logo

Văn phòng Chính phủ ra Công văn 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Quỹ BHYT và đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 400/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày ban hành: 29/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Bảo hiểm, Đấu thầu-Cạnh tranh
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 400/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017
   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ VẤN ĐỀ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ VIỆC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG QUỐC GIA ĐỐI VỚI THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN
   
   
  Ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế và đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận như sau:
  1. Quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo hiểm y tế và các dịch vụ xã hội cơ bản là vấn đề lớn, quan trọng, trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở phát lý và công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập. Quỹ bảo hiểm y tế có nguy cơ mất cân đối. Tình trạng gian lận trục lợi Quỹ không ít. Nguyên tắc mức “đóng - hưởng” và chia sẻ rủi ro chưa được tuân thủ chặt chẽ. Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực y tế thiếu hoàn chỉnh. Sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa chặt chẽ.
  2. Bộ Y tế tiếp thu, giải trình các kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp tại các văn bản liên quan và ý kiến của các đại biểu dự họp để:
  a) Hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm y tế, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế và các luật có liên quan, phù hợp với thực tiễn, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế. Đối với các nội dung không tiếp thu, phải có giải trình cụ thể, thuyết phục.
  b) Có báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả thực thi Luật bảo hiểm y tế, tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, kiến nghị cụ thể các giải pháp xử lý, báo cáo Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2302/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.
  3. Các bộ: Y tế, Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
  4. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; chủ động trao đổi tháo gỡ các vướng mắc, có quy chế bảo đảm việc phối hợp giữa 2 cơ quan được thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.
  5. Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung kiểm toán việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vào kế hoạch năm 2018.
  6. Bộ Y tế tăng cường quản lý giá thuốc, năm 2017 phải đạt mục tiêu giảm 10-15% giá thuốc, đặc biệt là giá thuốc đã hết bản quyền; kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.
  7. Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bộ Y tế phối hợp và có hướng dẫn cụ thể việc đấu thầu mua thuốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm tính cạnh tranh theo quy định.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./
   
   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Các Bộ: YT, TC, KHĐT, TP;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
  - Lưu: VT, KGVX (3) Q.
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Sỹ Hiệp
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
  Ban hành: 15/11/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016
  Ban hành: 07/07/2016 Hiệu lực: 07/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Văn phòng Chính phủ ra Công văn 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Quỹ BHYT và đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 400/TB-VPCP
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 29/08/2017
  Hiệu lực: 29/08/2017
  Lĩnh vực: Bảo hiểm, Đấu thầu-Cạnh tranh
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới