logo
Thứ Sáu, 06/09/2019

Thông báo về việc phát hành chứng từ khấu trừ thuế trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan thuế, doanh nghiệp phải thông báo về việc phát hành chứng từ khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở làm việc của mình.
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 

----------------

Số: ........... /TB-..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

................ , ngày ........  tháng ......  năm               

 

THÔNG BÁO

Về việc phát hành chứng từ khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

----------------------------

 

Ban Giám Đốc .................................  (Tên doanh nghiệp) thông báo phát hành chứng từ khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Hình thức của chứng từ khấu trừ: .............................................................................................

2. Kích thước: ........................................................

3. Logo: ..................................................................

4. Mẫu (Đính kèm theo thông báo này)./.

 

Nơi nhận:

- .................. ;

- Lưu: ......... .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên)