logo

Văn bản sắp sửa đổi

Tình trạng
Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 01/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Ban hành: 28/02/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 52/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải Ban hành: 29/12/2017 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Ban hành: 27/06/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Ban hành: 15/02/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ Ban hành: 10/10/2016 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về