logo

Quyết định 1845/QĐ-CTN cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1845/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
  Ngày ban hành: 01/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC

  -------------

  Số: 1845/QĐ-CTN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

  ---------

  CHỦ TỊCH

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 420/TTr-CP ngày 23/9/2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 15 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  KT. CHỦ TỊCH

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

  Đặng Thị Ngọc Thịnh

   

  DANH SÁCH

  CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI KON TUM ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

  (Kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch nước)

  ------------

   

  1. A Rơn, sinh năm 1991 tại Lào                                                                   Giới tính: Nam

  Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: A Rơn

  2. Y Châu, sinh năm 2008 tại Lào                                                                        Giới tính: Nữ

  Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: Y Châu

  3. Y Chiêu, sinh năm 2012 tại Lào                                                                        Giới tính: Nữ

  Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: Y Chiêu

  4. Y Thương, sinh năm 2014 tại Việt Nam                                                           Giới tính: Nữ

  Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: Y Thượng

  5. A Cường, sinh năm 2016 tại Việt Nam                                                            Giới tính: Nam

  Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: A Cường

  6. Y Học, sinh năm 1992 tại Lào                                                                          Giới tính: Nữ

  Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: Y Học

  7. A Khên, sinh năm 1982 tại Lào                                                                        Giới tính: Nam

  Hiện trú tại: Thôn Đắk Xam, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tun

  Lấy tên gọi Việt Nam: A Khên

  8. A Tu Ly, sinh năm 2007 tại Lào                                                                  Giới tính: Nam

  Hiện trú tại: Thôn Đắk Xam, xã Đắk Môn, Đắk Glei. Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: A Tu Ly

  9. Y Ven, sinh năm 1988 tại Lào                                                                    Giới tính: Nữ

  Hiện trú tại: Thôn Măng Tách, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: Y Ven

  10. Y Phá, sinh năm 1994 tại Lào                                                                  Giới tính: Nữ

  Hiện trú tại: Thôn Măng Tách, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: Y Phá

  11. A Vinh, sinh năm 1994 tại Lào                                                                 Giới tính: Nam

  Hiện trú tại: Thôn Măng Tách, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: A Vinh

  12. A Nhi, sinh năm 1996 tại Lào                                                                   Giới tính Nam

  Hiện trú tại: xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: A Nhi

  13. Y Hỏi, sinh năm 2000 tại Lào                                                                   Giới tính: Nữ

  Hiện trú tại: Thôn Măng Tách, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: Y Hỏi

  14. A Nhác, sinh năm 1952 tại Lào                                                                Giới tính: Nam

  Hiện trú tại: Thôn Đắk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: A Nhác

  15. Y Tô, sinh năm 1996 tại Lào                                                                    Giới tính: Nữ

  Hiện trú tại: Thôn Đắk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

  Lấy tên gọi Việt Nam: Y Tô.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới