logo
Thứ Hai, 13/01/2020

Nhiều khoản phụ cấp không bị tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập chịu thuế sẽ phải kê khai tất cả các khoản thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, sẽ có một số khoản thu nhập không bị tính thuế, đơn cử như trợ cấp, phụ cấp trong tiền lương, tiền công.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản trợ cấp, phụ cấp của người lao động sẽ phải tính thuế TNCN, trừ khoản dưới đây:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp 1 lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công;

- Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Phụ cấp quốc phòng, an ninh;

- Trợ cấp đối với lực lượng vũ trang;

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực;

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; tiền chế độ thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản;

- Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động;

- Trợ cấp hưu trí 1 lần;

- Tiền tuất hàng tháng;

- Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội;

- Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội;

- Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao;

- Trợ cấp 1 lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Hỗ trợ 1 lần đối với cán bộ, công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo;

- Trợ cấp chuyển vùng 1 lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc;

- Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

- Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các phụ cấp không bị tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Các phụ cấp không bị tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Lưu ý:

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế nêu trên phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Trường hợp văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp này để tính trừ.

- Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

- Trợ cấp chuyển vùng 1 lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Xem thêm:

Hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty cổ phần

Đối tượng được miễn thuế thu nhâp cá nhân?

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác