logo
Thứ Năm, 11/07/2019

Văn bản đề nghị tổ chức thương lượng tập thể trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mỗi bên đều có quyền yêu cầu thương lượng tập thể, bên nhận được yêu cầu không được từ chối việc thương lượng. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tổ chức thương lượng tập thể, các bên thoả thuận thời gian bắt đầu phiên họp thương lượng.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn …….. (Tên doanh nghiệp)

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động 2012;

- Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh …….. (Tên doanh nghiệp)

 

…….. (Tên doanh nghiệp) đề nghị tổ chức thương lượng tập thể.

1. Thời gian: Vào lúc: .......... , ngày  .......................

2. Địa điểm: ..............................................................................................................................

3. Số lượng người tham dự: ...........  người; Trong đó:

- Người sử dụng lao động: Mời  ……….. người

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở: Mời …………. người.

4. Thành phần tham dự:

 a.Về phía doanh nghiệp:

- Ông (bà): .................................................................

- Ông (bà): .................................................................

- Ông (bà): .................................................................

 b. Về phía Ban chấp hành công đoàn cơ sở của doanh nghiệp:

- Ông (bà): .................................................................

- Ông (bà): .................................................................

- Ông (bà): .................................................................

c. Về phía Công đoàn cấp trên: (nếu có)

- Ông (bà): .................................................................

d. Về phía cơ quan quản lý nhà nước về lao động: (nếu có)

- Ông (bà): .................................................................

5. Nội dung họp:

Thương lượng tập thể theo nội dung gửi kèm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho buổi họp thương lượng đạt kết quả mong muốn, …….. (Tên doanh nghiệp) đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở tham gia họp thương lượng tập thể theo thời gian và địa điểm nêu trên, đảm bảo đúng quy định của Bộ Luật Lao động

Nơi nhận:

- Như trên;            

- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)