logo

Công văn 10136/BGTVT-CYT triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 10136/BGTVT-CYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 25/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: An ninh trật tự
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  -------------

  Số: 10136/BGTVT-CYT

  V/v: Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

   

   

   

                                                                                          

  Kính gừi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

   

  Thực hiện Công văn số 5930/BYT-UBQG50 ngày 08/10/2019 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

  I. MỤC TIÊU

  1. Tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị (các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể...) thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” và “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS”.

  2. Nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS để phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS tới mọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải, đặc biệt các đối tượng di biến động, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, trên các công trình trọng điểm của ngành ..

  3. Tăng cưởng các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS (thực hiện hành vi an toàn, dịch vụ hỗ trợ thay đổi hành vi..) xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm người nhiễm HIV/AIDS, tránh lây nhiễm HIV tới gia đình và cộng đồng.

  4. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, tăng cưòng sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội; Đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

  II. THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

  1. Thời gian: Từ ngày 10/11/2019 đến ngày 10/12/2019

  2. Kế hoạch hoạt động:

  - Kế hoạch hoạt động của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, đặc biệt cần tập trung hoạt động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở.

  - Đa dạng hóa các loại hình truyền thông: tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, mít tinh ra quân biểu dương lực lượng, treo băng rôn khẩu hiệu tại cổng ra vào cơ quan, các công trường thi công, các cơ sở đào tạo, và trên các phương tiện giao thông...

  - Chủ động phối kết hợp hoạt động giữa các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS tới mọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải, đặc biệt là tới các đối tượng có nguy cơ cao, người lao động di biến động, học sinh, sinh viên ...

  III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp theo Chỉ thị số 06/CT-BGTVT ngày 28/6/2012 của Bộ trưỏng Bộ Giao thông vận tải; Tiểu Ban phòng chống HIV/AIDS các đơn vị có nhiệm vụ xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hàng năm trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị sổ 16/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS và Chỉ thị số 06/CT-BGTVT ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trong ngành Giao thông vận tải.

  3. Kết hợp việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS; Sử dụng đồng bộ các kênh truyền thông của ngành với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng vùng, miền, đơn vị và đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải nhằm thay đổi hành vi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS.

  4. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại cổng ra vào cơ quan, trên các phương tiện giao thông công cộng để hưởng ứng ‘‘Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019" từ ngày 10/11/2019 đến ngày 10/12/2019.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Tiểu Ban phòng chống HIV/AIDS các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019" tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải, đặc biệt tại các công trường thi công, các cơ sở đào tạo, trên các phương tiện giao thông công cộng...

  2. Trên website Bộ, Báo Giao thông vận tải cần đăng tải các thông tin về tác hại, hậu quả của HIV/AIDS và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của các đơn vị trong toàn ngành.

  3. Giao Cục Y tế giao thông vận tải là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019” tại các đơn vị trong toàn ngành

  Giao thông vận tải về Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

  Kết thúc Tháng hành động, yêu cầu các đơn vị đánh giá, tổng kết và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Y tế Giao thông vận tải - Địa chỉ: 73 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội), trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Bộ y tế (thay báo cáo);

  - Công đoàn GTVTVN (phối hợp thực hiện);

  - Website Bộ GTVT, Báo GTVT;

  - Lưu: VT, CTY (3).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Anh Tuấn

                                                                                                                                   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
  Ban hành: 22/05/2012 Hiệu lực: 22/05/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Chỉ thị 06/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
  Ban hành: 28/06/2012 Hiệu lực: 28/06/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Công văn 5930/BYT-UBQG50 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 10136/BGTVT-CYT triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 10136/BGTVT-CYT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 25/10/2019
  Hiệu lực: 25/10/2019
  Lĩnh vực: An ninh trật tự
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới