logo

Công văn 2568/BHXH-CSYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2568/BHXH-CSYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Lương Sơn
  Ngày ban hành: 16/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế-Sức khỏe

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 16/7 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2568/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế.

  Đối với chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017: Yêu cầu BHXH các tỉnh xác định các trường hợp nằm ghép để thanh toán theo đúng quy định. Việc xác định số ngày giường người bệnh nằm ghép căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong ngày và số giường bệnh thực kê tại từng thời điểm tại mỗi khoa phòng điều trị, BHXH các tỉnh yêu cầu cơ sở KCB cung cấp số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm căn cứ tính toán, xác định ngày giường nằm ghép của người bệnh BHYT.

  Đối với chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018: Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương rà soát số tiền chưa thanh toán như sau:

  - Số tiền liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018;

  - Số tiền chưa thah toán;

  - Số tiền liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2017, 2018.

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------

  Số: 2568/BHXH-CSYT
  V/v: Thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
  (Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

   

  Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2019 về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Tài chính và Thông tư số 37/2018/TT-BYT, ngày 17/6/2019 Bộ Y tế có Công văn số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo giá dịch vụ y tế (gửi kèm Công văn số 3385/BYT-KH-TC). Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3385/BYT-KH-TC nêu trên. Lưu ý một số nội dung sau:

  1. Chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thi chưa thanh toán năm 2017

  Theo báo cáo của BHXH các tnh, tng chi phí cơ quan BHXH tạm thời chưa chp nhận thanh toán với cơ s KCB năm 2017 là 2.206.986.238.352 đồng (chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm). Đồng thi, tại Thông báo số 860/TB-KTNN ngày 28/12/2018, Kim toán Nhà nước kiến nghị chưa chp nhn thanh toán chi phí năm 2017 số tin là 738.839.141.782 đồng (Chi tiết tại Phụ lục 02a Phụ lục 02b gi kèm). Đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB kiểm tra, rà soát lại chi phí tại các Phụ lục nêu trên, trước khi thực hiện thanh toán có biên bản xác nhận số tiền chưa được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền đã được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền trùng lặp giữa Phụ lục 02a hoặc Phụ lục 02b với Phụ lục 01 và số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có).

  BHXH các tnh xác định các trường hợp người bệnh nm ghép để thanh toán theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính. Việc xác định số ngày giường người bệnh nằm ghép căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong ngày (bao gồm cả người bệnh BHYT và người bệnh dịch vụ) và số giường bệnh thực kê tại từng thời điểm tại mỗi khoa phòng điều trị, BHXH các tỉnh yêu cầu cơ sở KCB cung cấp và xác nhận trong biên bản số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm căn cứ tính toán, xác định ngày giường nằm ghép của người bệnh BHYT.

  2. Chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và thực hiện kiến nghị của Kim toán Nhà nước

  BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở KCB tổng hợp, rà soát ký biên bản xác nhận số tiền chưa thanh toán như sau:

  - Số tiền liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 (bao gồm các chi phí sau: Tiền khám, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật vượt định mức, tiền vật tư y tế, hóa chất cơ sở KCB không xuất ra sử dụng theo định mức tính giá tương tự như tại Phụ lục 01).

  - Stiền chưa thanh toán theo hướng dn ti Công văn số 288/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện kiến nghị của Kim toán Nhà nước (xác định cthể stiền theo Mc 1, Mc 2 Công văn số 288/BHXH-CSYT và theo từng năm).

  - Stiền liên quan đến định mc tính giá chưa thanh toán (năm 2017, 2018) theo hướng dẫn ti Công văn số 1088/BHXH-CSYT ngày 05/4/2019 của BHXH Việt Nam vviệc chn chnh công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT.

  (Đối với tiền giường nằm ghép, thực hiện xác định, thanh toán theo hướng dẫn tại Mục 1 Công văn này).

  Yêu cu BHXH các tnh khn trương kiểm tra rà soát các chi phí nêu trên, xác định số tiền được thanh toán, số tin không chấp nhn thanh toán, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của sliệu, thực hiện thanh toán bổ sung các chi phí chưa được cơ quan BHXH thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2019. Stiền được thanh toán là khon kinh phí cơ quan BHXH thanh toán bổ sung với các cơ sở KCB theo chỉ đạo của Chính phtại Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 và hướng dẫn của Bộ Y tế ti Công văn số 3385/BYT-KH-TC ngày 17/6/2019, không điều chỉnh lại quyết toán các năm 2017, 2018.

  Đ ngh BHXH các tnh tổ chức thc hiện, báo cáo kết quthực hiện vBHXH Việt Nam./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
  - PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
  - VPCP, Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
  - Các thành viên HĐQL BHXH VN (để b/c);
  - Kiểm toán Nhà nước (để b/c);
  - Tổng Giám đốc (để b/c);
  - Các Phó Tổng Giám đốc;
  - Các đơn vị: BT, ST, TCKT, TTKT, KHĐT, KTNB, DVT, GĐB, GĐN, TT;
  - Lưu: VT, CSYT (3b).

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  Phạm Lương Sơn

   

   

  PHỤ LỤC 1

  TỔNG HỢP CHI PHÍ DO KHÔNG THỰC HIỆN ĐỦ ĐỊNH MỨC, THỰC HIỆN QUÁ SỐ LƯỢNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT, VƯỢT ĐỊNH MỨC GIƯỜNG BỆNH NĂM 2017
  Ban hành kèm theo Công văn số: 2568/BHXH-CSYT ngày 16/7/2019 của BHXH Việt Nam

   

  Đơn vị tính: đồng

  TT

  Tên tỉnh

  Chi vượt định mức theo TB Kết luận số 798

  Trong đó, chia ra

  Tiền khám bệnh

  Tiền giường bệnh

  Siêu âm chẩn đoán

  X Quang thường quy/số hóa

  Nội soi Tai Mũi Họng

  Chụp CT Scaner

  Chụp MRI

  Số tiền VTYT chênh lệch giữa thực tế sử dụng và định mức quy định

  32 lát cắt

  từ 64 đến 128 lát cắt

  từ 256 lát cắt

   

  Găng tay

  Kim châm cứu

  Parafin

  Hóa chất, VTYT khác

  A

  B

  1=2+3+…+13

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  1

  An Giang

  23,911,163,682

  -

  2,012,936,800

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  14,650,391,938

  516,506,674

  29,658,800

  6,701,669,470

  2

  Bắc Giang

  20,076,042,420

  1,371,494,008

  6,618,366,863

  1,464,416,272

  2,359,494,786

  -

  -

  -

  -

  -

  5,874,903,782

  2,044,722,512

  342,644,197

  -

  3

  Bắc Kạn

  12,340,706,455

  -

  7,030,149,800

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2,105,077,546

  652,421,480

  60,959,740

  2,492,097,889

  4

  Bạc Liêu

  3,034,000,000

  1,412,000,000

  1,012,000,000

  414,000,000

  196,000,000

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  Bắc Ninh

  26,289,781,859

  -

  24,000,727,642

  -

  4,271,363

  2,284,782,854

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  Bến Tre

  33,525,777,217

  15,640,628,287

  6,050,009,955

  802,124,000

  147,182,000

  -

  389,601,960

  -

  -

  1,335,823,489

  7,507,808,132

  618,478,758

  79,208,620

  954,912,016

  7

  Bình Dương

  21,371,573,448

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  9,586,101,850

  4,752,137,996

  562,373,680

  6,470,959,923

  8

  Bình Thuận

  4,118,441,536

  -

  50,109,137

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3,339,209,579

  645,666,949

  83,455,871

  -

  9

  Cà Mau

  58,029,000

  -

  -

  -

  -

  58,029,000

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  Cao Bằng

  2,165,178,497

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2,118,100,942

  -

  47,077,555

  -

  -

  11

  Đà Nẵng

  129,459,760,000

  -

  87,480,270,000

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  41,219,300,000

  718,500,000

  41,690,000

  -

  12

  Đắk Lắk

  26,473,335,288

  2,173,000,000

  4,010,000,000

  4,417,000,000

  2,510,000,000

  -

  2,027,000,000

  32,000,000

  -

  234,000,000

  7,447,302,210

  3,623,033,078

  -

  -

  13

  Đắk Nông

  2,346,476,512

  407,662,000

  364,005,240

  45,178,000

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1,011,640,682

  517,990,591

  -

  -

  14

  Điện Biên

  5,781,989,633

  -

  3,392,661,442

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2,243,123,328

  70,222,383

  75,982,480

  -

  15

  Đồng Nai

  11,134,115,511

  -

  -

  1,378,219,919

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  9,243,745,516

  148,636,745

  363,513,331

  -

  16

  Đồng Tháp

  30,868,199,284

  -

  8,545,614,190

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  15,025,712,761

  1,606,858,185

  378,717,450

  5,311,296,699

  17

  Gia Lai

  21,358,706,798

  1,893,545,319

  4,868,146,751

  500,473,587

  224,489,973

  -

  -

  -

  -

  -

  11,367,822,220

  1,079,134,607

  46,504,000

  1,378,590,340

  18

  Hà Giang

  15,540,348,880

  -

  14,253,473,249

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1,286,875,631

  -

  -

  -

  19

  Hà Nam

  8,768,355,308

  224,091,600

   1,473,770,794

  81,162,500

  93,144,870

  -

  -

  -

  -

  -

  449,979,298

  1,685,058,193

  176,046,800

  4,585,101,253

  20

  Hà Nội

  238,653,146,287

  -

  56,660,034,870

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  170,610,709,874

  9,381,296,317

  2,001,105,226

  -

  21

  Hà Tĩnh

  98,093,468,283

  -

  67,077,057,063

  342,960,630

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  27,321,033,265

  871,135,372

  406,640,620

  2,074,641,333

  22

  Hải Dương

  105,919,717,344

  2,844,810,430

  34,268,198,489

  4,050,911,319

  9,516,343,971

  36,764,000

  7,142,628,800

  -

  -

  3,183,860,800

  18,552,033,081

  1,631,730,400

  1,019,892,630

  23,672,543,425

  23

  Hải Phòng

  23,380,602,975

  195,836,533

  705,090,886

  152,439,495

  146,142,000

  -

  -

  -

  -

  -

  18,929,561,931

  998,061,154

  -

  2,253,470,976

  24

  Hậu Giang

  17,292,300,000

  5,639,700,000

  7,611,630,000

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3,296,630,000

  744,340,000

  -

  -

  25

  Hòa Bình

  4,389,206,631

  -

  4,389,206,631

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  26

  Hưng Yên

  29,978,375,230

  -

  16,670,452,771

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4,242,903,372

  -

  -

  9,065,019,088

  27

  Kiên Giang

  3,399,870,557

  -

  3,399,870,557

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  28

  Kon Tum

  17,251,928,108

  335,685,900

  2,370,192,041

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  13,732,709,313

  723,026,455

  90,314,400

  -

  29

  Lai Châu

  2,697,566,917

  -

  549,523,949

  -

  18,997,000

  -

  -

  -

  -

  -

  1,945,014,727

  184,031,241

  -

  -

  30

  Lâm Đồng

  4,525,533,212

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  349,329,316

  747,740,025

  90,953,980

  3,337,509,891

  31

  Lạng Sơn

  9,713,560,213

  -

  6,112,448,084

  -

  623,700

  -

  -

  -

  -

  -

  2,692,083,860

  677,896,823

  230,507,746

  -

  32

  Lào Cai

  35,599,446,568

  -

  25,052,656,549

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  8,227,935,982

  1,079,821,914

  229,980,000

  1,009,052,123

  33

  Long An

  9,360,993,780

  -

  9,360,993,780

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  34

  Nam Định

  5,041,700,000

  -

  -

  -

  90,300,000

  -

  -

  -

  -

  -

  3,948,600,000

  891,700,000

  111,100,000

  -

  35

  Nghệ An

  191,518,505,551

  2,122,610,000

  123,992,760,600

  4,831,528,700

  9,297,884,565

  4,959,286,522

  -

  -

  -

  -

  22,561,439,193

  5,625,231,162

  964,048,004

  17,163,716,805

  36

  Ninh Bình

  7,774,667,277

  88,540,000

  126,579,000

  91,640,000

  35,760,000

  10,010,000

  -

  -

  -

  -

  4,165,902,556

  484,889,541

  6,254,430

  2,765,091,750

  37

  Ninh Thuận

  15,441,267,184

  -

  11,158,501,935

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  13,878,281,069

  246,663,460

  157,820,720

  -

  38

  Phú Thọ

  24,613,202,736

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  19,087,669,350

  4,155,659,708

  1,369,873,678

  -

  39

  Phú Yên

  3,002,414,164

  -

  115,143,500

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2,245,156,030

  237,993,839

  404,120,796

  -

  40

  Quảng Bình

  55,487,885,798

  -

  37,660,834,390

  3,570,222,000

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  13,524,025,080

  566,802,928

  166,001,400

  -

  41

  Quảng Nam

  61,602,539,592

  3,100,887,900

  56,556,210,692

  833,838,000

  814,511,000

  36,350,000

  -

  -

  -

  -

  164,276,000

  19,466,000

  77,000,000

  -

  42

  Quảng Ngãi

  18,147,885,138

  853,822,300

  8,388,399,765

  1,798,667

  -

  -

  58,932,000

  -

  -

  -

  8,525,449,169

  274,821,697

  44,661,540

  -

  43

  Quảng Ninh

  5,245,194,153

  158,708,000

  5,086,486,153

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  44

  Quảng Trị

  62,997,487,111

  -

  54,637,983,594

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  7,838,897,806

  520,605,711

  -

  -

  45

  Sóc Trăng

  14,548,303,727

  211,701,000

  10,433,412,238

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2,924,300,406

  978,890,083

  -

  -

  46

  Sơn La

  63,644,571,754

  51,213,250

  30,990,018,335

  51,000,850

  14,657,600

  -

  2,878,800

  -

  -

  -

  18,741,941,355

  466,690,615

  290,276,446

  13,035,894,504

  47

  Tây Ninh

  18,145,964,980

  -

  10,822,767,599

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  7,002,866,481

  219,852,500

  100,478,400

  -

  48

  Thái Bình

  20,142,622,165

  -

  7,309,831,112

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  9,602,547,004

  2,131,785,750

  1,098,458,300

  -

  49

  Thái Nguyên

  50,802,656,150

  140,788,000

  35,673,878,565

  220,449,000

  1,211,749,000

  710,892,000

  -

  -

  -

  -

  11,897,521,294

  340,682,291

  606,696,000

  -

  50

  Thanh Hóa

  235,142,602,467

  520,025,000

  182,043,425,962

  11,737,439,743

  8,479,524,710

  445,070,200

  704,969,200

  -

  -

  -

  23,381,624,137

  63,311,672

  1,000,719,287

  6,766,492,556

  51

  Thừa Thiên Huế

  10,399,115,888

  -

  5,093,901,917

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1,495,717,622

  3,408,428,334

  -

  401,068,015

  52

  Tiền Giang

  3,242,785,558

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2,851,550,078

  388,364,181

  2,871,299

  -

  53

  TP. Hồ Chí Minh

  210,055,103,848

  -

  68,063,658,578

  5,554,872,805

  1,855,265,697

  -

  26,656,960,000

  6,045,190,489

  79,061,992

  8,262,434

  1,618,917,067

  103,283,428

  581,434,580

  99,488,196,779

  54

  Trà Vinh

  2,242,416,763

  1,009,452,801

  1,232,963,962

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  55

  Tuyên Quang

  81,386,696,830

  78,371,794

  54,462,750,616

  3,436,769,584

  4,605,521,388

  4,232,283,448

  -

  -

  -

  -

  4,868,000,000

  3,590,000,000

  689,000,000

  5,424,000,000

  56

  Vĩnh Long

  2,381,105,414

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2,176,716,019

  204,389,395

  -

  -

  57

  Vĩnh Phúc

  7,644,747,645

  -

  7,644,747,645

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  58

  Yên Bái

  37,457,099,025

  -

  21,730,029,850

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  12,809,600,875

  2,311,981,600

  55,410,000

  550,076,700

  59

  TỔNG CỘNG

  2,206,986,238,352

  40,474,574,122

  1,128,613,883,541

  43,978,445,071

  41,621,863,623

  12,773,468,024

  36,982,970,760

  6,077,190,489

  79,061,992

  6,880,047,665

  597,569,937,782

  62,997,019,299

  14,036,374,450

  214,901,401,534

   

  PHỤ LỤC 2A

  BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO CHƯA HỢP LÝ TẠI THÔNG BÁO 860/TB-KTNN
  Ban hành kèm theo Công n s 2568/BHXH-CSYT ngày 16/7/2019 của BHXH Việt Nam

   

  Đơn vị nh: đng

  STT

  Đơn vị

  BHXH

  KTNN

  Tng cộng

   

  Tổng cộng

  32,371,371,583

  646,820,636,827

  679,192,008,411

  1

  BHXH tnh An Giang

   

  32,819,224,085

  32,819,224,085

  2

  BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

   

  1,389,349,851

  1,389,349,851

  3

  BHXH tỉnh Bạc Liêu

   

  4,405,614,426

  4,405,614,426

  4

  BHXH tỉnh Bắc Ninh

   

  7,156,318,878

  7,156,318,878

  5

  BHXH tỉnh Bình Dương

  5,923,339,099

  5,913,031,617

  11,836,370,716

  6

  BHXH tỉnh Bình Định

   

  26,762,039,467

  26,762,039,467

  7

  BHXH tỉnh Bình Phước

   

  3,263,500,818

  3,263,500,818

  8

  BHXH tỉnh Bình Thuận

   

