logo

Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp

Văn bản liên quan

Văn bản mới