logo

Văn bản hết hiệu lực

Tình trạng
Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/04/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 Ban hành: 02/12/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ Ban hành: 14/05/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự Ban hành: 30/09/2004 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Ban hành: 20/09/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ban hành: 16/08/2001 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 30/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ Ban hành: 29/03/2006 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 10/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc Ban hành: 17/01/2006 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp Ban hành: 15/05/2015 Hết Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án Ban hành: 14/09/2004 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Ban hành: 19/05/2007 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 09/09/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 142/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 25/01/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 14/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan Ban hành: 16/02/2011 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 48/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài Ban hành: 08/07/1999 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 120/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Ban hành: 30/10/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 34/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở Ban hành: 26/09/2006 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 80/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng Ban hành: 09/12/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 14/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị Ban hành: 13/06/2007 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện Ban hành: 28/12/2012 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 11/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Ban hành: 08/05/2007 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về