logo
Thứ Sáu, 20/07/2018

Tờ trình thông báo việc mất con dấu trong công ty cổ phần

Trường hợp bị mất con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, doanh nghiệp làm tờ trình thông báo việc mất con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu khi làm thủ tục trả con dấu do cơ quan công an cấp.
facebook share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            … , ngày … tháng … năm …

 

TỜ TRÌNH

(V/v mất con dấu/Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu)

 

Kính gửi : Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh/ thành phố …      

Tên doanh nghiệp: ….....................................................................................................................

Địa chỉ: ….....................................................................................................................................      

Mã số doanh nghiệp: ….................................... do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố …............................... cấp đăng ký lần đầu ngày …........................ Cấp đăng ký thay đổi lần ….................... ngày …...........................

Họ và tên người địa diện theo pháp luật: …......................................................................................

Giới tính: ......................................................................................................................................

Chức danh: ..................................................................................................................................

 

Trong quá trình .................… doanh nghiệp phát hiện mất con dấu / Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

Lý do: Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ chưa tốt

Nay …......................................... (Tên doanh nghiệp) làm tờ trình báo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh …........................................................... để được xem xét, giải quyết.

Mục đích xác nhận: Để trả lại con dấu.

Rất mong sự giúp đỡ của Quý cơ quan.

Xin cảm ơn.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)