logo

Văn bản Pháp luật - Hệ thống Văn bản Quy phạm Pháp Luật Việt Nam

Quyết định 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 Ban hành: 14/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Ban hành: 13/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 150/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018 Ban hành: 13/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 13/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1736/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu Ban hành: 13/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 5366/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 13/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 149/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước Ban hành: 13/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung các tuyến Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 48E, Quốc lộ 49C, Quốc lộ 14H vào Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Ban hành: 12/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Ban hành: 12/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2653/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 11/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Ban hành: 11/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 11/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 1737/NQ-UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018" Ban hành: 11/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6062/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4849/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3778/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3780/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 Ban hành: 10/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về