logo

Văn bản sắp hết hiệu lực

Tình trạng
Quyết định 03/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai Ban hành: 13/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 02/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến" Ban hành: 13/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 122/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Ban hành: 15/11/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy Ban hành: 28/12/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 07/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay" Ban hành: 17/03/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai Ban hành: 15/08/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 42/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực Ban hành: 30/12/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Ban hành: 21/10/2013 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú của Quốc hội, số 36/2013/QH13 Ban hành: 20/06/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Ban hành: 16/07/2012 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 08/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện" Ban hành: 22/04/2011 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Pháp lệnh Ký kết và Thực hiện thoả thuận quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Ban hành: 20/04/2007 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội Ban hành: 29/11/2006 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Ban hành: 29/06/2005 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về