logo

Chỉ thị 13/CT-UBND Hà Nội tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 13/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành: 29/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: An ninh quốc gia

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 29/11/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

  Năm 2019, Hà Nội chủ trương tuyển người nào chắc người đó, phấn đấu không có công dân nhập ngũ không đủ tiêu chuẩn, đơn vị nhận quân loại trả, phải bù đổi.

  Hà Nội cũng chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội.

 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 13/CT-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

   

   

  CHỈ THỊ

  VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2019

   

  Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Thành phố đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng thời gian quy định; kết quả thực hiện có nhiều tiến bộ; điều động khám tuyển sức khỏe tỷ lệ dưới 3/1 so với chỉ tiêu giao quân; tỷ lệ công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 40,7%; trong đó có 31 xã, phường, thị trấn của 14 quận, huyện, thị xã có 100% công dân nhập ngũ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị còn bộc lộ những thiếu sót cần rút kinh nghiệm như: Công tác phối hợp trong rà soát, sơ tuyển nắm nguồn, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ của công dân chưa chặt chẽ, do vậy còn có công dân nhập ngũ không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe bị đơn vị nhận quân loại trả, phải bù đổi; tỷ lệ công dân là công chức, viên chức nhập ngũ còn thấp;

  Năm 2019, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục thực hiện 01 đợt vào đầu năm. Để hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2019 theo Quyết định số 67/QĐ-TTg, ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  1. Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu, rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, các Sở, ban, ngành Thành phố phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ và chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời cổ vũ, động viên phong trào tuyển quân trên địa bàn Thành phố ngày càng tốt hơn.

  2. Tăng cường quản lý Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Có biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện qui trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; làm tốt công tác sơ tuyển ở cơ sở; điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 3 người trên 1 chỉ tiêu giao quân; tuyển người nào chắc người đó phấn đấu không có công dân nhập ngũ không đủ tiêu chuẩn đơn vị nhận quân loại trả, phải bù đổi. Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội trong tình hình mới; thực hiện bình cử, xét duyệt ở cơ sở bảo đảm dân chủ, công khai, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở. Kiểm tra, giám định lại sức khỏe công dân bị đơn vị nhận quân loại trả do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe (nếu có) để làm rõ trách nhiệm, địa phương nào có công dân bị loại trả, phải bù đổi. Tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

  3. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng. Tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên hội đồng. Sớm giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho cơ sở (ngay sau khi có chỉ tiêu của Thành phố giao) kết hợp quy hoạch tạo nguồn động viên quân nhân dự bị. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị quân đội trong việc giúp đỡ gia đình quân nhân tại ngũ gặp khó khăn; động viên chiến sỹ đang tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức đón tiếp tận tình, chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; đăng ký, quản lý vào ngạch dự bị; tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ.

  4. Các Sở, ban, ngành Thành phố thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; Công an Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm cung cấp về nhân hộ khẩu, về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức công dân và an ninh, an toàn; Sở Y tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sức khỏe; Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ. Các Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu Nhà nước giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 ở cả 3 cấp (thành phố, huyện, xã), Ủy ban nhân dân các cấp xác định hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng để xem xét, phân loại, công nhận đơn vị văn hóa ở khu dân cư.

  5. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

  6. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân thuộc thẩm quyền của Thành phố; tổng hợp kết quả trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ.

  Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Quốc phòng;
  - Bộ Tổng Tham mưu;
  - Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
  - Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
  - Thành viên HĐNVQS Thành phố;
  - Các sở, ban, ngành, Thành phố;
  - Viện KSND, TAND TP Hà Nội;
  - UBND, Ban CHQS các quận, huyện, thị xã;
  - VPUBTP: CVP, PCVP P.C.Công; Các phòng: NC, TKBT, KGVX, KT;
  - Báo Hà Nội mới, Đài PTTH Hà Nội;
  - Lưu: VT, NC(Bình), BTLTĐ (5b).

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đức Chung

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
  Ban hành: 09/10/2013 Hiệu lực: 22/11/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới