logo
Thứ Năm, 11/07/2019

Thông báo nội dung dự kiến thương lượng tập thể trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể, bên đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

, ngàytháng năm

 

NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

………… (TÊN DOANH NGHIỆP)

 

Kính gửi:  Ban chấp hành Công đoàn cơ sở …….. (Tên doanh nghiệp)

           

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ Luật Lao động 2012;

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của …….. (Tên doanh nghiệp) và tình hình đời sống, việc làm của người lao động.

 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tại doanh nghiệp. Đại diện …….. (Tên doanh nghiệp) đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thương lượng những nội dung sau:

1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

 

Trên đây là những nội dung mà …….. (Tên doanh nghiệp) đề xuất thương lượng.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CĐ cấp trên trực tiếp;                               

- Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)