logo

Công văn 1158/UBDT-TCCB xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1158/UBDT-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Chiến
  Ngày ban hành: 14/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • UỶ BAN DÂN TỘC

  -----------

  Số: 1158/UBDT-TCCB

  V/v: Xây dựng hệ thống vị trí việc

  làm cán bộ, công chức, viên chức

  cơ quan làm công tác dân tộc

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Bộ Nội vụ

   

  Thực hiện Công văn số 3692/BNV-TCBC ngày 09/8/2019 và Công văn số 4392/BNV-TCBC ngày 12/9/2019 của Bộ Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức; Ủy ban Dân tộc đã nghiên cứu dự thảo danh mục vị trí việc làm do Bộ Nội vụ chủ trì; đồng thời triển khai rà soát, đánh giá lại danh mục vị trí việc làm Bộ Nội vụ đã phê duyệt cho Ủy ban Dân tộc trong Quyết định số 1689/QĐ-BNV. Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

  1. Về dự thảo danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; danh mục vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ do Bộ Nội vụ chủ trì

  Ủy ban Dân tộc đồng ý với nội dung dự thảo.

  2. Về vị việc làm cán bộ, công chức trong cơ quan công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc chủ trì

  Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 865/UBDT-TCCB ngày 01/8/2019 về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc gửi các địa phương cung cấp tài liệu để xây dựng hệ thống vị trí việc làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy ban Dân tộc gửi quý Bộ biểu Danh mục vị trí việc làm; biểu Tổng hợp vị trí việc làm của Ủy ban Dân tộc và cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm.

  Ủy ban Dân tộc trân trọng gửi Bộ Nội vụ tổng hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Cổng TTĐT UBDT;

  - Lưu: VT, TCCB.

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

  Đỗ Văn Chiến

   

   

  ỦY BAN DÂN TỘC

  Tổ biên tập hệ thống VTVL

  Biểu TH

   

   

  TỔNG HỢP DANH MỤC VTVL

  CỦA ỦY BAN DÂN TỘC VÀ CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC CÁC
  TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

   

  TT

  Tên VTVL

  Ngạch công chức

  I- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý và trợ lý, thư ký

  24

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý ở Trung ương

  14

  1

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm

   

  2

  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

  Chuyên viên cao cấp

  3

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính;

  Chuyên viên cao cấp

  4

  Chánh Thanh tra

  Thanh tra viên chính; Thanh tra cao cấp

  5

  Chánh Văn phòng

  Chuyên viên chính;

  Chuyên viên cao cấp

  6

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  7

  Phó Chánh Văn phòng

  Chuyên viên chính

  8

  Phó Chánh Thanh tra

  Thanh tra

  viên chính

  9

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  10

  Trưởng Đại diện của Văn phòng

  Chuyên viên

  11

  Đội trưởng đội xe

  Chuyên viên

  12

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  13

  Phó trưởng Đại diện của Văn phòng

  Chuyên viên

  14

  Phó đội trưởng đội xe

  Chuyên viên

  b- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, huyện

  8

  1

  Trưởng ban

  Chuyên viên chính;

  Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó trưởng ban

  Chuyên viên chính

  3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  4

  Chánh Văn phòng

  Chuyên viên

  5

  Chánh Thanh tra

  Chuyên viên

  6

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  7

  Phó Chánh Văn phòng

  Chuyên viên

  8

  Phó Chánh Thanh tra

  Chuyên viên

  c- VTVL trợ lý, thư ký

  2

  1

  Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm

  Chuyên viên chính

  2

  Chuyên viên về Hành chính - Thư ký

  Chuyên viên

  II- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc

  17

  a- Cấp trung ương

  13

  1

  Chuyên viên cao cấp quản lý chính sách kinh tế

  Chuyên viên cao cấp

  2

  Chuyên viên cao cấp quản lý chính sách xã hội

  Chuyên viên cao cấp

  3

  Chuyên viên chính theo dõi chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo

  Chuyên viên chính

  4

  Chuyên viên chính tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi chính sách

  dân tộc

  Chuyên viên chính

  5

  Chuyên viên chính quản lý nhà nước công tác dân tộc

  Chuyên viên chính

  6

  Chuyên viên chính theo dõi công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Chuyên viên chính

  7

  Chuyên viên chính theo dõi tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Chuyên viên chính

  8

  Chuyên viên chính theo dõi chính sách dân tộc thiểu số rất ít

  người

  Chuyên viên chính

  9

  Chuyên viên chính theo dõi chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  Chuyên viên chính

  10

  Chuyên viên cao cấp về nghiên cứu, xác định thành phần và

  danh mục dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Chuyên viên cao cấp

  11

  Chuyên viên cao cấp về nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp công

  tác dân tộc

  Chuyên viên cao cấp

  12

  Chuyên viên chính quản lý khoa học và công nghệ, môi trường

  Chuyên viên chính

  13

  Chuyên viên chính về Thông tin - Tuyên truyền

  Chuyên viên chính

  14

  Chuyên viên chính quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

  Chuyên viên chính

  15

  Chuyên viên tiếp công dân

  Chuyên viên

  b- Cấp tỉnh có Ban Dân tộc

  3

  1

  Chuyên viên chính theo dõi thực hiện chính sách dân tộc

  Chuyên viên chính

  2

  Thanh tra viên

  Thanh tra viên; Chuyên viên

  3

  Chuyên viên về Thông tin - Tuyên truyền

  Chuyên viên

  c- Cấp tỉnh không có Ban Dân tộc

  3

  1

  Chuyên viên chính quản lý nhà nước về công tác dân tộc

  Chuyên viên chính

  d- Cấp huyện

  1

  1

  Chuyên viên theo dõi, triển khai, thực hiện chính sách dân tộc

  Chuyên viên

  III- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

  13

  a- Cấp trung ương

  10

  1

  Chuyên viên chính quản lý nhân sự và đội ngũ công chức, viên chức

  Chuyên viên chính

  2

  Chuyên viên cao cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế

  Chuyên viên cao cấp

  3

  Chuyên viên cao cấp quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức,

  viên chức

  Chuyên viên cao cấp

  4

  Chuyên viên chính quản lý chế độ, chính sách

  Chuyên viên chính

  5

  Chuyên viên chính theo dõi cải cách hành chính

  Chuyên viên chính

  6

  Chuyên viên về thống kê, tổng hợp và quản lý hồ sơ

  Chuyên viên

  7

  Chuyên viên chính về bảo vệ chính trị nội bộ và công tác AN-

  QP

  Chuyên viên chính

  8

  Chuyên viên chính thi đua - Khen thưởng

  Chuyên viên chính

  9

  Kế toán viên

  Kế toán viên

  10

  Cán sự về thủ quỹ

  Cán sự

   

  Các VTVL về Kế hoạch, tài chính, pháp chế, thanh tra, tổ chức

  cán bộ, hợp tác quốc tế... do các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ

  Tài chính, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao chủ trì soạn thảo. Khi có dữ liệu của các Bộ sẽ bổ

  sung vào danh muc VTVL của UBDT

   

  b- Cấp tỉnh có Ban Dân tộc

  3

  1

  Tổ chức, hành chính, tổng hợp

  Chuyên viên

  2

  Kế toán

  Kế toán viên

  3

  Thủ quỹ

  Cán sự

  c- Cấp huyện

  2

  1

  Kế toán (kiêm nhiệm)

  Cán sự

  2

  Thủ quỹ (kiêm nhiệm)

  Cán sự

  IV-VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

  23

  a- Cấp trung ương

  11

  1

  Chuyên viên quản lý và sử dụng con dấu

  Chuyên viên

  2

  Chuyên viên quản trị công sở

  Chuyên viên

  3

  Chuyên viên về Văn thư

  Chuyên viên

  4

  Chuyên viên về Lưu trữ

  Chuyên viên

  5

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  6

  Chuyên viên về công nghệ thông tin

  Chuyên viên hoặc tương đương

  7

  Cán sự về y tế cơ quan

  Cán sự

  8

  Nhân viên lễ tân

  Nhân viên

  9

  Nhân viên phục vụ

  Nhân viên

  10

  Nhân viên lái xe

  Nhân viên

  11

  Nhân viên bảo vệ

  Nhân viên

  b- Cấp tỉnh có Ban Dân tộc

  9

  1

  Chuyên viên quản lý và sử dụng con dấu

  Chuyên viên

  2

  Chuyên viên quản trị công sở

  Chuyên viên

  3

  Chuyên viên về Văn thư

  Chuyên viên

  4

  Chuyên viên về Lưu trữ

  Chuyên viên

  5

  Chuyên viên hành chính một cửa

  Chuyên viên

  6

  Chuyên viên về công nghệ thông tin

  Chuyên viên hoặc tương đương

  7

  Nhân viên phục vụ

  Nhân viên

  8

  Nhân viên lái xe

  Nhân viên

  9

  Nhân viên bảo vệ

  Nhân viên

  c- Cấp huyện

  1

  1

  Nhân viên Văn thư - Lưu trữ (kiêm nhiệm)

  Cán sự

   

   

  Người lập biểu

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  .... ngày ... tháng .... năm ...

  Trưởng nhóm

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

  ỦY BAN DÂN TỘC
  Tổ biên tập hệ thống VTVL

  Biểu DM

   

   

                                                                                                                                                   

  DANH MỤC VTVL CỦA CÁC TỔ CHỨC THUỘC
  ỦY BAN DÂN TỘC
  CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC CÁC TỈNH,
  THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

   

  TT

  Tổ chức/nhóm VTVL/tên VTVL

  Ngạch công chức

  A

  LÃNH ĐẠO CƠ QUAN VÀ TRỢ LÝ, THƯ KÝ

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo cơ quan

   

  1

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm

   

  2

  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

  Chuyên viên cao cấp

  b- VTVL thuộc nhóm giúp việc lãnh đạo cơ quan

   

  1

  Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm

  Chuyên viên chính

  2

  Hành chính - Thư ký

  Chuyên viên

  B

  CÁC TỔ CHỨC THUỘC CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC

   

  I

  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  4

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

   

   

   

   

   

  (Các VTVL do Bộ Tài chính, Bộ KHĐT chủ trì)

   

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  II

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  4

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

   

  1

  Chuyên viên chính quản lý nhân sự và đội ngũ công chức, viên chức

  Chuyên viên chính

  2

  Chuyên viên cao cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế

  Chuyên viên cao cấp

  3

  Chuyên viên cao cấp quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên

  chức

  Chuyên viên cao cấp

  4

  Chuyên viên chính quản lý chế độ, chính sách

  Chuyên viên chính

  5

  Chuyên viên chính theo dõi cải cách hành chính

  Chuyên viên chính

  6

  Chuyên viên chính thống kê, tổng hợp và quản lý hồ sơ

  Chuyên viên chính

  7

  Chuyên viên chính bảo vệ chính trị nội bộ và công tác AN-QP

  Chuyên viên chính

  8

  Chuyên viên chính Thi đua - Khen thưởng

  Chuyên viên chính

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  III

  VỤ PHÁP CHẾ

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

   

  1

   

   

   

  (Các VTVL do Bộ Tư pháp chủ trì)

   

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  IV

  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

   

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

   

  1

   

   

   

  (Các VTVL do Bộ Ngoại giao chủ trì)

   

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  V

  THANH TRA

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Chánh Thanh tra

  Thanh tra viên chính; Thanh tra viên cao cấp

  2

  Phó Chánh Thanh tra

  Thanh tra viên

  chính

  3

  Trưởng phòng

  Thanh tra viên

  4

  Phó trưởng phòng

  Thanh tra viên

  b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

   

  1

   

   

   

  (Các VTVL do Thanh tra Chính phủ chủ trì)

   

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  VI

  VĂN PHÒNG

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Chánh Văn phòng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Chánh Văn phòng

  Chuyên viên chính

  3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  4

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  5

  Trưởng Đại diện của Văn phòng

  Chuyên viên

  6

  Phó Trưởng Đại diện của Văn phòng

  Chuyên viên

  7

  Đội trưởng Đội xe

  Chuyên viên

  8

  Phó Đội trưởng Đội xe

  Chuyên viên

  b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên quản lý và sử dụng con dấu

  Chuyên viên

  2

  Chuyên viên quản trị công sở

  Chuyên viên

  3

  Chuyên viên về Văn thư

  Chuyên viên

  4

  Chuyên viên Lưu trữ

  Chuyên viên

  5

  Chuyên viên về công nghệ thông tin

  Chuyên viên hoặc tương đương

  6

  Kế toán viên

  Kế toán viên

  7

  Nhân viên thủ quỹ

  Nhân viên

  c- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

   

  1

  Chuyên viên chính về tổng hợp

  Chuyên viên

  2

  Chuyên viên về theo dõi hoạt động thông tin đối ngoại

  Chuyên viên

  3

  Chuyên viên về Hành chính - Thư ký

  Chuyên viên

  d-VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về y tế cơ quan

  Cán sự

  2

  Nhân viên lễ tân

  Nhân viên

  3

  Nhân viên phục vụ

  Nhân viên

  4

  Nhân viên lái xe

  Nhân viên

  5

  Nhân viên bảo vệ

  Nhân viên

  VII

  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  4

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên cao cấp quản lý chính sách kinh tế

  Chuyên viên cao cấp

  2

  Chuyên viên cao cấp quản lý chính sách xã hội

  Chuyên viên cao cấp

  3

  Chuyên viên chính theo dõi chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo

  Chuyên viên chính

  4

  Chuyên viên chính tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi chính sách dân

  tộc

  Chuyên viên chính

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  VIII

  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên chính quản lý nhà nước công tác dân tộc

  Chuyên viên chính

  2

  Chuyên viên chính theo dõi công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Chuyên viên chính

  3

  Chuyên viên chính theo dõi tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Chuyên viên chính

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  IX

  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  4

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên chính quản lý nhà nước công tác dân tộc

  Chuyên viên chính

  2

  Chuyên viên chính theo dõi công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Chuyên viên chính

  3

  Chuyên viên chính theo dõi an ninh quốc phòng, chính trị nội bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Chuyên viên chính

  4

  Chuyên viên tiếp công dân

  Chuyên viên

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Chuyên viên hành chính tổng hợp

  Chuyên viên

  2

  Chuyên viên về Văn thư - Lưu trữ

  Chuyên viên

  3

  Nhân viên lái xe

  Nhân viên

  4

  Nhân viên Phục vụ

  Nhân viên

  5

  Nhân viên bảo vệ

  Nhân viên

  IX

  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  4

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên chính quản lý nhà nước công tác dân tộc

  Chuyên viên chính

  2

  Chuyên viên chính theo dõi công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Chuyên viên chính

  3

  Chuyên viên chính theo dõi an ninh quốc phòng, chính trị nội bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Chuyên viên chính

  4

  Chuyên viên tiếp công dân

  Chuyên viên

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Chuyên viên hành chính tổng hợp

  Chuyên viên

  2

  Chuyên viên về Văn thư - Lưu trữ

  Chuyên viên

  3

  Nhân viên lái xe

  Nhân viên

  4

  Nhân viên Phục vụ

  Nhân viên

  5

  Nhân viên bảo vệ

  Nhân viên

  X

  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên chính theo dõi chính sách dân tộc thiểu số rất ít người

  Chuyên viên chính

  2

  Chuyên viên chính theo dõi chính sách người có uy tín trong đồng

  bào dân tộc thiểu số

  Chuyên viên chính

  3

  Chuyên viên cao cấp về nghiên cứu, xác định thành phần và danh

  mục dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Chuyên viên cao cấp

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  XI

  VỤ TỔNG HỢP

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên cao cấp về nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp công tác

  dân tộc

  Chuyên viên cao cấp

  2

  Chuyên viên chính quản lý khoa học và công nghệ, môi trường

  Chuyên viên chính

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  XII

  VỤ TUYÊN TRUYỀN

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Vụ trưởng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Vụ trưởng

  Chuyên viên chính

  b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên chính về Thông tin - Tuyên truyền

  Chuyên viên chính

  2

  Chuyên viên quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

  Chuyên viên

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Cán sự về Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  XIII

  VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG VÀ ĐẢNG ỦY

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Chánh Văn phòng

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó Chánh văn phòng

   

  b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

   

   

   

   

   

  (Chờ dữ liệu của BTCTW)

   

  C

  CÁC TỔ CHỨC LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

   

  XIV

  CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Trưởng ban

  Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

  2

  Phó trưởng ban

  Chuyên viên chính

  3

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  4

  Chánh Văn phòng

  Chuyên viên

  5

  Chánh Thanh tra

  Chuyên viên

  6

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  7

  Phó Chánh Văn phòng

  Chuyên viên

  8

  Phó Chánh Thanh tra

  Chuyên viên

  b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên chính theo dõi thực hiện chính sách dân tộc

  Chuyên viên chính

  2

  Thanh tra viên

  Thanh tra viên; Chuyên viên

  3

  Chuyên viên về Thông tin - Tuyên truyền

  Chuyên viên

  c- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

   

  1

  Chuyên viên tổ chức, hành chính, tổng hợp

  Chuyên viên

  2

  Kế toán viên

  Chuyên viên

  3

  Nhân viên thủ quỹ

  Cán sự

  d-VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

   

  1

  Chuyên viên quản lý và sử dụng con dấu

  Chuyên viên

  2

  Chuyên viên quản trị công sở

  Chuyên viên

  3

  Chuyên viên về Văn thư

  Chuyên viên

  4

  Chuyên viên về Lưu trữ

  Chuyên viên

  5

  Chuyên viên hành chính một cửa

  Chuyên viên

  6

  Chuyên viên về công nghệ thông tin

  Chuyên viên hoặc tương đương

  7

  Nhân viên phục vụ

  Nhân viên

  8

  Nhân viên lái xe

  Nhân viên

  9

  Nhân viên bảo vệ

  Nhân viên

  XIV

  CẤP HUYỆN

   

  a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

   

  1

  Trưởng phòng

  Chuyên viên

  2

  Phó trưởng phòng

  Chuyên viên

  b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

   

  1

  Chuyên viên theo dõi thực hiện chính sách dân tộc

  Chuyên viên

  c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ

   

  1

  Kế toán viên

  Cán sự

  2

  Nhân viên thủ quỹ (kiêm nhiệm)

  Cán sự

  3

  Nhân viên Văn thư - Lưu trữ (kiêm nhiệm)

  Cán sự

               
   

   

  Người lập biểu

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  .... ngày ... tháng .... năm ...

  Trưởng nhóm

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới