logo

Quyết định 1556/QĐ-BHXH Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động BHXH Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1556/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Việt Ánh
  Ngày ban hành: 25/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  -------------------

  Số: 1556/QĐ-BHXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

   

                                                                                

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong
  hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  ----------------

  TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

   

  Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

  Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

  Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

  Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1538/QĐ-BHXH ngày 22/12/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định thời hạn bảo quản tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 30/10/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định thành phần hồ sơ, tài liệu của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đảng, đoàn thể cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ và Công văn số 4530/BHXH-TTLT ngày 22/10/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

  Điều 3. Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Nội vụ (để b/c);

  - HĐQL BHXH Việt Nam;

  - Tổng Giám đốc (để b/c);

  - Các Phó Tổng Giám đốc;

  - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (để b/c);

  - VPĐU, Công đoàn, Đoàn TN;

  - BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân;

  - TCT Bưu điện;

  - Lưu: VT, LT (5b)

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

   

  Đào Việt Ánh

   

   

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  -------------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------

   

   

  QUY ĐỊNH

  Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động
  của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1556/QĐ-BHXH ngày 25/10/2019
  của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

  ----------------------------

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quy định này quy định thời hạn bảo quản các nhóm hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

  2. Quy định này được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (gọi chung là đơn vị), Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh); Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện).

  Điều 2. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

  1. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.

  2. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định gồm hai mức như sau:

  a) Bảo quản vĩnh viễn: Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được bảo quản tại Lưu trữ cơ quan, sau đó được lựa chọn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử khi đến hạn theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

  b) Bảo quản có thời hạn: Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được xác định thời hạn bảo quản theo số năm cụ thể và bảo quản tại Lưu trữ cơ quan, đến khi hết thời hạn bảo quản sẽ được thống kê trình Hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ quan xem xét để quyết định tiếp tục giữ lại bảo quản hay loại ra tiêu hủy. Việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

  Hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản được xác định thời hạn bảo quản từ 5 năm đến 70 năm.

  Điều 3. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  1. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu) là bảng kê các nhóm hồ sơ, tài liệu có chỉ dẫn thời hạn bảo quản.

  2. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu áp dụng đối với 21 nhóm hồ sơ, tài liệu sau:

  Nhóm 1. Hồ sơ, tài liệu hành chính, tổng hợp

  Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu quy hoạch phát triển, kế hoạch phát triển, chiến lược, chương trình hành động, đề án, dự án

  Nhóm 3. Hồ sơ, tài liệu tổ chức, cán bộ

  Nhóm 4. Hồ sơ, tài liệu lao động, tiền lương

  Nhỏm 5. Hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán

  Nhóm 6. Hồ sơ, tài liệu kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản

  Nhóm 7. Hồ sơ, tài liệu hợp tác quốc tế

  Nhóm 8. Hồ sơ, tài liệu pháp chế

  Nhóm 9. Hồ sơ, tài liệu thi đua, khen thưởng

  Nhóm 10. Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học

  Nhóm 11. Hồ sơ, tài liệu công nghệ thông tin

  Nhóm 12. Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiểm toán nội bộ

  Nhóm 13. Hồ sơ, tài liệu báo chí, truyền thông

  Nhóm 14. Hồ sơ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

  Nhóm 15. Hồ sơ, tài liệu thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN)

  Nhóm 16. Hồ sơ, tài liệu sổ BHXH, thẻ BHYT

  Nhóm 17. Hồ sơ, tài liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

  Nhóm 18. Hồ sơ, tài liệu giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược, vật

  tư y tế

  Nhóm 19. Hồ sơ, tài liệu quản lý đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN

  Nhóm 20. Hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản lý

  Nhóm 21. Tài liệu tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan

  Điều 4. Sử dụng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

  1. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được dùng để xác định thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam. Khi xác định giá trị tài liệu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  a) Mức xác định thời hạn bảo quản cho mỗi hồ sơ, tài liệu cụ thể không được thấp hơn mức tại Quy định này.

  b) Khi tiến hành lựa chọn tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử, phải xem xét mức độ đầy đủ của khối (phông) tài liệu, đồng thời lưu ý đến những giai đoạn, thời điểm lịch sử để có thể nâng mức thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu lên cao hơn so với mức quy định.

  c) Đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ đã hết thời hạn bảo quản, Lưu trữ cơ quan phải tiến hành lập Danh mục trình Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu xem xét, đánh giá lại, nếu cần có thể kéo dài thêm thời hạn bảo quản.

  2. Trường hợp trong thực tế có những hồ sơ, tài liệu chưa được Quy định tại Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu này thì có thể vận dụng các mức thời hạn bảo quản của các nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng để xác định.

  BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   

  STT

  TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

  THBQ

  (1)

  (2)

  (3)

   

  Nhóm I. Hồ sơ, tài liệu hành chính, tổng hợp

   

   

  1.1. Hồ sơ, tài liệu văn thư, lưu trữ

   

  01

  Tập văn bản đến:

  - Văn bản của các cơ quan cấp trên quy định, hướng dẫn chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tài chính - kế toán, đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ

  - Văn bản của các cơ quan cấp trên, các cơ quan, tổ chức khác gửi đến (gửi để biết)

  - Văn bản đến: giới thiệu chữ ký, thông báo chuyển trụ sở, thông báo số điện thoại ...

   

  Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

   

  10 năm

   

  5 năm

  02

  Sổ, tập lưu văn bản đi của cơ quan:

  - Tập lưu quyết định, quy định, quy chế

  - Tập lưu công văn

   

  Vĩnh viễn

  50 năm

  03

  Sổ sách; sổ đăng ký văn bản đến

  20 năm

  04

  Sổ ký giao, nhận văn bản của cơ quan, đơn vị

  10 năm

  05

  Hồ sơ xây dựng các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ của ngành, cơ quan

  Vĩnh viễn

  06

  Hồ sơ xây dựng Danh mục bí mật nhà nước

  Vĩnh viễn

  07

  Hồ sơ xây dựng Danh mục hồ sơ dự kiến hàng năm

  20 năm

  08

  Hồ sơ quy định mẫu dấu của cơ quan, đơn vị

  Vĩnh viễn

  09

  Hồ sơ quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị

  20 năm

  10

  Hồ sơ về giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

  20 năm

  11

  Hồ sơ về khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ

  20 năm

  12

  Hồ sơ giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

  Vĩnh viễn

  13

  Hồ sơ tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị

  20 năm

   

  1.2. Hồ sơ, tài liệu hội nghị, hội thảo, hội họp

   

  14

  Hồ sơ tổ chức hội nghị kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do ngành, cơ quan chủ trì

  Vĩnh viễn

  15

  Hồ sơ tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết công tác của ngành, cơ quan, đơn vị:

  - Tổng kết năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  16

  Hồ sơ về các cuộc họp của lãnh đạo ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  17

  Hồ sơ tổ chức họp báo, đối thoại, tọa đàm của ngành, cơ quan

  10 năm

  18

  Hồ sơ hội nghị, hội thảo khoa học do cơ quan tổ chức

  Vĩnh viễn

  19

  Hồ sơ hội nghị về chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan tổ chức

  Vĩnh viễn

  20

  Hồ sơ hội nghị công tác hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ do cơ quan tổ chức

  10 năm

  21

  Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chủ trì

  Vĩnh viễn

  22

  Hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

  20 năm

   

  1.3. Hồ sơ, tài liệu tổng hợp

   

  23

  Hồ sơ quy định biểu tượng của ngành

  Vĩnh viễn

  24

  Hồ sơ tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước

  Vĩnh viễn

  25

  Bài phát biểu, thuyết trình, báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn Quốc hội, tại các sự kiện lớn của lãnh đạo ngành, cơ quan

  Vĩnh viễn

  26

  Số ghi biên bản các cuộc họp giao ban, sổ tay công tác của lãnh đạo, thư ký lãnh đạo Ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  27

  Hồ sơ ISO của ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  28

  Hồ sơ thực hiện cải cách hành chính

  20 năm

  29

  Hồ sơ xây dựng chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  30

  Hồ sơ về việc góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác chủ trì

  5 năm

  31

  Kế hoạch, báo cáo công tác đột xuất

  10 năm

  32

  Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  33

  Báo cáo điều tra cơ bản:

  - Báo cáo tổng hợp

  - Báo cáo cơ sở, phiếu điều tra

   

  Vĩnh viễn

  10 năm

  34

  Báo cáo phân tích và dự báo

  Vĩnh viễn

   

  1.4. Hồ sơ, tài liệu quản trị công sở

   

  35

  Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản trị công sở

  Vĩnh viễn

  36

  Hồ sơ tổ chức thực hiện văn minh công sở

  10 năm

  37

  Hồ sơ về công tác quốc phòng, toàn dân, dân quân tự vệ của cơ quan

  10 năm

  38

  Hồ sơ phòng, chống cháy, nổ, thiên tai của cơ quan

  10 năm

  39

  Hồ sơ sử dụng, vận hành ô tô, máy móc, thiết bị của cơ quan

  Theo tuổi thọ thiết bị

  40

  Hồ sơ về công tác bảo vệ trụ sở cơ quan

  10 năm

  41

  Sổ, sách cấp phát đồ dùng, văn phòng phẩm

  5 năm

  42

  Hồ sơ về công tác y tế của cơ quan

  10 năm

   

  Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu quy hoạch phát triển, kế hoạch phát triển, chiến lược, chương trình hành động, đề án, dự án

   

  43

  Hồ sơ, tài liệu quy hoạch phát triển, kế hoạch phát triển, chiến lược, chương trình hành động

  Vĩnh viễn

  44

  Hồ sơ xây dựng các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của

  Ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  45

  Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  46

  Hồ sơ xây dựng báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, chiến lược, đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của ngành, đơn vị:

  - Tổng kết

  - Sơ kết

   

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  47

  Hồ sơ thẩm định, phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình mục tiêu của Ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  48

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch chung của ngành, đơn vị:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

   

  Nhóm 3. Hồ sơ, tài liệu tổ chức, cán bộ

   

  49

  Hồ sơ xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện điều lệ tổ chức, quy chế làm việc, chế độ, quy định về tổ chức, cán bộ

  Vĩnh viễn

  50

  Hồ sơ xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác tổ chức, cán bộ

  Vĩnh viễn

  51

  Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  52

  Hồ sơ thành lập, đổi tên, thay đổi cơ cẩu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

  Vĩnh viễn

  53

  Hồ sơ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan và các đơn vị trực thuộc

  Vĩnh viễn

  54

  Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức

  Vĩnh viễn

  55

  Hồ sơ xây dựng, thực hiện chỉ tiêu biên chế

  Vĩnh viễn

  56

  Hồ sơ về công tác quy hoạch cán bộ

  20 năm

  57

  Hồ sơ về việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ

  70 năm

  58

  Hồ sơ kỷ luật cán bộ

  70 năm

  59

  Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức

  Vĩnh viễn

  60

  Hồ sơ giải quyết chế độ BHXH (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...)

  70 năm

  61

  Sổ, phiếu quản lý hồ sơ cán bộ

  70 năm

  62

  Hồ sơ về việc thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra chuyển ngạch hàng năm:

  - Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển

  - Hồ sơ dự thi, bài thi, tài liệu tổ chức thi

   

   

  20 năm

  5 năm

  63

  Hồ sơ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan

  20 năm

   

  Nhóm 4. Hồ sơ, tài liệu lao động, tiền lương

   

  64

  Hồ sơ xây dựng quy định, hướng dẫn về định mức lao động, chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp của Ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  65

  Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động

  Vĩnh viễn

  66

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch về lao động, tiền lương; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  67

  Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm của ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  68

  Hồ sơ các vụ tai nạn lao động:

  - Nghiêm trọng

  - Không nghiêm trọng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  69

  Hợp đồng lao động vụ việc

  5 năm sau khi chấm dứt Hợp đồng

  70

  Hồ sơ nâng lương cán bộ, công chức, viên chức

  20 năm

   

  Nhóm 5. Hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán

   

  71

  Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định về tài chính, kế toán

  Vĩnh viễn

  72

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch về tài chính, kế toán, tài sản của Ngành, cơ quan, đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  73

  Hồ sơ xây dựng tỷ lệ phí dịch vụ phải trả cho các cơ quan, tổ chức

  Vĩnh viễn

  74

  Hồ sơ xây dựng quy trình lập và phân bổ dự toán hàng năm

  Vĩnh viễn

  75

  Hồ sơ xây dựng, phân bổ, điều chỉnh dự toán hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện

  Vĩnh viễn

  76

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch, thực hiện cấp chuyển kinh phí và báo cáo kết quả thực hiện

  Vĩnh viễn

  77

  Hồ sơ lập dự toán hàng năm của Ngành, cơ quan, đơn vị

  Vĩnh viễn

  78

  Hồ sơ xây dựng Báo cáo tổng quyết toán, báo cáo tài chính tổng hợp của Ngành

  Vĩnh viễn

  79

  Hồ sơ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán:

  - Hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  80

  Hồ sơ thẩm định, thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm

  Vĩnh viễn

  81

  Hồ sơ phê duyệt quyết toán; thẩm tra, thẩm định quyết toán vốn đầu tư phát triển và các dự án của ngành, cơ quan, đơn vị

  Vĩnh viễn

  82

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch quyết toán dự án hoàn thành

  Vĩnh viễn

  83

  Sổ kế toán của cơ quan, đơn vị:

  - Sổ kế toán tổng hợp

  - Sổ kế toán chi tiết

   

  20 năm

  10 năm

  84

  Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

  10 năm

  85

  Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

  5 năm

  86

  Hồ sơ thỏa thuận, sửa đổi thỏa thuận liên ngành giữa BHXH Việt Nam và các ngân hàng, kho bạc nhà nước và các cơ quan khác

  Vĩnh viễn

  87

  Hồ sơ mua sắm tài sản

  20 năm

  88

  Hồ sơ về nhà, đất, công sở và cơ sở hạ tầng của ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  89

  Hồ sơ chuyển nhượng, thanh lý, thuê, bàn giao tài sản cố định:

  - Nhà, đất

  - Tài sản khác

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  90

  Báo cáo kiểm kê, đánh giá, đánh giá lại tài sản cố định, thanh toán công nợ định kỳ, đột xuất

  20 năm

   

  Nhóm 6. Hồ sơ, tài liệu kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản

   

  91

  Hồ sơ xây dựng chế độ, quy định về kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản của Ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  92

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản của Ngành, cơ quan:

  - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  93

  Hồ sơ xây dựng, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm

  Vĩnh viễn

  94

  Hồ sơ quy hoạch cơ sở vật chất của Ngành

  Vĩnh viễn

  95

  Hồ sơ xây dựng báo cáo Chính phủ, bộ, ngành có liên quan về lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản của Ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  96

  Hồ sơ xây dựng cơ bản:

  - Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt; công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

  - Công trình nhóm B, C và sửa chữa lớn

   

   

  Vĩnh viễn

   

   

  Theo tuổi thọ công trình

  97

  Hồ sơ sửa chữa nhỏ các công trình

  15 năm

   

  Nhóm 7. Hồ sơ, tài liệu hợp tác quốc tế

   

  98

  Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Ngành, đơn vị

  Vĩnh viễn

  99

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch về hợp tác quốc tế; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  100

  Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ, hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

  Vĩnh viễn

  101

  Hồ sơ gia nhập thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế

  Vĩnh viễn

  102

  Hồ sơ đoàn ra, đoàn vào:

  - Ký kết, hợp tác

  - Tham gia hội nghị, hội thảo, triển lãm, tham quan, khảo sát

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  103

  Thư, điện, thiệp chúc mừng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài:

  - Quan trọng

  - Thông thường

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

   

  Nhóm 8. Hồ sơ, tài liệu pháp chế

   

  104

  Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế

  Vĩnh viễn

  105

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch về công tác pháp chế; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  106

  Hồ sơ hội nghị công tác pháp chế, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

  10 năm

  107

  Hồ sơ khởi kiện

  Vĩnh viễn

  108

  Hồ sơ thẩm định văn bản

  Vĩnh viễn

  109

  Hồ sơ về việc rà soát văn bản

  10 năm

  110

  Hồ sơ về việc rà soát thủ tục hành chính

  10 năm

  111

  Hồ sơ công bố thủ tục hành chính

  10 năm

   

  Nhóm 9. Hồ sơ, tài liệu thi đua, khen thưởng

   

  112

  Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng

  Vĩnh viễn

  113

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  114

  Hồ sơ phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua

  10 năm

  115

  Hồ sơ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

  Vĩnh viễn

  116

  Hồ sơ tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

  - Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng

  - Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị

   

  Vĩnh viễn

   

  20 năm

  117

  Hồ sơ chấm điểm thi đua; Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

  30 năm

   

  Nhóm 10. Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học

   

  118

  Hồ sơ xây dựng quy định, quy chế, hướng dẫn về hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến cải tiến khoa học công nghệ

  Vĩnh viễn

  119

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch về công tác nghiên cứu khoa học; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  120

  Hồ sơ hoạt động của Hội đồng khoa học ngành, cơ quan

  Vĩnh viễn

  121

  Hồ sơ về các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học:

  - Cấp nhà nước, cấp bộ, ngành

  - Cấp cơ sở

  Vĩnh viễn

  10 năm

  122

  Hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ, giải pháp hữu ích được công nhận:

  - Cấp nhà nước, bộ, ngành

  - Cấp cơ sở

   

  Vĩnh viễn

  10 năm

  123

  Hồ sơ về việc triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động thực tiễn

  10 năm

  124

  Hồ sơ tuyển chọn, đánh giá nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của ngành, cơ quan

  10 năm

  125

  Hồ sơ họp, xét công nhận sáng kiến của ngành

  Vĩnh viễn

  126

  Hồ sơ phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm

  Vĩnh viễn

  127

  Hồ sơ về Giấy phép xuất bản bản tin thông tin khoa học BHXH

  Vĩnh viễn

  128

  Hồ sơ về việc biên tập, xuất bản, phát hành Bản tin Thông tin khoa học BHXH

  10 năm

  129

  Hồ sơ xuất bản kỷ yếu khoa học

  20 năm

  130

  Hồ sơ xây dựng thư viện điện tử

  Vĩnh viễn

   

  Nhóm 11. Hồ sơ, tài liệu công nghệ thông tin

   

  131

  Hồ sơ xây dựng các quy định, quy chế và hướng dẫn về công nghệ thông tin của ngành, cơ quan

  Vĩnh viễn

  132

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch công tác công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, cơ quan, đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  133

  Hồ sơ xây dựng chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT của ngành, cơ quan

  Vĩnh viễn

  134

  Hồ sơ xây dựng, triển khai, quản lý, nâng cấp và điều chỉnh các phần mềm ứng dụng CNTT của ngành, cơ quan, đơn vị

  Vĩnh viễn

  135

  Hồ sơ xây dựng và quản lý cơ sơ dữ liệu của ngành, cơ quan, đơn vị

  Vĩnh viễn

  136

  Hồ sơ xây dựng và quản lý, vận hành các Trung tâm dữ liệu của ngành

  Vĩnh viễn

  137

  Hồ sơ xây dựng và quản lý, vận hành hạ tầng thông tin của ngành, cơ quan

  Vĩnh viễn

  138

  Hồ sơ xây dựng và chuẩn hóa hệ thống mạng máy tính nội bộ của cơ quan, đơn vị

  20 năm

  139

  Hồ sơ xây dựng hệ thống chữ ký số của ngành

  Vĩnh viễn

  140

  Hồ sơ xây dựng hệ thống xác nhận chữ ký số trên dữ liệu KCB BHYT điện tử

  Vĩnh viễn

  141

  Hồ sơ xây dựng, nâng cấp Trang/Cổng thông tin điện tử của Ngành, cơ quan

  Vĩnh viễn

  142

  Hồ sơ xây dựng, xây dựng bổ sung danh mục các dịch vụ công trực tuyến

  Vĩnh viễn

  143

  Hồ sơ giao lưu trực tuyến

  10 năm

   

  Nhóm 12. Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiểm toán nội bộ

   

  144

  Hồ sơ xây dựng quy định, quy trình, quy chế và hướng dẫn về kiểm tra, thanh tra chuyên ngành

  Vĩnh viễn

  145

  Hồ sơ xây dựng quy định, quy trình, quy chế và hướng dẫn về kiểm toán nội bộ

  Vĩnh viễn

  146

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm toán nội bộ của ngành, cơ quan

  Vĩnh viễn

  147

  Báo cáo công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm toán nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

   

  - Quý, tháng

  5 năm

  148

  Hồ sơ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra lại các cuộc thanh tra chuyên ngành

  Vĩnh viễn

  149

  Hồ sơ giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo:

  - Vụ việc nghiêm trọng

  - Vụ việc khác

  Vĩnh viễn

  20 năm

  150

  Hồ sơ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Chính phủ, các bộ, ngành đối với BHXH Việt Nam:

  - Vụ việc nghiêm trọng

  - Vụ việc khác

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  151

  Hồ sơ phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán liên ngành

  10 năm

  152

  Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng:

  - Hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  153

  Hồ sơ về hoạt động và báo cáo của tổ chức Thanh tra nhân dân:

  - Báo cáo hàng năm

  - Báo cáo khác

   

  Vĩnh viễn

  5 năm

  154

  Hồ sơ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra:

  - Vụ việc nghiêm trọng

  - Vụ việc khác

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

   

  Nhóm 13. Hồ sơ, tài liệu báo chí, truyền thông

   

  155

  Hồ sơ xây dựng quy định, hướng dẫn về công tác báo chí, truyền thông

  Vĩnh viễn

  156

  Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật truyền thống của ngành, cơ quan

  Vĩnh viễn

  157

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch hoạt động báo chí, truyền thông của ngành, cơ quan; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  158

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch sưu tầm tài liệu, hiện vật truyền thống và tổ chức tuyên truyền nhân các ngày lễ kỷ niệm của ngành, cơ quan:

  - Nhiều năm

  - Hàng năm

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  159

  Hồ sơ tuyên truyền các nghị quyết của đảng, chính sách của nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN

  20 năm

  160

  Hồ sơ phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan truyền thông tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN

  20 năm

  161

  Hồ sơ tổ chức các hội thi tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN

  10 năm

  162

  Hồ sơ xuất bản, in ấn, phát hành báo, tạp chí và các loại ấn phẩm của ngành, cơ quan

  20 năm

  163

  Sổ theo dõi quảng cáo, phát hành báo in và tạp chí

  20 năm

   

  Nhóm 14. Hồ sơ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

   

  164

  Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công chức, viên chức

  Vĩnh viễn

  165

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của ngành, cơ quan; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  166

  Hồ sơ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với công chức, viên chức của ngành, cơ quan và các đơn vị có liên quan

  10 năm

  167

  Hồ sơ xây dựng giáo trình về BHXH, BHYT, BHTN và các giáo trình khác

  Vĩnh viễn

  168

  Hồ sơ cung cấp các dịch vụ, tư vấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

  10 năm

   

  Nhóm 15. Hồ sơ, tài liệu thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

   

  169

  Hồ sơ xây dựng quy định, văn bản hướng dẫn về BHXH, BHYT, BHTN

  Vĩnh viễn

  170

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  171

  Hồ sơ xây dựng hệ thống mã số quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  Vĩnh viễn

  172

  Hồ sơ báo cáo Chính phủ, bộ, ngành trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN

  Vĩnh viễn

  173

  Hồ sơ báo cáo Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN

  Vĩnh viễn

  174

  Hồ sơ xây dựng văn bản đôn đốc, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

