logo
Thứ Sáu, 26/06/2020

Biên bản mất hóa đơn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong trường hợp mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì doanh nghiệp bán hàng và người mua phải lập biên bản mất hóa đơn ghi nhận sự việc
facebook share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN

 

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010;

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014;

 

Hôm nay, ngày ...................... , đại diện hai bên gồm có:

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ........................................................................................

Địa chỉ :  ................................................................................................................................

Điện thoại : .......................................                         Mã số thuế: .......................................

Ông (bà): ...........................................                         Chức vụ : ..........................................

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:..........................................................................................

Địa chỉ :  ................................................................................................................................

Điện thoại : .......................................                         Mã số thuế: .......................................

Ông (bà): ...........................................                         Chức vụ : ..........................................

 

Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng/cung ứng dịch vụ (bên nhận hóa đơn - ......................................................... (tên doanh nghiệp mua hàng/dịch vụ) đã làm mất bản gốc liên 2 – liên giao cho khách hàng theo chi tiết sau:

Số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):


STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Số

hóa đơn

Số

lượng

Liên

Hóa

đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Hoá đơn Giá trị gia tăng

01GTKT3/001

BA/13P

0003458

01

Liên 2

Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã sử dụng

Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng/cung ứng dịch vụ (bên giao hóa đơn - .............. (tên doanh nghiệp bán hàng) sẽ thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo quý .................................. năm........ .

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ

01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)