logo

Văn bản pháp luật Việt Nam - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 124/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc" Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn II tỉnh Hà Nam Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 160/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của Bộ Xây dựng Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 120/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố năm 2019-2020 Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật Ban hành: 13/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ Ban hành: 13/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 576/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 455/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 454/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 453/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Đắk Peur, tỉnh Đắk Nông Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 471/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về