logo

Quyết định 1686/QĐ-BHXH công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1686/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
  Ngày ban hành: 07/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  _____________

  Số: 1686/QĐ-BHXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

   

                                                                                  

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020

  _________________

  TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

   

  Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sưa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Công văn số 6428/BNV-CCVC ngày 04/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc thời điểm bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2020;

  Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020 về việc đề nghị công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020 được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) và hưởng lương ở ngạch mới kể từ ngày 01/10/2020.

  Đối với công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chỉ tiêu đã được Bộ Nội vụ thông báo để ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính đối với công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi. Các đơn vị chịu trách nhiệm rà soát danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi theo quy định (bao gồm cả điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ).

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Vụ CCVC, Bộ Nội vụ (để b/c);

  - Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ngãi;

  - Các thành viên Hội đồng thi;

  - Ban Giám sát kỳ thi;

  - Website BHXH Việt Nam;

  - Lưu: VT, TCCB (05).

  TỔNG GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thế Mạnh

   

   

   

   

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  _____________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  KẾT QUẢ

  ĐIỂM THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020 (Ngành Bảo hiểm xã hội)

  (Kèm theo Quyết định số 1686/QĐ-BHXH ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

   

  TT

  Họ và tên đệm

  Tên

  Ngày tháng năm sinh

  Chức vụ hoặc chức danh công tác

  Cơ quan đơn vị đang làm việc

  Môn thi

  KTC/

  60

  Môn thi tiếng

  Anh/30

  Môn thi

  CMNV/

  100

  Kết quả

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

  1

  Huỳnh Nguyễn Phương

  Oanh

   

  17/05/1976

  Phó Giám đốc

  BHXH tỉnh Đồng Tháp

  49

  22

  51

  Đạt

   

  2

  Phạm Văn

  Tâm

  01/01/1964

   

  Phó Giám đốc

  BHXH tỉnh Tây Ninh

  45

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  3

  Lê Thành

  Liếp

  19/5/1964

   

  Phó Giám đốc

  BHXH tỉnh Long An

   

  Miễn thi

   

   

  Không thi

   
   

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  _____________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  KẾT QUẢ

  KỲ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020 (Ngành Bảo hiểm xã hội)

  (Kèm theo Quyết định số 1686/QĐ-BHXH ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

   

  II

  Họ và tên đệm

  Tên

  Ngày, tháng năm sinh

  Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

  Môn thi

  KTC/

  60

  Môn thi tiếng Anh/

  30

  Môn thi

  CMNV/

  100

  Kết quả

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

  1

  Trần Quốc

  An

  20/11/1979

   

  Cần Thơ

  51

  24

  54

  Đạt

   

  2

  Nguyễn Thanh

  An

  12/5/1982

   

  Tây Ninh

  36

  23

  50

  Đạt

   

  3

  Nguyễn Hoàng Lan

  Anh

   

  22/10/1978

  Bà Rịa-Vũng Tàu

  37

  23

  50

  Đạt

   

  4

  Lê Việt

  Anh

  06/07/1978

   

  Bắc Ninh

  34

  25

  51

  Đạt

   

  5

  Ngô Duy

  Anh

  05/12/1975

   

  Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH

  46

  26

  50

  Đạt

   

  6

  Vũ Thị Lan

  Anh

   

  07/12/1973

  Ban Thu

  42

  25

  51

  Đạt

   

  7

  Lê Hải

  Anh

   

  23/11/1986

  Ban Thực hiện chính sách BHXH

  55

  28

  56

  Đạt

   

  8

  Nguyễn Đức

  Anh

  18/04/1963

   

  Bình Định

  35

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  9

  Nguyễn Thị Tú

  Anh

   

  20/4/1985

  Đắk Lắk

  45

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  10

  Nguyễn Thị Lan

  Anh

   

  26/7/1984

  Đắk Nông

  52

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  11

  Đàm Thị Lan

  Anh

   

  24/12/1984

  Điện Biên

  38

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  12

  Ngô Thị Phi

  Anh

   

  27/01/1968

  Hưng Yên

  30

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  13

  Đặng Đinh

  Anh

  01/4/1984

   

  Lai Châu

  34

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  14

  Lê Thị Vân

  Anh

   

  01/01/1983

  Lạng Sơn

  30

  20

  58

  Đạt

   

  15

  Lê Thị Phương

  Anh

   

  13/3/1982

  Nghệ An

  38

  26

  57

  Đạt

   

  16

  Nguyễn Tuấn

  Anh

  29/6/1985

   

  TT Giám định BHYT và TT đa tuyến

  41

  25

  50

  Đạt

   

  17

  Trần Thị Vân

  Anh

   

  10/11/1984

  Vụ Hợp tác quốc tế

  47

  26

  52

  Đạt

   

  18

  Nguyễn Thị Hoài

  Anh

   

  16/07/1974

  Vụ Thi đua - Khen thưởng

  39

  26

  56

  Đạt

   

  19

  Nguyễn Văn

  Ánh

  5/15/1970

   

  Bình Phước

  29

  Miễn thi

   

  Không đạt

   

  20

  Trần Quang

  Ánh

  02/6/1968

   

  Hà Nội

  45

  19

  51

  Đạt

   

  21

  Nguyễn Văn

  Ba

  06/8/1965

   

  Cần Thơ

  38

  Miễn thi

  46

  Không đạt

   

  22

  Phạm Hoàng

  Bắc

  16/4/1986

   

  Bạc Liêu

  42

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  23

  Vũ Huy

  Bắc

  09/12/1984

   

  Sơn La

  45

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  24

  Nguyễn Thanh

  Bằng

   

  5/10/1971

  BHXH Việt Nam

  32

  26

  51

  Đạt

   

  25

  Nguyễn Công

  Bằng

  30/8/1985

   

  Lạng Sơn

  40

  17

  50

  Đạt

   

  26

  Dương Cao

  Bằng

  19/5/1984

   

  Phú Thọ

  47

  20

  50

  Đạt

   

  27

  Lê Quốc

  Bảo

  13/03/1982

   

  Hồ Chí Minh

  44

  24

  50

  Đạt

   

  28

  Bùi Nguyên

  Bảo

  01/10/1977

   

  Lâm Đồng

  43

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  29

  Nguyễn Đức

  Bảo

  30/05/1965

   

  Quảng Trị

   

  Miễn thi

   

   

  Không thi

  30

  Trần Thị Ngọc

  Bích

   

  03/11/1983

  Thái Bình

  54

  30

  52

  Đạt

   

  31

  Trần Thị

  Biên

   

  20/02/1982

  Tây Ninh

  35

  20

  55

  Đạt

   

  32

  Nguyễn Thu

  Bình

   

  26/3/1976

  Thái Bình

  42

  26

  56

  Đạt

   

  33

  Nguyễn Huy

  Bình

  03/6/1984

   

  Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

  47

  Miễn thi

  54

  Đạt

   

  34

  Nguyễn Thị

  Bông

   

  02/02/1982

  Hậu Giang

  45

  22

  51

  Đạt

   

  35

  Lê Hoài

  Bửu

  07/11/1979

   

  Bình Thuận

  38

  24

  51

  Đạt

   

  36

  Huỳnh Phước

  Cần

  19/11/1983

   

  Cà Mau

  42

  24

  50

  Đạt

   

  37

  Hoàng Văn

  Cao

  24/01/1983

   

  Phú Thọ

  40

  25

  52

  Đạt

   

  38

  Nguyễn Thị

  Châm

   

  28/4/1973

  Lai Châu

  50

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  39

  Nguyễn Thị

  Chang

   

  02/08/1971

  Văn phòng BHXH Việt Nam

  44

  29

  50

  Đạt

   

  40

  Lâm Văn

  Chanh

  12/02/1978

   

  Cần Thơ

  40

  23

  52

  Đạt

   

  41

  Nguyễn Thị Hồng

  Châu

   

