logo

UBND Thành phố Hà Nội ra Kế hoạch 192/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 192/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành: 24/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------
  Số: 192/KH-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017

   
  KẾ HOẠCH
  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
   
  Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn thành phố như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mc đích
  - Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, nhanh chóng hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án;
  - Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố;
  - Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác cho việc triển khai Nghị định trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  2. Yêu cầu
  - Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định;
  - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định.
  II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
  1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định
  Phổ biến, quán triệt và biên soạn, phát hành, đăng tải các bài viết chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại trên địa bàn Thành phố.
  - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
  - Cơ quan phối hợp: Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Báo pháp luật & xã hội; Đài PTTH Hà Nội; Cổng thông tin điện tử của thành phố và các sở, ngành có liên quan.
  - Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.
  2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước về hòa giải thương mại
  Căn cứ quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của liên Bộ: Tư pháp, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, để tham mưu, trình UBND Thành phố bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về hòa giải thương mại.
  - Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
  - Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.
  3. Xây dựng và trình UBND Thành phố ban hành các thủ tục hành chính trong hoạt động hành nghề về hòa giải thương mại
  - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
  - Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
  - Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.
  4. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại
  - Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.
  - Thời gian thực hiện: Hàng năm.
  5. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định
  - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
  - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
  - Thời gian thực hiện: Hàng năm.
  6. Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định
  Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo việc đăng ký hành nghề hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố được thuận lợi, kịp thời, góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố.
  - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
  - Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
  - Thời gian thực hiện: năm 2018.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Sở Tư pháp
  - Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố;
  - Kiểm tra, thanh tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và Kế hoạch này; kịp thời có biện pháp hoặc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
  2. Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị có liên quan: Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện nội dung được phân công theo Kế hoạch này.
  3. Kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).
  Các cơ quan, đơn vị được giao, phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định theo quy định của pháp luật.
  Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

  Nơi nhận:
  - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND Thành phố;
  - Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
  - PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
  - Các sở, ngành liên quan;
  - UBND quận, huyện, thị xã;
  - VPUBTP: CVP, các PCVP P.C.Công; Các phòng: NC, KT, TKBT, TH;
  - Lưu: VT, NC(B).
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Lê Hồng Sơn

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  UBND Thành phố Hà Nội ra Kế hoạch 192/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 192/KH-UBND
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 24/08/2017
  Hiệu lực: 24/08/2017
  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới