logo

Văn bản hết hiệu lực

Tình trạng
Quyết định 251/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Ban hành: 24/02/2020 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1010/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu Ban hành: 15/05/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2807/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu Ban hành: 11/11/2009 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 918/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thay đổi mẫu tem thuốc lá điếu nhập khẩu Ban hành: 22/04/2011 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 124/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu Ban hành: 26/10/2007 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 15/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu để sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu Ban hành: 23/03/2020 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Nemko Canada Inc,- CA2041 Ban hành: 04/07/2019 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 279/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm Ban hành: 14/11/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 117/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm Ban hành: 28/11/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1303/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Ban hành: 14/08/2019 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn và cầu trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Ban hành: 16/12/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 07/12/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư liên tịch 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban hành: 14/08/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 134/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam Ban hành: 08/09/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Ban hành: 01/07/2019 Hết Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai Ban hành: 17/10/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Ban hành: 12/11/2019 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Ban hành: 18/09/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 52/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Ban hành: 27/12/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Ban hành: 12/12/2011 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về