logo
Thứ Sáu, 21/12/2018

Thông báo tiếp tục kinh doanh của địa điểm kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ................................................................................................

 

Đăng ký tiếp tục hoạt động từ ngày….tháng….năm…… đối với địa điểm kinh doanh sau:

 

Tên địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ...........................................................................

Mã số/Mã số thuế của địa điểm kinh doanh: .................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số địa điểm kinh doanh /mã số thuế): . ............................................................................................................................................

 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ................................................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ..................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): .......................................................................................................................  

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: ....................................cấp ngày: ................... /............ /..............

 

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)