logo

Văn bản sắp sửa đổi

Tình trạng
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 35/2018/QH14 Ban hành: 20/11/2018 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 32/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường Ban hành: 08/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Căn cước công dân của Quốc hội, số 59/2014/QH13 Ban hành: 20/11/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội, số 46/2014/QH13 Ban hành: 13/06/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Phòng chống thiên tai của Quốc hội, số 33/2013/QH13 Ban hành: 19/06/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội Ban hành: 14/11/2008 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Quốc hội Ban hành: 29/11/2006 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về