logo

Văn bản hết hiệu lực

Tình trạng
Quyết định 251/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Ban hành: 24/02/2020 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2807/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu Ban hành: 11/11/2009 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1301/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Ban hành: 14/08/2019 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội Ban hành: 19/08/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 20/04/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 70/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 06/12/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán Ban hành: 26/07/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 02/07/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ban hành: 11/10/2019 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 67/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Ban hành: 18/07/2006 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 274/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh Ban hành: 14/11/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 82/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Ban hành: 15/08/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 19/05/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm kèm theo Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 14/01/2019 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ, thông tin tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 26/10/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 41/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chế độ báo cáo của quản lý thị trường Ban hành: 31/12/2013 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 08/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao" Ban hành: 25/03/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1313/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mẫu thẻ bảo hiểm y tế Ban hành: 02/12/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định 49/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành: 11/05/2020 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2011/BTTTT Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông Ban hành: 14/04/2011 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về