logo

Văn bản hết hiệu lực

Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Ban hành: 17/01/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ban hành: 08/10/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4097/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 24/11/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ban hành: 21/11/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ban hành: 15/12/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 30/05/2011 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Ban hành: 02/06/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Ban hành: 14/02/2012 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên Ban hành: 08/07/2011 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Ban hành: 06/06/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 84/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải Ban hành: 28/05/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 6505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Ban hành: 13/12/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh Ban hành: 08/06/2012 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 198/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh Ban hành: 29/05/2013 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 326/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Ban hành: 18/07/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 05/05/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 05/05/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Ban hành: 03/04/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 346/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Chính sách Dân tộc Ban hành: 08/07/2013 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Ban hành: 14/03/2008 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về