logo
Thứ Sáu, 26/06/2020

Báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trong công ty cổ phần

Báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (theo mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)
facebook share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                             .......................... , ngày tháng năm

 

       BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

 

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn: ...........................................

Mã số thuế:....................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................

Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Hồi ....   giờ ......  ngày ....  tháng ......  năm......... , ................................................ (tên tổ chức, cá nhân) xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

Liên hóa đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

AA/14T

 

 

 

 

Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hành hoặc chưa phát hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do mất, cháy, hỏng hóa đơn: ....................................................................................................

........................................................................................................................................................

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)