  50 năm

  175

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch in, cấp phát phôi, giấy chứng nhận (nếu có)

  20 năm

  176

  Hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  70 năm

  177

  Hồ sơ tham gia BHYT

  10 năm

  178

  Hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ BHXH hàng tháng

  70 năm

  179

  Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, chế độ BHXH một lần

  70 năm

  180

  Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe...; Trợ cấp thất nghiệp

  20 năm

  181

  Hồ sơ thống kê; Danh sách báo tăng, giảm, tạm dừng, điều chỉnh hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

  20 năm

  182

  Sổ theo dõi công tác BHXH, BHYT, BHTN

  20 năm

   

  Nhóm 16. Hồ sơ, tài liệu sổ BHXH, thẻ BHYT

   

  183

  Hồ sơ quy định, văn bản hướng dẫn về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  Vĩnh viễn

  184

  Hồ sơ quy định quản lý phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT

  Vĩnh viễn

  185

  Hồ sơ quy định về mẫu, mã sổ BHXH; mẫu, mã thẻ BHYT

  Vĩnh viễn

  186

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch về lĩnh vực sổ BHXH, thẻ BHYT; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  187

  Hồ sơ tổ chức thực hiện về việc chuyển giao sổ BHXH

  Vĩnh viễn

  188

  Hồ sơ cấp và quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH

  Vĩnh viễn

  189

  Hồ sơ cấp và quản lý phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT

  20 năm

  190

  Hồ sơ giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

  Vĩnh viễn

  191

  Hồ sơ rà soát sổ BHXH, thẻ BHYT

  20 năm

  192

  Hồ sơ xây dựng và triển khai sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử

  Vĩnh viễn

  193

  Hồ sơ đổi, cấp lại thẻ BHYT

  5 năm

   

  Nhóm 17. Hồ sơ, tài liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

   

  194

  Hồ sơ quy định, văn bản hướng dẫn về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

  Vĩnh viễn

  195

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch thu, chi, BHXH, BHYT, BHTN; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  196

  Hồ sơ giao kế hoạch thu, chi phí thu hàng năm

  Vĩnh viễn

  197

  Hồ sơ phối hợp thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

  70 năm

  198

  Hồ sơ phối hợp trong việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

  70 năm

  199

  Hồ sơ xây dựng văn bản chỉ đạo điểm, tăng cường công tác thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

  Vĩnh viễn

  200

  Sổ sách quản lý, bảng tổng hợp thu, truy thu BHXH, BHYT, BHTN

  20 năm

   

  Nhóm 18. Hồ sơ, tài liệu giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược, vật tư y tế

   

  201

  Hồ sơ xây dựng quy định, văn bản hướng dẫn về công tác giám định BHYT, thanh toán đa tuyến; Dược, vật tư y tế

  Vĩnh viễn

  202

  Hồ sơ xây dựng kế hoạch giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược, vật tư y tế; Báo cáo kết quả thực hiện:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  203

  Hồ sơ giám định lại BHYT

  10 năm

  204

  Hồ sơ về việc ký, thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT

  20 năm

  205

  Hồ sơ tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế

  20 năm

  206

  Hồ sơ hợp tác với Tổ chức y tế thế giới (WHO) trong công tác BHYT

  20 năm

  207

  Hồ sơ xây dựng văn bản chỉ đạo điểm, tăng cường công tác giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược và vật tư y tế

  Vĩnh viễn

   

  Nhóm 19. Hồ sơ, tài liệu quản lý đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN

   

  209

  Hồ sơ xây dựng quy định, văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư quỹ; Phương án đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN

  Vĩnh viễn

  210

  Hồ sơ xây kế hoạch đầu tư các quỹ và báo cáo thực hiện:

  - Dài hạn, hàng năm

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  211

  Hồ sơ tổ chức thực hiện phương án đầu tư các quỹ

  Vĩnh viễn

  212

  Hồ sơ về việc mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ, tiền gửi của các ngân hàng

  Vĩnh viễn

  213

  Hồ sơ về việc đầu tư vào các dự án quan trọng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ

  Vĩnh viễn

  214

  Hồ sơ thực hiện hợp đồng đầu tư các quỹ

  Vĩnh viễn

  215

  Sổ, tài liệu thống kê số liệu thuộc lĩnh vực đầu tư quỹ

  20 năm

   

  Nhóm 20. Hồ sơ, tài liệu Hội đồng quản lý

   

  216

  Hồ sơ phiên họp Hội đồng quản lý định kỳ, đột xuất

  Vĩnh viễn

  217

  Nghị quyết; Báo cáo của Hội đồng quản lý

  Vĩnh viễn

  218

  Hồ sơ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, xây dựng, sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, chiến lược phát triển ngành, kiện toàn bộ máy, tổ chức, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN

  Vĩnh viễn

   

  Nhóm 21. Tài liệu tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan

   

   

  21.1. Tài liệu của tổ chức Đảng

   

  219

  Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

  Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

  220

  Hồ sơ Đại hội

  Vĩnh viễn

  221

  Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác:

  - Tổng kết năm, nhiệm kỳ

  - 9 tháng, 6 tháng

  - Quý, tháng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  222

  Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp uỷ Đảng

  Vĩnh viễn

  223

  Hồ sơ công tác của Ban cán sự đảng

  Vĩnh viễn

  224

  Hồ sơ về thành lập/sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng

  Vĩnh viễn

  225

  Hồ sơ về tiếp nhận, bàn giao công tác Đảng

  10 năm

  226

  Hồ sơ về hoạt động kiểm tra, giám sát

  20 năm

  227

  Hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên

  70 năm

  228

  Hồ sơ đảng viên

  70 năm

  229

  Sổ sách (đăng ký Đảng viên, Đảng phí, ghi biên bản)

  20 năm

  230

  Công văn trao đổi về công tác Đảng

  10 năm

   

  21.2. Tài liệu tổ chức Công đoàn

   

  231

  Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Công đoàn cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

  Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

  232

  Hồ sơ Đại hội

  Vĩnh viễn

  233

  Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác:

  - Tổng kết năm, nhiệm kỳ

  - 6 tháng

  - Quý, tháng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  234

  Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn

  Vĩnh viễn

  235

  Tài liệu về tổ chức, nhân sự và các hoạt động của tổ chức Công đoàn

  Vĩnh viễn

  236

  Sổ sách

  20 năm

  237

  Công văn trao đổi về công tác Công đoàn

  10 năm

   

  21.3. Tài liệu tổ chức Đoàn Thanh niên

   

  238

  Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

  Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

  239

  Hồ sơ Đại hội

  Vĩnh viễn

  240

  Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác:

  - Tổng kết năm, nhiệm kỳ

  - 6 tháng

  - Quý, tháng

   

  Vĩnh viễn

  20 năm

  5 năm

  241

  Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên

  Vĩnh viễn

  242

  Tài liệu về tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ quan

  20 năm

  243

  Sổ sách

  20 năm

  244

  Công văn trao đổi về công tác Đoàn

  10 năm

         
   

   

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

   

  Đào Việt Ánh

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 09/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
  Ban hành: 03/06/2011 Hiệu lực: 18/07/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Lưu trữ của Quốc hội, số 01/2011/QH13
  Ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực: 01/07/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
  Ban hành: 03/01/2013 Hiệu lực: 01/03/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Ban hành: 05/01/2016 Hiệu lực: 20/02/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 1288/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định thành phần hồ sơ, tài liệu của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đảng, đoàn thể cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ
  Ban hành: 30/10/2009 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Công văn 4530/BHXH-TTLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần
  Ban hành: 22/10/2010 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  07
  Quyết định 1538/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy định thời hạn bảo quản tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Ban hành: 22/12/2011 Hiệu lực: 22/12/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1556/QĐ-BHXH Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động BHXH Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu: 1556/QĐ-BHXH
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 25/10/2019
  Hiệu lực: 25/10/2019
  Lĩnh vực: Bảo hiểm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đào Việt Ánh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới