logo

Văn bản sắp hết hiệu lực

Tình trạng
Thông tư 14/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay Ban hành: 03/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Ban hành: 03/07/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 41/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm Ban hành: 26/12/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 156/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Ban hành: 21/11/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 242/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam Ban hành: 11/11/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 241/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Ban hành: 11/11/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 44/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng Ban hành: 19/10/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 10/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Ban hành: 01/07/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ban hành: 28/06/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Ban hành: 01/03/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 08/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 28/09/2015 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 05/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 04/05/2015 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước Ban hành: 02/04/2015 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 70/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Ban hành: 18/09/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp Ban hành: 14/10/2011 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Ban hành: 23/02/2007 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 119/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm Ban hành: 16/10/2006 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về