logo
Thứ Ba, 16/04/2019

Quyết định ban hành quy chế đối thoại tại nơi làm việc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Doanh nghiệp phải ban hành Quyết định ban hành quy chế đối thoại tại nơi làm việc để thông qua và phố biến quy chế đối thoại tại nơi làm việc đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...................

…, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

---------------------

(TỔNG) GIÁM ĐỐC ……………….. (Tên doanh nghiệp)

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Xét đề nghị của Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở doanh nghiệp,.....

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc” của ……….. (Tên doanh nghiệp).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ......

 

Điều 3. Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các Phòng/Ban, phân xưởng thuộc doanh nghiệp và tập thể người lao động doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BCH CĐCS doanh nghiệp;                   

- Lưu VP./.

(TỔNG) GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)