logo

Quyết định 836/QĐ-BXD Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 836/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hà
  Ngày ban hành: 14/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng
 • BỘ XÂY DỰNG

  -------------

  Số: 836/QĐ-BXD

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác,
  chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  --------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

   

  Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

  Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Quản lý quy hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 2;

  - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);

  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công

  Thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quốc phòng; Công an;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;

  - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cổng TTĐT Bộ Xây dựng;

  - Lưu: VT, VLXD.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phạm Hồng Hà

   

   

   

  BỘ XÂY DỰNG

  -------------

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

   

   

  KỂ HOẠCH

  Tổ chức lập Quy hoạch thăm dò, khai thác,
  chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng
  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 14 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

   

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  2. Yêu cầu

  - Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

  - Phân công, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

  Công tác lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các công việc chủ yếu sau:

  - Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

  - Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

  - Tổ chức công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  III. NỘI DUNG CHI TIẾT

  (Chi tiết tại biểu kèm theo)

  IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Giao Ban Quản lý quy hoạch là cơ quan lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của pháp luật.

  2. Giao Vụ Vật liệu xây dựng là cơ quan tham mưu về các nội dung chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tham mưu thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

  3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính là cơ quan tham mưu về tài chính, ngân sách; thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch vốn và giao vốn, đấu thầu, chỉ định thầu; hướng dẫn đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai công tác dự toán, tài chính đối với các nhiệm vụ được giao.

  4. Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình lập quy hoạch.

   

  NỘI DUNG CHI TIẾT

  Thời gian

  Nội dung công việc

  Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định

  Thực hiện

   

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

   

  I

  GIAI ĐOẠN 1: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT LẬP NHIỆM VỤ

   

  1

  Lập nhiệm vụ quy hoạch

   

  10-11/2019

  Xây dựng “Khung định hướng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính.

   

  Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, gồm: Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch; Tờ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ; Tài liệu khác (nếu có).

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Tổ chức cán bộ;

  - Văn phòng Bộ.

   

  Lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quang ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan.

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

  Vụ Vật liệu xây dựng

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế;

  - Văn phòng Bộ;

  - Ban quản lý quy hoạch.

   

  Tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình của các Bộ, ngành, cơ quang ngang bộ, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan có liên quan; hoàn chỉnh hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   

  2

  Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

   

  11-12/2019

  Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch và phân công Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhiệm vụ

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

  Vụ Vật liệu xây dựng

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế;

  - Văn phòng Bộ;

  - Ban quản lý quy hoạch.

   

  Trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Văn phòng Bộ.

   

  Tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch.

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   

  3

  Phê duyệt lập nhiệm vụ quy hoạch

   

  12/2019

  Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Cơ quan tổ chức lập

  quy hoạch

  Vụ Vật liệu xây dựng

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế;

  - Văn phòng Bộ;

  - Ban quản lý quy hoạch.

   

  01/2020

  Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

  Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

  II

  GIAI ĐOẠN 2: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

   

  1

  Lập Quy hoạch

   

   

   

   

  02-03/2020

  Lựa chọn Tư vấn lập Quy hoạch

  Cơ quan lập quy hoạch

  Vụ Kế hoạch-Tài chính/ Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Tổ chức cán bộ;

  - Văn phòng Bộ.

   

  3-12/2019

  Thực hiện lập Quy hoạch theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch /Tư vấn được lựa chọn

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế;

  - Văn phòng Bộ.

  Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch/Tư vấn được lựa chọn

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

  - Văn phòng Bộ.

  01-4/2021

  Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban

  nhân dân các cấp, các tổ chức có liên quan về Quy hoạch

  Cơ quan tổ chức lập

  quy hoạch

  Vụ Vật liệu xây dựng

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Văn phòng Bộ;

  - Ban quản lý quy hoạch.

  Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh

  hồ sơ Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch/Tư vấn được lựa chọn

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

  2

  Thẩm định Quy hoạch

  5-6/2021

  Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định và phân công cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Quy hoạch

  Cơ quan tổ chức lập

  quy hoạch

  Vụ Vật liệu xây dựng

  - Ban quản lý quy hoạch;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế;

  - Văn phòng Bộ.

  Lựa chọn Tư vấn phản biện độc lập

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế.

   

  Lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định về Quy

  hoạch.

  Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

  Do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định (*)

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

  - Ban quản lý quy hoạch.

   

  7-8/2021

  Trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch

  Cơ quan tổ chức lập

  quy hoạch

  Vụ Vật liệu xây dựng

  - Ban quản lý quy hoạch;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế;

  - Văn phòng Bộ.

   

  Tổng họp, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định Quy hoạch.

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

   

  9-10/2021

  Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch

  Cơ quan tổ chức lập

  quy hoạch

  Vụ Vật liệu xây dựng

  - Ban quản lý quy hoạch;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Vụ Pháp chế.

   

  10/2021

  Phê duyệt Quy hoạch

  Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

  III

  GIAI ĐOẠN 3: CÔNG BỐ QUY HOẠCH

   

  11-12/2021

  Xây dựng kế hoạch công bố Quy hoạch

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Văn phòng Bộ.

   

  Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Văn phòng Bộ.

   

   

  Bàn giao hồ sơ đến các cơ quan lưu giữ theo quy định

  Cơ quan lập quy hoạch

  Ban Quản lý quy hoạch

  - Vụ Vật liệu xây dựng;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - Văn phòng Bộ.

   

                 
   

   

   

  Ghi chú:

  - (*) Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tưởng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ (Điều 30 Luật Quy hoạch sổ 21/2017/QH14).

  - Thời gian thực hiện các công việc sẽ được điều chỉnh bổ sung căn cứ vào thực tế triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan để đảm bảo phù hợp, thống nhất về nội dung giữa các quy hoạch.

   

  Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, hường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Thủ trưởng các đơn vị có liên quan kịp thời có ý kiến bằng văn bản và gửi về Ban quản lý quy hoạch (Cơ quan lập quy hoạch) để tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

   

                                                                                                  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14
  Ban hành: 24/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Ban hành: 09/08/2018 Hiệu lực: 09/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 07/05/2019 Hiệu lực: 07/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 836/QĐ-BXD Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 836/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/10/2019
  Hiệu lực: 14/10/2019
  Lĩnh vực: Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Hồng Hà
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới