logo

Công văn 4475/BHXH-BT triển khai thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4475/BHXH-BT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Minh
  Ngày ban hành: 11/11/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------
  Số: 4475/BHXH-BT
  V/v:Triển khai thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ------------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

   
   
  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
   
  Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2015-2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:
  1. Chủ động phối hợp Sở Y tế (đơn vị chủ trì) và Sở, ngành liên quan tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố:
  Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tnh thông qua ch tiêu thực hiện BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT hằng năm, 05 năm, trong đó đề xuất các giải pháp cho nhóm đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là đi tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2405/-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đối tượng thuộc vùng đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang ven biển theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đối tượng thuộc vùng huyện đảo, xã đảo; đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo (hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo từ ngân sách địa phương); hộ gia đình nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình…; Rà soát, tổng hợp và kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đi tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo (được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng); Đi tượng học sinh, sinh viên (HSSV): ngoài hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm từ 10% mức đóng BHYT trở lên và giao ch tiêu đến hết năm 2016 đạt 100% tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV.
  Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: Trên cơ sở đặc đim của từng địa phương giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến từng cấp huyn, và gn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn. Phấn đu mỗi năm tăng từ 20% - 25% số người thuộc đối tượng hộ gia đình chưa tham gia BHYT. Huy động, vận động các nhà hảo tâm hoặc từ ngân sách địa phương để hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT.
  2. Đẩy mnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong nhân dân với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đi tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin về cơ bản về chính sách BHXH, BHYT như nơi tham gia, thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi hưởng..., cụ thể:
  a) Cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia và địa điểm tham gia BHXH, BHYT... đến từng hộ gia đình.
  b) Treo băng rôn, khẩu hiệu tại những vị trí đông người qua lại, khẩu hiệu đơn giản, dễ hiểu, n tượng, đi sâu vào tiềm thức của nhân dân.
  3. Tiếp tục tổ chức, củng cố Đại lý thu trên địa bàn xã để tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Tổ chức nhiều Đại lý thu trên địa bàn để tạo tính cạnh tranh khi phát triển đi tượng tham gia BHXH, BHYT. Các điểm thu, Đại lý thu phải có biển hiệu, treo ở những nơi dễ nhận biết, đảm bảo nhân dân dễ biết và đến giao dịch.
  4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
  5. Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh, thành phố đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị, nhà trường và UBND các cấp; định k 6 tháng, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện BHYT trên địa bàn và báo cáo về BHXH Việt Nam (theo mẫu gửi kèm) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - C
  ác Bộ: Y tế, TC; LĐTB&XH, GD&ĐT;
  - UBND các t
  nh, thành phố;
  - Tổng Giám đốc;
  - Các Phó Tổng Giám đốc;
  - Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
  - Lưu: VT, BT (02b)
  .
  TỔNG GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Thị Minh

   
   

  UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)...
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số:……………
  …… ngày   tháng   năm 2015

   
  ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
  Tình hình thc hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
  (Theo Quyết định s 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính ph về việc giao ch tiêu thực hiện bo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020)
   
   
  I. Đặc đim, tình hình
  1. Thuận lợi
  2. Khó khăn
  II. Kết qu thực hiện
  1. Kết quả (Biểu mẫu kèm theo)
  Trong đó phân tích, đánh giá số liệu thực hiện.
  2. Tồn tại, hạn chế
  3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
  III. Giải pháp và đề xuất kiến nghị
  2. Kiến nghị
   

   
  UBND TỈNH, TP...

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP…..
  -------
   

   
  TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
  Tính đến tháng ... .... năm ….
  (Kèm theo Công văn số    ngày    tháng    năm 2015 của UBND tnh, thành phố….)

  TT
  ĐỐI TƯỢNG
  Sngười thuộc diện phải tham gia
  Số người đã tham gia
  Số người còn phải tham gia
  Tỷ lệ tham gia BHYT
  Ghi chú
  A
  B
  1
  2
  3 = 1-2
  4 = (2/1)*100%
  5
  1
  Nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng
   
   
   
   
   
  2
  Nhóm do tổ chức BHXH đóng
   
   
   
   
   
  3
  Nhóm do NSNN đóng
   
   
   
   
   
  4
  Nhóm do NSNN hỗ trợ mức đóng
   
   
   
   
   
  5
  Nhóm tham gia BHYT theo HGĐ
   
   
   
   
   
   
  Tổng cộng
   
   
   
   
   

  Dân số tính đến thời điểm …. ….. người; tỷ lệ bao phủ BHYT …..% dân số.
   

  Lập biểu
  Ngày   tháng    năm
  UBND tnh, thành ph

   
  Hướng dẫn lập:
  1. Căn cứ lập: Kết quả lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình; Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT (B02b-TS); Thống kê số lao động trên địa bàn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi; Danh sách học sinh - sinh viên ngành Giáo dục và ngành LĐTB & XH quản
  2. Trách nhiệm cung cấp s liệu: Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, BHXH tnh, thành phố và các đơn vị có liên quan.
  3. Phương pháp lập
  - Cột 1: Số người thuộc diện phải tham gia
  + Nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng: Căn cứ thống kê số lao động trên đa bàn do Sở LĐTB & XH, Cục thuế theo dõi.
  + Nhóm do tổ chức BHXH đóng: Căn cứ danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH do cơ quan BHXH quản lý.
  + Nhóm do NSNN đóng: Căn cứ danh sách ca cơ quan quản lý đối tượng
  + Nhóm do NSNN hỗ trợ mức đóng: Căn cứ danh sách của cơ quan quản lý đối tượng (Sở LĐTBXH, Sở GĐ-ĐT và cơ sở giáo dục)
  + Nhóm tham gia BHYT theo HGĐ: Căn cứ kết quả lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (DK02+DK03)
  - Cột 2: Số người đã tham gia
  Nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng, Nhóm do tổ chức BHXH đóng, Nhóm do NSNN đóng, Nhóm do NSNN hỗ trợ mức đóng, Nhóm tham gia BHYT theo HGĐ: Căn cứ s liệu trên Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT (B02b-TS)
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4475/BHXH-BT triển khai thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu: 4475/BHXH-BT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 11/11/2015
  Hiệu lực: 11/11/2015
  Lĩnh vực: Bảo hiểm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Thị Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới