logo

Văn bản pháp luật Việt Nam - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 449/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Ban hành: 20/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Ban hành: 20/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 633/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường Ban hành: 19/02/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 559/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phân công và tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về thẩm định giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban hành: 19/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 11/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao Ban hành: 18/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 10/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao Ban hành: 18/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021 Ban hành: 18/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 321/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn Ban hành: 18/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 437/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 760/QĐ-BTP ngày 18/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Ban hành: 18/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 vốn nước ngoài cho các bộ, ngành và địa phương Ban hành: 18/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 15/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 07/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Ban hành: 15/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 09/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành: 15/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 15/02/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Ban hành: 15/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban hành: 15/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về