logo
Thứ Sáu, 20/07/2018

Công văn xin trả lại con dấu của công ty cổ phần

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)

 

----------------------

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            ... , ngày ... tháng ... năm ...    

 

Kính gửi:  Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh/ thành phố …      

1. Tên công ty:  .............................................................................................................         

2. Địa chỉ:  ....................................................................................................................      

3. Mã số doanh nghiệp: … do Sở kế hoạch và đầu tư … cấp đăng ký lần đầu ngày  … Cấp đăng ký thay đổi lần … ngày …          

4. Người đại diện theo pháp luật: … .................................................................................

Họ và tên:  .....................................................................................................................

Giới tính:  ....................................................................................................................…   

Chức danh: ....................................................................................................................

 

Bằng công văn này, kính trình bày với Quý cơ quan việc như sau:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty kinh doanh không có hiệu quả và hiện nay các cổ đông trong Công ty không thống nhất được phương án để tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty          

Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định chấm dứt hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.

Vậy, doanh nghiệp gửi công văn này đề nghị cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi lại con dấu pháp nhân của công ty để Doanh nghiệp tiếp tục tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của công ty theo đúng trình tự pháp luật quy định.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- Phòng          

- Bộ Công an;

- Lưu văn phòng;

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP