logo

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND tổ chức thực hiện mức thu, nộp, quản lý phí BVMT với khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 11/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Bắc
  Ngày ban hành: 05/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI NGUYÊN
  ------------
  Số: 11/2017/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
   Thái Nguyên, ngày 05 tháng 6 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
  ---------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
  Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của    Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
  Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
  Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  Căn cứ Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, Kỳ họp thứ 3 ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chitỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;
  Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, Kỳ họp thứ 4 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
  Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1737/TTr-STC ngày 02 tháng 6 năm 2017, Báo cáo số 158/BC-STP ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Sở Tư pháp.
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
  1. Mức thu phí: (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
  Đối với khai thác khoáng sản tận thu: Mức thu phí bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng với mức thu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
  2. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Quyết định này là hoạt động khai thác khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.
  3. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác các loại khoáng sản (bao gồm khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  4. Quản lý và sử dụng phí: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường và Luật Ngân sách nhà nước.
  Việc điều tiết khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách tại Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
  Nội dung chi cụ thể như sau:
  a) Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.
  b) Khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.
  c) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.
  d) Trích cho hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.
  Nơi có hoạt động khai thác khoáng sản là nơi thực tế diễn ra hoạt động   khai thác khoáng sản và các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác khoáng sản theo địa bàn quản lý của cấp xã và cấp huyện.
  5. Các nội dung liên quan đến phương pháp tính, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chưa được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và các văn bản có liên quan.
  Điều 2. Tổ chức thực hiện
  1. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định.
  2. Chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi có hoạt động khai thác khoáng sản có trách nhiệm thông tin công khai số lượng khoáng sản khai thác, số lượng đất đá bốc xúc thải ra, số phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện, Trang thông tin Điện tử của cơ quan thuế và các hình thức phù hợp khác để người dân được biết.
  Điều 3. Xử lý vi phạm
  Tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý và sử dụng phí sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về phí, lệ phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
  Điều 4. Hiệu lực thi hành
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017 và thay thế Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Chính phủ;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh uỷ;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
  - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
  - Như Điều 5;
  - Trung tâm Thông tin tỉnh;
  - Lưu: VT, KT, CNN, TH.
     Trinhnq, QĐ/T6, 35b
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
   
   
   
   
  Vũ Hồng Bắc

   
   
  Phụ lục
  MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC
  KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
  (Kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
   

  STT
  Loại khoáng sản
  Đơn vị tính
  Mức thu (đồng)
  I
  Quặng khoáng sản kim loại
   
   
  1
  Quặng sắt
  Tấn
  45.000
  2
  Quặng măng-gan
  Tấn
  35.000
  3
  Quặng ti-tan (titan)
  Tấn
  60.000
  4
  Quặng vàng
   
   
   
  - Vàng gốc
  Tấn
  270.000
   
  - Vàng sa khoáng
  Tấn
  220.000
  5
  Quặng đất hiếm
  Tấn
  50.000
  6
  Quặng bạch kim
  Tấn
  250.000
  7
  Quặng bạc, Quặng thiếc
  Tấn
  180.000
  8
  Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan)
  Tấn
  40.000
  9
  Quặng chì, Quặng kẽm
  Tấn
  190.000
  10
  Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite)
  Tấn
  30.000
  11
  Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken)
  Tấn
  50.000
  12
  Quặng cromit
  Tấn
  50.000
  13
  Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi)
  Tấn
  250.000
  14
  Quặng khoáng sản kim loại khác
  Tấn
  25.000
  II
  Khoáng sản không kim loại
   
   
  1
  Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa...)
  M3
  50.000
  2
  Đá Block
  M3
  70.000
  3
  Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi); Sa-phia (sapphire): E-mô-rốt (emerald): A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite): Ô-pan (opan) quý màu đen; A-dít; Rô-đô-lít (rodolite): Py-rốp (pyrope); Bê-rin (berin): Sờ-pi-nen (spinen); Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; Cờ-ri-ô-lít (cryolite); Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Birusa; Nê-phờ-rít (nefrite)
  Tấn
  70.000
  4
  Sỏi, cuội, sạn
  M3
  6.000
  5
  Đá làm vật liệu xây dựng thông thường
  M3
  3.000
  6
  Đá vôi, đá sét làm xi măng và các loại đá làm phụ gia xi măng (laterit, puzolan..), khoáng chất công nghiệp (barit, flourit, bentonit và các loại khoáng chất khác)
  Tấn
  2.000
  7
  Cát vàng
  M3
  5.000
  8
  Cát  trắng
  M3
  7.000
  9
  Các loại cát khác
  M3
  4.000
  10
  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình
  M3
  1.500
  11
  Đất sét, đất làm gạch, ngói
  M3
  1.500
  12
  Đất làm thạch cao
  M3
  2.000
  13
  Cao lanh, phen-sờ-phát (fenspat)
  M3
  6.000
  14
  Các loại đất khác
  M3
  1.500
  15
  Sét chịu lửa
  Tấn
  25.000
  16
  Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite), talc, diatomit
  Tấn
  25.000
  17
  Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật
  Tấn
  25.000
  18
  Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite)
  Tấn
  25.000
  19
  Nước khoáng thiên nhiên
  M3
  3.000
  20
  A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin), graphit, sericit
  Tấn
  4.000
  21
  Than các loại
  Tấn
  9.000
  22
  Khoáng sản không kim loại khác
  Tấn
  25.000

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13
  Ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
  Ban hành: 23/08/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
  Ban hành: 24/12/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
  Ban hành: 22/08/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 11/2017/QĐ-UBND tổ chức thực hiện mức thu, nộp, quản lý phí BVMT với khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
  Số hiệu: 11/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 05/06/2017
  Hiệu lực: 15/06/2017
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Vũ Hồng Bắc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới