logo

Công văn 1806/VPCP-KTTH báo cáo dịch Covid-19 của Văn phòng Chính phủ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1806/VPCP-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Thị Thu Vân
  Ngày ban hành: 09/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  -----------------

  Số: 1806/VPCP-KTTH
  V/v Báo cáo dịch Covid-19

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

   

  Để chuẩn bị nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền về dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

  1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc trực tiếp, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan:

  a) Khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo Bộ Chính trị về tình hình phòng chống dịch Covid-19; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị cho chủ trương, định hưng chỉ đạo về các vn đề lớn và giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các Tỉnh ủy, Thành ủy và các cơ quan liên quan về phòng chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ phát triền kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân; báo cáo Thủ tướng Chính ph trước ngày 12 tháng 3 năm 2020.

  b) Khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo y ban Thường vụ Quốc hội về tình hình phòng chống dịch Covid-19; các tác động, ảnh hưởng trên các lĩnh vực; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới và đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực cần sớm triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của y ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, đặc biệt là về các giải pháp về thuế, phí, lệ phí, chi ngân sách nhà nước, trong đó có nhiệm vụ chi cấp bách phòng chống dịch và việc chuyển đổi từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân, doanh nghiệp; về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2020.

  2. Đây là nhng vấn đề rất quan trọng, cấp bách, các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các mốc thời gian báo cáo Thủ tướng Chính ph theo quy định tại điểm 1 nêu trên để sớm báo cáo Bộ Chính trị và y ban Thường vụ Quốc hội.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - TTgCP, các PTTg;

  - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; -VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục: KGVX, PL, CN, KSTT, TH;

  - Lưu: VT, KITH (3).H. Duong

   

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

  Mai Thị Thu Vân

   

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới