logo

Đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi nào phải đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp chứng từ như thế nào?

 

I. Khi nào phải đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cá nhân đã nghỉ việc và cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế) có quyền yêu cầu doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để tự đi quyết toán thuế. 

Nếu doanh nghiệp đã có mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (do cơ quan thuế cấp mẫu) thì cấp chứng từ này cho cá nhân có yêu cầu. 

Trường hợp doanh nghiệp chưa có mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế cấp mẫu theo thủ tục sau đây:

 

II. Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao chứng thực);

Giấy giới thiệu của doanh nghiệp;

Giấy ủy quyền thực hiện;

- Bản photo Chứng minh nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

 

III. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng ấn chỉ cục thuế.

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế cấp 1 cuốn chứng từ khấu trừ thuế có 50 số, mỗi số có 2 liên, bao gồm:

- Liên 1: Báo soát và Lưu;

- Liên 2: Giao cho người nộp thuế (cá nhân được khấu trừ thuế).

Lưu ý:

- Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền đề nghị doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế;

- Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: cá nhân có quyền đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong một kỳ tính thuế.

Căn cứ pháp lý (3)
1 Quyết định 747/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý ấn chỉ
Chi tiết căn cứ: Khoản 13 Mục I
2 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ
Chi tiết căn cứ: Khoản 12 Điều 16
3 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
Chi tiết căn cứ: Khoản 7 Điều 24
Hoạt động khác trong cùng chuyên mục
Công việc pháp lý khi mới thành lập

Công việc pháp lý khi mới thành lập

4 nội dung
Những công việc định kỳ

Những công việc định kỳ

9 nội dung
Những công việc không định kỳ

Những công việc không định kỳ

7 nội dung
Hóa đơn

Hóa đơn

17 nội dung
Tài sản cố định

Tài sản cố định

2 nội dung
Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

10 nội dung
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2 nội dung
Trích lập dự phòng

Trích lập dự phòng

1 nội dung
Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký thuế cho người phụ thuộc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký thuế cho người phụ thuộc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi khai, nộp thay trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi khai, nộp thay trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân định kỳ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân định kỳ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên