logo

Văn bản Pháp luật - Hệ thống Văn bản Quy phạm Pháp Luật Việt Nam

Chỉ thị 02/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân Ban hành: 22/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 05 xã An toàn khu tại tỉnh Trà Vinh Ban hành: 21/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 Ban hành: 21/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 302/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Ban hành: 21/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 1948/CT-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 131/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Dự toán chi tiết nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại năm 2019 của Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo đối với vùng dân tộc thiểu số” (Dự án EMPS) Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 605/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019 Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động Ban hành: 20/03/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 170/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 (tiếp theo) Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 169/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019 - Đợt 164 (tiếp theo) Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 168/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm - Đợt 164 (tiếp theo) Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 167/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 (tiếp theo) Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 166/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 (tiếp theo) Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 165/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 111 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm - Đợt 164 (tiếp theo) Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019 Ban hành: 19/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 656/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Ban hành: 19/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 911/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018 Ban hành: 19/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của Thành phố Hà Nội Ban hành: 19/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 478/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Nghị định 102/2015/NĐ-CP) Ban hành: 19/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về