  5,806,166,462

  5,806,166,462

  9

  BHXH tỉnh Đắc Lắc

   

  9,656,904,766

  9,656,904,766

  10

  BHXH tỉnh Đng Nai

   

  7,381,006,000

  7,381,006,000

  11

  BHXH tỉnh Gia Lai

  10,225,215,168

   

  10,225,215,168

  12

  BHXH tnh Hà Tĩnh

   

  3,081,299,667

  3,081,299,667

  13

  BHXH tỉnh Hòa Bình

  1,211,903,244

  164,336,800

  1,376,240,044

  14

  BHXH tỉnh Kiên Giang

   

  1,374,763,360

  1,374,763,360

  15

  BHXH tnh Khánh Hòa

   

  7,465,806,251

  7,465,806,251

  16

  BHXH tnh Lâm Đng

   

  4,987,252,754

  4,987,252,754

  17

  BHXH tnh Long An

   

  18,103,637,379

  18,103,637,379

  18

  BHXH tnh Nam Định

   

  26,045,026,349

  26,045,026,349

  19

  BHXH tnh Ninh Bình

   

  7,431,237,277

  7,431,237,277

  20

  BHXH tnh Nghệ An

   

  26,969,084,714

  26,969,084,714

  21

  BHXH tnh Phú Thọ

   

  11,459,885,155

  11,459,885,155

  22

  BHXH tỉnh Phú Yên

  1,129,922,532

  1,626,126,587

  2,756,049,119

  23

  BHXH tnh Quảng Ninh

   

  15,455,428,732

  15,455,428,732

  24

  BHXH tnh Sóc Trăng

   

  3,028,403,955

  3,028,403,955

  25

  BHXH tỉnh Sơn La

   

  6,798,032,472

  6,798,032,472

  26

  BHXH tỉnh Tiền Giang

   

  19,118,608,288

  19,118,608,288

  27

  BHXH tnh Thái Bình

  3,927,313,424

  15,643,524,353

  19,570,837,777

  28

  BHXH tỉnh Thanh Hóa

   

  3,527,555,815

  3,527,555,815

  29

  BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế

  1,286,006,142

  32,544,647,626

  33,830,653,768

  30

  BHXH tnh Vĩnh Phúc

   

  9,040,013,523

  9,040,013,523

  31

  BHXH Thành phố Cần Thơ

   

  17,008,422,751

  17,008,422,751

  32

  BHXH Thành phố Đà Nng

   

  31,582,064,503

  31,582,064,503

  33

  BHXH Thành phố Hà Nội

   

  109,485,757,870

  109,485,757,870

  34

  BHXH Thành phố Hải Phòng

  8,667,671,974

  6,612,540,270

  15,280,212,244

  35

  BHXH Thành phố Hồ Chí Minh

   

  163,714,024,007

  163,714,024,007

   

   

  PHỤ LỤC 2B

  BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VƯT CÔNG SUẤT TẠI THÔNG BÁO 860/TB-KTNN
  Ban hành kèm theo Công n s 2568/BHXH-CSYT ngày 16/7/2019 của BHXH Việt Nam

   

  Đơn vị tính: đng

  STT

  BHXH tỉnh, thành ph

  tiền khám vượt công suất

  Tiền giường vượt số giường theo kế hoạch

  Thời gian, nhân lực không đảm bảo định mức

  Tổng cộng

  1

  BHXH tnh An Giang

  2,129,884,558

   

   

  2,129,884,558

  2

  BHXH tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  3,953,380,000

  1,892,409,400

  915,632,000

  6,761,421,400

  3

  BHXH tỉnh Bắc Ninh

   

  55,179,100

   

  55,179,100

  4

  BHXH tỉnh Hòa Bình

   

  263,830,965

   

  263,830,965

  5

  BHXH tỉnh Long An

  511,056,759

   

   

  511,056,759

  6

  BHXH tnh Nam Định

   

  1,056,305,000

   

  1,056,305,000

  7

  BHXH tnh Tiền Giang

  382,483,500

   

   

  382,483,500

  8

  BHXH Thành phố Hà Nội

   

  529,340,898

   

  529,340,898

  9

  BHXH Thành phố Hồ Chí Minh

   

  47,957,631,192

   

  47,957,631,192

   

  Tng cộng

  6,976,804,817

  51,754,696,555

  915,632,000

  59,647,133,372

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2568/BHXH-CSYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu: 2568/BHXH-CSYT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 16/07/2019
  Hiệu lực: 16/07/2019
  Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Lương Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới