logo
Thứ Năm, 06/12/2018

Điều kiện nào để được chào bán chứng khoán ra công chúng?

Chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định doanh nghiệp mới được chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Theo quy định của Luật Chứng khoán, doanh nghiệp muốn chào bán chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

 

Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng

Doanh nghiệp muốn chào bán trái phiếu ra công chúng cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;

- Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Doanh nghiệp muốn chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cần đáp ứng các điều kện sau:

- Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng;

- Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác