logo
Thứ Năm, 11/07/2019

Biên bản thỏa thuận tổ chức thương lượng tập thể định kỳ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

, ngày tháng năm

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

Về việc tổ chức thương lượng tập thể định kỳ

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động 2012;

- Căn cứ vào ý chí của các bên.

 

Hôm nay, ngày …… , tại  ………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên A : Người sử dụng lao động

Tên doanh nghiệp: ......................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .....................................            

Đia chỉ:                                                                                                           

Điện thoại: ...................................  Fax: ................................

Đại diện theo ủy quyền: Ông / bà .............................  Chức vụ: ..................  Quốc tịch: ................

Bên B : Tập thể người lao động

Đại diện: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở …………… (Tên doanh nghiệp)

Ông / bà: ....................................................... - Chức vụ: .................................................................

Cùng thống nhất ký kết bản thỏa thuận với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung

Cuộc họp thương lượng tập thể giữa Người sử dụng lao động và tập thể người lao động của …………… (Tên doanh nghiệp) sẽ tổ chức định kỳ mỗi năm ........................................................ /lần vào ngày .... (thời gian cụ thể)

Điều 2: Thực hiện

Bên A và Bên B có nghĩa vụ đảm bảo công tác chuẩn bị và quy trình tổ chức thương lượng diễn ra đúng theo quy định pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực

- Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

- Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

 

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)