logo
Thứ Sáu, 15/02/2019

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung theo quy định.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)

           

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .........

…, ngày … tháng … năm … 

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

………… (Tên doanh nghiệp)

 

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………… do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư ……………. (tỉnh/ thành phố cấp) cấp lần đầu ngày ……………., đăng ký thay đổi lần ....... ngày ………………..

Địa chỉ doanh nghiệp: ……………………………………………………………………   

Hôm nay, vào hồi …….giờ ……………. phút, ngày            …./…./…., tại: …………………... (địa điểm diễn ra cuộc họp)       

Công ty ………………. (tên doanh nghiệp) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ………….. (thường niên/ bất thường) năm ….  với những diễn biến và nội dung chính như sau:


Phần I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông/ Bà …… – thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội, gồm có:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty …………. (tên doanh nghiệp):

- Ông/ Bà …………………  

- Chủ tịch HĐQT

- Ông/ Bà …………………              

- Thành viên HĐQT

- Ông/ Bà …………………  

- Thành viên HĐQT

- Ông/ Bà …………………  

- Thành viên HĐQT

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

- Ông/ Bà …………………  

- Trưởng ban

- Ông/ Bà …………………  

- Thành viên

- Ông/ Bà …………………  

- Thành viên

Các cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) của Công ty …………. (tên doanh nghiệp) có mặt tham dự đại hội.

Và toàn thể các vị khách mời tham dự đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ %. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông/ Bà …………………  

- Trưởng ban

- Ông/ Bà …………………  

- Thư ký

- Ông/ Bà…………………   

- Ủy viên

3. Đại hội đã nghe Ông/ Bà …….. – đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự đại hội là: ………….cổ đông, tương ứng với …………….. cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều ………… Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ……………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông ………….. (thường niên/ bất thường) năm ……….. của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết ………….%. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông/ Bà …………………  

Chức vụ: …………………   

- Ông/ Bà …………………  

Chức vụ: …………………   

5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết ……………….%, cụ thể:

Ban Thư ký:

Ông/ Bà: …………………    

Ông/ Bà: …………………    

Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Ông/ Bà …………………      

Phòng/ Ban …………………           

- Thư ký: Ông/ Bà ………………… 

Phòng/ Ban …………………           

- Thành viên: Ông/ Bà …………………

Phòng/ Ban …………………           

- Thành viên: Ông/ Bà …………………       

Phòng/ Ba ………………… 

6. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là ……………….. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nội dung cuộc họp:   

……………………………………………………………………………………………….          


Phần II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ toạ cuộc họp, Ông / Bà ……... đọc Báo cáo, tờ trình  ....................... với các nội dung cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………….          

2. Thảo luận

……………………………………………………………………………………………….                      

3. Biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định         

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ……….. cổ phần, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: ………….. phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: ……………… phiếu.

Phương thức biểu quyết: ……………….

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: …………. cổ phần, tỷ lệ ……………%;

- Số cổ phần không tán thành: ………….. cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến: ………….. cổ phần;

Các quyết định được đại hội thông qua:

……………………………………………………………………………………………….                      

(Ghi rõ tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua tương ứng với từng nội dung, nếu có nhiều nội dung được biểu quyết thì lần lượt ghi nội dung và tỷ lệ số phiếu biểu quyết thông qua của từng nội dung)

 

Phần III.. KẾT LUẬN                                                     

Đại hội Cổ đông (thường niên/bất thường) năm …………..của Công ty đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc ……….giờ ………… phút ./.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

-          ...

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên; Đóng dấu)

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này