logo

Chi tiết cách nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân định kỳ trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai tháng hoặc quý đó.

 

I. Nguyên tắc khai thuế

Việc khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên thì khai thuế theo tháng;

-  Doanh nghiệp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng;

- Doanh nghiệp không thuộc diện khai thuế theo tháng thì thực hiện khai thuế theo quý.

Xem các ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn:

Ví dụ 1: Năm 2018 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2018 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2018 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

Ví dụ 2: Năm 2018 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu đồng); Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng. Như vậy trong năm 2018, Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2, từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.

Ví dụ 3: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng; các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN đều từ 50 triệu đồng trở lên. Như vậy trong năm 2018, Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2, từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo quý và thực hiện khai thuế từ quý I/2014.

 

II. Thời hạn nộp hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế;

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

III. Thành phần hồ sơ

Tùy trường hợp khấu trừ thuế mà doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng và quý như sau:

1. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công;

2. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú;

3. Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân;

Đối với tờ khai tháng hoặc quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ sổ, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế;

4. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải người đại diện theo pháp luật trực tiếp thực hiện việc khai thuế thu nhập cá nhân.

Hoạt động khác trong cùng chuyên mục
Công việc pháp lý khi mới thành lập

Công việc pháp lý khi mới thành lập

4 nội dung
Những công việc định kỳ

Những công việc định kỳ

9 nội dung
Những công việc không định kỳ

Những công việc không định kỳ

7 nội dung
Hóa đơn

Hóa đơn

17 nội dung
Tài sản cố định

Tài sản cố định

2 nội dung
Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

10 nội dung
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2 nội dung
Trích lập dự phòng

Trích lập dự phòng

1 nội dung
Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn đăng ký thuế cho người phụ thuộc trong doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn đăng ký thuế cho người phụ thuộc trong doanh nghiệp tư nhân

Chi tiết cách tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong doanh nghiệp tư nhân

Chi tiết cách tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong doanh nghiệp tư nhân

Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi khai, nộp thay trong doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi khai, nộp thay trong doanh nghiệp tư nhân

Cách đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Cách đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Chi tiết cách tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Chi tiết cách tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong doanh nghiệp tư nhân

Nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Những điều cần biết về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Những điều cần biết về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân