logo
Thứ Ba, 16/04/2019

Quyết định hoãn cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp cuộc đối thoại không đủ 2/3 số thành viên đại diện cho mỗi bên, người sử dụng lao động quyết định hoãn cuộc đối thoại vào thời gian sau đó song thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc đối thoại bị hoãn.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...................

…, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoãn cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

---------------------

GIÁM ĐỐC ….. (Tên doanh nghiệp)

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Căn cứ ............................................................ ;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ra quyết định hoãn cuộc đối thoại định kỳ vào ngày …. tại ….. (Tên doanh nghiệp)

- Lý do hoãn cuộc đối thoại định kỳ:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

- Thời gian tổ chức lại cuộc đối thoại định kỳ: diễn ra vào ngày............................... (thời gian tổ chức lại tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc đối thoại bị hoãn.)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ........................

Điều 3. Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các Phòng/ Ban, phân xưởng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;                                                 

- ..................... ;

- Lưu VP.

(TỔNG) GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)