logo

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn BH hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 130/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
  Ban hành: 25/08/2015 Hiệu lực: 10/10/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Thông tư 115/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
  Ban hành: 20/08/2013 Hiệu lực: 15/10/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới