logo

Công văn 3697/BHXH-PC tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3697/BHXH-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đào Việt Ánh
  Ngày ban hành: 03/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  ---------------------

  Số: 3697/BHXH-PC

  V/v: Tổ chức hưởng ứng

  Ngày Pháp luật năm 2019

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

   

   

  Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:

  - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-BHXH ngày 01/02/2019 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2019 và Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 cua ngành BHXH như sau:

  1. Mục đích

  - Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

  - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công chức, viên chức ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và đời sống xã hội.

  2. Khẩu hiệu

  Căn cứ tình hình thực tiễn, BHXH các tỉnh, thành phố lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật phù hợp. Một số khẩu hiệu tham khảo:

  - “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

  - “Tích cực tìm hiểu, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vì quyền lợi của chính mình”.

  - “Công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân”.

  - “Công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”.

  - “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

  3. Nội dung

  a) Triển khai có hiệu quả các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quy định tại Kế hoạch số 379/KH-BHXH ngày 01/02/2019.

  b) Chú trọng, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên Trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam, trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các phương tiện thông tin đại chúng.

  c) Tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức ngành BHXH; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về lề lối làm việc, thái độ phục vụ, chất lượng phục vụ người dân cho đội ngũ công chức, viên chức nói chung, cán bộ bộ phận một cửa nói riêng.

  4. Hình thức

  Lựa chọn một hoặc nhiều hình thức sau đây để thực hiện:

  a) Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày pháp luật năm 2019 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại trụ sở cơ quan, trên trang thông tin điện tử của Ngành và trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

  b) Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

  c) Tổ chức, tham gia Hội thi tìm hiểu về pháp luật; tổ chức giao lưu, trao đổi về các nội dung pháp luật theo chuyên đề cụ thể.

  5. Thời gian

  Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thực hiện thường xuyên hàng năm, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 10/10 đến ngày 11/11.

  6. Tổ chức thực hiện

  a) Vụ Pháp chế:

  - Giúp Tổng Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và xây dng báo cáo kết quả công tác tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2019 gửi Bộ Tư pháp.

  b) Trung tâm truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH tổ chức tuyên truyền về Ngày pháp luật năm 2019, mở chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của Ngành và các ấn phẩm của đơn vị.

  c) Văn phòng: treo băng rôn, khẩu hiệu cô động hoặc chạy bảng chữ điện tử tại cổng trụ sở làm việc của cơ quan số 7 Tràng Thi, 150 Phố Vọng và 33 Tràng Thi.

  d) BHXH tỉnh tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2019 về BHXH Việt Nam (Vụ Pháp chế) qua địa chỉ thư điện tử: tonghop.phapche@vss.gov.vn và hệ thống quản lý văn bản, điều hành trước ngày 20/11/2019.

  Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam nghiêm túc thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Tổng Giám đốc (để b/c);

  - Các Phó Tổng Giám đốc;

  - Lưu: VT, PC (02).

  KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

  Đào Việt Ánh

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
  Ban hành: 01/01/2019 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới