logo
Thứ Ba, 16/04/2019

Quyết định tổ chức cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .......................

…, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

 

GIÁM ĐỐC ……………….. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của [tdn];

- Căn cứ ............................... ;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định tổ chức đối thoại định kỳ ……………….. (Tên doanh nghiệp), bao gồm ……… thành viên. Trong đó có các thành viên sau đây:

- Đại diện Người sử dụng lao động:

+ Người sử dụng lao động; (hoặc người được ủy quyền hợp pháp)

+ Các thành viên đại diện cho người sử dụng lao động do người sử dụng lao động cử;

- Đại diện Người lao động:

+ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

+ Các thành viên đại diện cho tập thể người lao động do hội nghị người lao động bầu;

Điều 2: Điều kiện tiến hành, nội dung, quy trình cuộc đối thoại định kỳ tại Doanh nghiệp được thực hiện theo Quyết định số............................................ về việc ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ........................

Điều 4. Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các Phòng/Ban, phân xưởng liên quan và các ông/bà nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;                                                      

- ..................... ;

- Lưu VP.

(TỔNG) GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)