logo

Văn bản hết hiệu lực

Tình trạng
Quyết định 1301/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Ban hành: 14/08/2019 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/04/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 Ban hành: 02/12/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Ban hành: 27/04/2017 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 08/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch Ban hành: 25/03/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ban hành: 25/01/2019 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ban hành: 20/12/2016 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo Ban hành: 13/12/2013 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Ban hành: 26/07/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Ban hành: 28/09/2018 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 53/2000/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma túy Thành phố và quận - huyện Ban hành: 02/10/2000 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 127/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo Quyết định 238/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 26/10/2007 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 23/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000 Ban hành: 15/09/2003 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 14/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh lưu trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 08/08/2009 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 02/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 11/02/2009 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 08/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Ban hành: 09/05/2009 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 09/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 05/06/2015 Hết Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 65/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 11/11/2013 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 19/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài” Ban hành: 18/07/2007 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 54/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 24/08/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ban hành: 01/08/2007 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về