logo

Văn bản hết hiệu lực

Tình trạng
Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/04/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 Ban hành: 02/12/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Ban hành: 17/01/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 623/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DT&C Co., Lts. - KR0034 Ban hành: 27/04/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 84/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định mức thu, cấp bù, lập, cấp phát và thanh quyết toán Thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ban hành: 24/12/2013 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang Ban hành: 14/06/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018-2022 Ban hành: 04/09/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 13/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Ban hành: 21/07/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1929/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban Lâm nghiệp xã Ban hành: 21/12/2005 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc thực hiện phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La Ban hành: 30/03/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La Ban hành: 12/07/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 09/05/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ Ban hành: 28/10/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 10/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Ban hành: 06/02/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 05/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Ban hành: 25/05/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội Ban hành: 31/05/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 46/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Ban hành: 12/05/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 04/2014/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc Ban hành: 01/12/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 3809/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành: 19/12/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai tác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Ban hành: 16/08/2012 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh Ban hành: 28/12/2008 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về