logo

Công văn 3649/BHXH-DVT thực hiện thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế theo chế độ BHYT ngoài công lập

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3649/BHXH-DVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Minh Thảo
  Ngày ban hành: 23/09/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/09/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------
  Số: 3649/BHXH-DVT
  V/v: Thực hiện thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế theo chế độ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------------------
  Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015
   
   
  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
   
   
  Ngày 26/9/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 3578/BHXH-DVT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế (VTYT). Trong đó đối với các cơ sở y tế ngoài công lập, cơ quan BHXH thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Điều 52 của Luật Đấu thầu.
  Tuy nhiên, theo kiến nghị của Hiệp hội bệnh viện tư nhân thì tại một số địa phương, các cơ sở y tế ngoài công lập vẫn còn gặp khó khăn trong thanh toán chi phí thuốc, VTYT khi mua thuốc từ các doanh nghiệp không phải nhà thầu trúng thầu. Ngoài ra trong quá trình thực hiện Điều 52 Luật Đấu thầu còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như: việc lựa chọn thanh toán đối với một mặt hàng thuốc, VTYT có giá trúng thầu khác nhau tại địa phương mà các bệnh viện tuyến tỉnh đấu thầu đơn lẻ; việc sử dụng một số thuốc theo yêu cầu chuyên môn nhưng không có trong kết quả trúng thầu của các bệnh viện tuyến tỉnh.
  Để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT trong KCB BHYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập theo đúng quy định, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện như sau:
  1. Trường hợp cơ sở y tế ngoài công lập lựa chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc và VTYT:
  - Cơ sở KCB gửi cho cơ quan BHXH kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc và VTYT (kèm theo file dữ liệu);
  - Cơ quan BHXH thẩm định và thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT với các cơ sở y tế ngoài công lập căn cứ giá thuốc, VTYT mua vào của cơ sở KCB theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc, VTYT.
  2. Trường hợp cơ sở y tế ngoài công lập không chọn áp dụng quy định của Luật Đấu thầu để mua thuốc và VTYT, việc thanh toán thực hiện như sau:
  2.1. BHXH tỉnh thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo đúng mặt hàng và đơn giá thuốc, giá VTYT đã trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên cùng địa bàn.
  2.2. Trường hợp trên địa bàn tỉnh, các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh đấu thầu riêng lẻ dẫn đến giá trúng thầu của cùng mặt hàng thuốc, VTYT khác nhau thì cơ quan BHXH thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo giá thấp nhất của mặt hàng cùng loại.
  2.3. Đúng mặt hàng tại điểm 2.1 và mặt hàng cùng loại tại điểm 2.2 nêu trên được hiểu như sau:
  - Đối với thuốc: là mặt hàng có cùng hoạt chất, hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế, tên thương mại, nhà sản xuất, nước sản xuất, số đăng ký.
  - Đối với VTYT: là mặt hàng cùng chủng loại, cùng tiêu chí kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nhà sản xuất, nước sản xuất.
  2.4. Các cơ sở y tế ngoài công lập có thể lựa chọn doanh nghiệp cung ứng thuốc, VTYT đáp ứng các yêu cầu nêu trên để mua sắm thuốc, VTYT theo quy định mà không bắt buộc phải mua thuốc, VTYT của nhà thầu trúng thầu.
  3. Trường hợp theo yêu cầu chuyên môn, các cơ sở y tế ngoài công lập sử dụng các thuốc không có trong kết quả trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên địa bàn:
  Cơ sở KCB ngoài công lập lựa chọn thuốc căn cứ kết quả trúng thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi của các cơ sở y tế, của các địa phương khác theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và thống nhất với cơ quan BHXH để thanh toán.
  4. Đối với trường hợp nêu tại Mục 2 và Mục 3 Công văn này, cơ sở KCB lập và gửi cho cơ quan BHXH danh mục thuốc, VTYT áp dụng kết quả đấu thầu do cơ sở KCB lựa chọn, đề nghị áp dụng (theo Mẫu 01, 02 tại Phụ lục đính kèm) để cơ quan BHXH thẩm định và thông báo cho cơ sở KCB làm căn cứ thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ BHYT.
  5. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng thuốc, VTYT trong thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi người bệnh, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT, đề nghị BHXH các tỉnh chủ động tham gia vào quá trình đấu thầu, mua sắm thuốc, VTYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập; hướng dẫn, thống nhất với các cơ sở y tế ngoài công lập lựa chọn thuốc, VTYT chất lượng với giá phù hợp, cơ cấu hợp lý giữa các nhóm thuốc, chủng loại VTYT; đồng thời đề nghị các cơ sở y tế ngoài công lập có kế hoạch cung ứng thuốc ổn định để đáp ứng yêu cầu điều trị cho người bệnh, đảm bảo công bằng trong KCB giữa các cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế ngoài công lập trên cùng địa bàn.
  Đề nghị BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, báo cáo cập nhật về BHXH Việt Nam kết quả đấu thầu thuốc VTYT, danh mục thuốc VTYT áp dụng kết quả đấu thầu do cơ sở KCB ngoài công lập lựa chọn, đề nghị áp dụng, theo yêu cầu tại Mục 1 và Mục 4 công văn này.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT) để xem xét giải quyết./.
   
  Nơi nhận:        
  - Như trên;
  - Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Tổng Giám đốc (để b/c);
  - Các Phó Tổng Giám đốc;
  - Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
  - BHXH Bộ Quốc phòng;
  - Hiệp Hội Bệnh viện tư nhân;
  - Các Ban, đơn vị: CSYT, KT, KTNB, GĐB; GĐN;
  - Website BHXH VN;
  - Lưu VT, DVT (5b).
  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Minh Thảo


   
  Mẫu số: 01/BHYT
  Tên cơ sở y tế Ngoài công lập……..
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   
  DANH MỤC THUỐC ÁP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN TỈNH
  Tại Bệnh viện ……………………………….Quý ……..Năm ………..
   
   

  STT
  Tên hoạt chất (chỉ ghi tên hoạt chất)
  Đường dùng, dạng bào chế
  Nồng độ, hàm lượng
  Tên thuốc
  SĐK hoặc Số GPNK
  Tên nhà sản xuất
  Nước sản xuất
  Quy cách đóng gói
  Đơn vị tính nhỏ nhất (viên, gói, lọ, tube, ống, chai)
  Số lượng
  Đơn giá (có VAT) (Tính trên đơn vị nhỏ nhất)
  Thành tiền
  Tên đơn vị áp kết quả đấu thầu
  Tên đơn vị (SYT/BV)
  Tỉnh/ TP
  Số QĐ công bố
  Ngày công bố kết quả trúng thầu
  Nhà thầu trúng thầu
  Nhóm tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghệ
  Gói
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)
  (10)
  (11)
  (12)
  (13)
  (14)
  (15)
  (16)
  (17)
  (18)
  (19)
  (20)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  Nơi nhận:
  - BHXH tỉnh………..;
  - Lưu: VT ……
  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  Khoa Dược.VTYT
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  GIÁM ĐỐC cơ sở KCB
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   
   
   

   
  Mẫu số: 02/BHYT

  Tên cơ sở y tế Ngoài công lập……..
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   
   
  DANH MỤC VTYT ÁP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN TỈNH
  Tại Bệnh viện ……………………………….Quý ……..Năm ………..
   
   

  STT
  Mã số theo danh mục do BYT ban hành
  Tên VTYT theo danh mục BYT ban hành
  Tên thương mại
  Quy cách
  Tên nhà sản xuất
  Nước sản xuất
  Đơn vị tính
  Số lượng
  Đơn giá (có VAT)
  Thành tiền
  Tên đơn vị áp kết quả đấu thầu
  Tên đơn vị (SYT/BV)
  Tỉnh/ TP
  Số QĐ công bố
  Ngày công bố kết quả trúng thầu
  Nhà thầu trúng thầu
  Nhóm tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghệ
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (11)
  (12)
  (13)
  (14)
  (15)
  (16)
  (17)
  (18)
  (19)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  Nơi nhận:
  - BHXH tỉnh………..;
  - Lưu: VT ……
  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  Khoa Dược/VTYT
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  GIÁM ĐỐC cơ sở KCB
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đấu thầu của Quốc hội, số 43/2013/QH13
  Ban hành: 26/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
  Ban hành: 26/06/2014 Hiệu lực: 15/08/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới