logo
Thứ Năm, 11/07/2019

Biên bản tổ chức thương lượng tập thể trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

, ngày tháng năm

 

BIÊN BẢN

Về việc tổ chức thương lượng tập thể

 

Hôm nay, vào lúc: ...........  giờ, ngày .................. , tại …….. (Tên doanh nghiệp)

…….. (Tên doanh nghiệp) và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

 I. Thành phần: 

 a. Về phía doanh nghiệp: (chủ trì)

- Ông (bà): .....................................................

- Ông (bà): .....................................................

- Ông (bà): .....................................................

b. Về phía Ban chấp hành công đoàn cơ sở của doanh nghiệp:

- Ông (bà): .....................................................

- Ông (bà): .....................................................

- Ông (bà): .....................................................

c. Về phía Công đoàn cấp trên: (nếu có)

 - Ông (bà): ....................................................

 d. Về phía cơ quan quản lý nhà nước về lao động: (nếu có)

- Ông (bà): .....................................................

đ. Thư ký

- Ông (bà): .....................................................

 II. Nội dung:

Căn cứ quy định của Bộ Luật Lao động 2012 và Luật công đoàn 2012. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các bên trong quan hệ lao động.

…….. (Tên doanh nghiệp) và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thương lượng các nội dung sau:

1. Các nội dung thương lượng:

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất một số nội dung thương lượng cụ thể sau:

2. Những nội dung 2 bên thống nhất (cần phải ghi tỷ lệ thống nhất .......  %):

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

3. Những nội dung 2 bên chưa thống nhất, cần tiếp tục thương lượng:

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

4. Những nội dung 2 bên còn có nhiều ý kiến khác nhau:

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

Những nội dung 2 bên đã thống nhất, đề nghị các phòng, ban có liên quan của doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở công bố công khai cho mọi người được biết và lấy ý kiến của tập thể lao động về nội dung đã thỏa thuận thống nhất.

Nếu có trên 50%  ý kiến tập thể lao động đồng ý, thì đưa vào bản Thỏa ước lao động tập thể để 2 bên tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể vào ngày ...................................................

Nếu không không đạt 50% tập thể lao động đồng ý, thì 2 bên tiếp tục thương lượng.

Nội dung trên, được 2 bên thống nhất thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc .......  giờ cùng ngày.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên) 

BCH CĐCS

(Ký và ghi rõ họ tên)