logo

Văn bản hết hiệu lực

Tình trạng
Quyết định 1301/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Ban hành: 14/08/2019 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/04/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 Ban hành: 02/12/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Ban hành: 27/04/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Ban hành: 14/03/2011 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Ban hành: 23/06/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2660/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Ban hành: 14/12/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 191/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô Ban hành: 01/12/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Ban hành: 31/03/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 623/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DT&C Co., Lts. - KR0034 Ban hành: 27/04/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ban hành: 31/07/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 08/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 Ban hành: 14/11/2007 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 29/12/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 09/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Ban hành: 11/09/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 22/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch giáo sư, phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập Ban hành: 15/05/2003 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 151/TCCP-TC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Ban hành: 04/08/1997 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 07/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ban hành: 01/12/2006 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 13/09/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 88/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy định về chế độ thông tin báo cáo trong Bộ Nội vụ Ban hành: 10/12/2004 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 57/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Nội vụ Ban hành: 18/05/2005 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ban hành: 14/06/2012 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về