logo

Văn bản sắp có hiệu lực

Tình trạng
Thông tư 38/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế Ban hành: 30/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Ban hành: 06/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 16/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông Ban hành: 05/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Ban hành: 06/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Ban hành: 06/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Ban hành: 10/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 120/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 10/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 40/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm Ban hành: 07/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành: 09/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 17/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz Ban hành: 14/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 170/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2018/NĐ-CP ngày 20/07/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài Ban hành: 16/12/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Ban hành: 13/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 56/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay Ban hành: 11/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập Ban hành: 10/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 39/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT Ban hành: 21/06/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 121/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Ban hành: 12/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Ban hành: 12/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 16/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật Ban hành: 14/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 25/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ Ban hành: 14/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành: 06/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về