logo

Văn bản pháp luật Việt Nam - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 1599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 19/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 19/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Ban hành: 16/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 26/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia Ban hành: 16/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng Ban hành: 16/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về năng lượng nguyên tử Ban hành: 16/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 44/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia Ban hành: 15/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1576/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 46/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2015/TT-BCT ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện Ban hành: 15/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông Ban hành: 15/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1872/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức kinh tế kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 14/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 14/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 14/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về