logo

Công văn 527/TANDTC-TCCB đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 527/TANDTC-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 12/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 12/7/2019, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 527/TANDTC-TCCB về việc đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán.

  Hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán làm 01 bộ (để trong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x5 tnm) theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

  Thời gian ôn tập thi và thi: dự kiến tháng 8/2019.

  Lưu ý: Những trường hợp không trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp trong đợt thi tháng 5/2019 không được tham dự kỳ thi này.

 • TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  -------

  Số: 527/TANDTC-TCCB
  V/v
  : Đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân………………………..

   

  Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TANDTC ngày 11/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2019; Tòa án nhân dân tối cao thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán (kỳ thi thứ hai) như sau:

  I. Thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp

  1. Chánh án Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, tỉnh Long An, tỉnh Phú Thọ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

  2. Thi nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán cao cấp:

  2.1. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có 04 chỉ tiêu,

  2.2. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có 01 chỉ tiêu,

  2.3. Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh có 08 chỉ tiêu.

  - Đối tượng: Các trường hợp hiện đang công tác tại các Tòa án nhân dân trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

  - Tiêu chuẩn, điều kiện: Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 4 (trừ điểm c) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; có trình độ Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân chính trị; đang trong quy hoạch các chức vụ lãnh đạo của Ngành và phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

  II. Thi nâng ngạch Thm phán trung cấp

  1. Đối tượng dự thi:

  1.1. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 944/TANDTC-TCCB ngày 28/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao), hiện chưa là Thẩm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 06 tháng trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

  1.2. Thẩm phán sơ cấp dự thi nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán trung cấp cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh hiện còn thiếu; Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp cho Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 944/TANDTC-TCCB ngày 28/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao).

  - Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán trung cấp được phân bổ cho từng Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện còn thiếu, tính đến 31/8/2019.

  Số Thẩm phán trung cấp còn thiếu

  Thẩm phán sơ cấp cử đi dự thi

  Cấp tỉnh:                 người

  người

  Cấp huyện:             người

  người

  - Về tiêu chuẩn, điều kiện:

  Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm c) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

  III. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

  1. Đối tượng: Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định.

  2. Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán sơ cấp được phân bổ cho các Tòa án nhân dân cấp huyện còn thiếu tính đến 31/8/2019.

  Số Thẩm phán sơ cấp còn thiếu

  Thẩm tra viên, Thư ký cử đi dự thi

  người

  người

  3. Về tiêu chuẩn, điều kiện:

  Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 (trừ điểm c) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

  IV. Thời gian và địa điểm thi

  1. Thời gian

  - Thời gian ôn tập thi và thi: dự kiến tháng 8/2019 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

  2. Địa điểm thi: tại Học viện Tòa án.

  V. Hồ sơ đăng ký dự thi.

  Hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán làm 01 bộ (để trong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x5 tnm) theo quy định tại Điều Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

  Danh sách trích ngang (theo mẫu) và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) và địa chỉ email: daotaotoaan@gmail.com trước ngày 25/7/2019 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

  Lưu ý: Những trường hợp không trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp trong đợt thi tháng 5/2019 không được tham dự kỳ thi này.

  Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên rà soát và cử công chức thuộc quyền quản lý đăng ký dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp và chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với người được cử tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Chánh án TANDTC (để báo cáo);
  - Các PCA TANDTC (để báo cáo);
  - Các Chánh án TAND cấp cao (để biết);
  - Lưu: VP, Vụ TCCB.

  TL. CHÁNH ÁN
  VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
  Trần Anh Tuấn

   

  Biu s 3

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP

  (Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

   

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Đơn vị công tác

  Chức danh, chức vụ

  Trình độ chuyên môn

  Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

  Ngày tuyển dụng

  Ngày bổ nhiệm vào ngạch (TK, TTV)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  ……, ngày…tháng…năm 2019
  CHÁNH ÁN

   

  Biu s 1

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  DANH SÁCH CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN CẤP HUYỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP

  (Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

   

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Đơn vị công tác

  Chức vụ (nếu có)

  Trình độ chuyên môn

  Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

  Ngày tuyển dụng

  Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp lần đầu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  ……, ngày…tháng…năm 2019
  CHÁNH ÁN

   

  Biu s 2

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP
  (Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

   

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Đơn vị công tác

  Chức vụ (nếu có)

  Trình độ chuyên môn

  Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

  Ngày tuyển dụng

  Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp (lần đầu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  ……, ngày…tháng…năm 2019
  CHÁNH ÁN

   

  Biu s 4

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP
  (Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

   

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Đơn vị công tác

  Chức danh, chức vụ

  Trình độ chuyên môn

  Trình độ LLCT

  Khóa hc đào tạo nghiệp vụ xét xử

  Ngày tuyển dụng

  Ngày, tháng, năm bổ nhiệm TP trung cấp (lần đầu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  ……, ngày…tháng…năm 2019
  CHÁNH ÁN

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Tòa án nhân dân của Quốc hội, số 62/2014/QH13
  Ban hành: 24/11/2014 Hiệu lực: 01/06/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 02/2016/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp
  Ban hành: 03/02/2016 Hiệu lực: 17/03/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 527/TANDTC-TCCB đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao
  Số hiệu: 527/TANDTC-TCCB
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 12/07/2019
  Hiệu lực: 12/07/2019
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới