logo
Thứ Tư, 01/08/2018

Giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần (cổ đông là tổ chức)

Khi cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp và việc ủy quyền này phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(Tên doanh nghiệp)

------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG …… (THƯỜNG NIÊN/ BẤT THƯỜNG)

NĂM  ………..

 

Tên tổ chức:   ………………………………………….. (là cổ đông)

Mã số doanh nghiệp:   ……………… do ………………….. cấp ngày …………………….                     

Địa chỉ trụ sở chính:    …………………………………………..

 

Là cổ đông của Công ty ………………………. (Tên doanh nghiệp)          

Mã cổ đông số:            …………………………………….

Số cổ phần sở hữu: ……………….. Cổ phần, chiếm tỷ lệ ………………..            % vốn điều lệ.

Người đại diện quản lý phần vốn góp:           …………………………………….

CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu số:      ………….do  ……………. cấp ngày           ……………

Thường trú tại:            …………………………………….

 

Bằng văn bản này ủy quyền cho:

Ông / bà:  …………………………………….

CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu số:………….do     ……………. cấp ngày   ……………

Thường trú tại:            …………………………………….…………………………………….

(Nếu cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền cho nhiều người (không quá 3 người) thì phải ghi rõ thông tin của từng người được ủy quyền)

Với nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Phạm vi ủy quyền:

Ông / Bà          …………………. được quyền thay   Công ty ………… (tên tổ chức là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ công …………… (thường niên / bất thường) diễn ra vào ngày ……..        của Công ty …………. (Tên doanh nghiệp) và đại diện cho Công ty ……………..           (tên tổ chức là cổ đông) biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tương ứng với  ..........  cổ phần mà Công ty ……………….. (tên tổ chức là cổ đông) sở hữu.

 

Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông ………… (thường niên / bất thường) diễn ra vào ngày ………….     của Công ty …………. (Tên doanh nghiệp) kết thúc.

 

Công ty ……………..  (tên tổ chức là cổ đông) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; Đóng dấu )

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này