  19/04/1973

  Hồ Chí Minh

  30

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  42

  Nguyễn Văn

  Châu

  06/12/1981

   

  Thừa Thiên Huế

  45

  22

  52

  Đạt

   

  43

  Nguyễn Vân

  Chi

   

  26/01/1984

  Ban Thực hiện chính sách BHYT

  45

  Miễn thi

  58

  Đạt

   

  44

  Dương Thị Bích

  Chi

   

  25/8/1973

  Tiền Giang

  33

  20

  50

  Đạt

   

  45

  Phạm Thị Phương

  Chi

   

  16/11/1984

  Trung tâm Truyền thông

  46

  29

  55

  Đạt

   

  46

  Nguyễn Văn

  Chiến

  03/02/1968

   

  Bạc Liêu

  25

   

   

  Không đạt

   

  47

  Phạm Đình

  Chiến

  02/05/1982

   

  Bình Định

  47

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  48

  Nguyễn Kim

  Chiến

  20/10/1980

   

  Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

  38

  21

  53

  Đạt

   

  49

  Nguyễn Văn

  Chinh

  06/10/1980

   

  Ninh Bình

  45

  19

  52

  Đạt

   

  50

  Trần Anh

  Chính

  01/6/1976

   

  Ninh Thuận

  44

  24

  51

  Đạt

   

  51

  Nguyễn Anh

  Chung

  23/8/1978

   

  Ban QLĐA Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH

  41

  24

  54

  Đạt

   

  52

  Châu Hoàng

  Chương

  17/07/1982

   

  An Giang

  42

  26

  51

  Đạt

   

  53

  Nguyễn Văn

  Chương

  15/6/1965

   

  Bến Tre

  41

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  54

  Võ Văn

  09/11/1975

   

  Hồ Chí Minh

  41

  17

  50

  Đạt

   

  55

  Nguyễn Tất

  Cừ

  19/5/1973

   

  Nghệ An

  38

  17

  51

  Đạt

   

  56

  Vũ Như

  Cường

  04/3/1980

   

  Bắc Kạn

  41

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  57

  Từ Minh

  Cường

  12/10/1970

   

  Bạc Liêu

  28

   

   

  Không đạt

   

  58

  Lê Hùng

  Cường

  13/12/1978

   

  Cà Mau

  44

  20

  50

  Đạt

   

  59

  Trần Đình

  Cường

  15/12/1967

   

  Gia Lai

  35

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  60

  Nguyễn Hùng

  Cường

  14/4/1981

   

  Hà Nội

  42

  15

  50

  Đạt

   

  61

  Nguyễn Đoan

  Cường

  8/3/1981

   

  Quảng Nam

  47

  21

  50

  Đạt

   

  62

  Vũ Cao

  Cường

  15/10/1982

   

  Thanh Hóa

  43

  25

  50

  Đạt

   

  63

  Nguyễn Văn

  Cường

  11/7/1977

   

  Yên Bái

  50

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  64

  Ngô Quang

  Đại

  27/11/1981

   

  Bắc Ninh

  39

  17

  50

  Đạt

   

  65

  Ngô Văn

  Dân

  21/05/1985

   

  Hải Phòng

  44

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  66

  Đỗ Hải

  Đăng

  20/10/1975

   

  Thái Bình

  41

  23

  50

  Đạt

   

  67

  Nguyễn Ánh

  Đăng

  07/11/1967

   

  Hồ Chí Minh

  51

  22

  52

  Đạt

   

  68

  Đỗ Đức

  Đạo

  19/10/1975

   

  Kiên Giang

  40

  27

  51

  Đạt

   

  69

  Nguyễn Quý

  Đạt

  09/12/1982

   

  Hà Nội

  46

  18

  50

  Đạt

   

  70

   

  Ngô Thị Thúy

  Diễm

   

  11/02/1978

  Phú Yên

  44

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  71

  Lý Thị Kiều

  Diễm

   

  16/7/1981

  Hậu Giang

  32

  19

  52

  Đạt

   

  72

  Trần Thị

  Diễm

   

  15/06/1987

  Đồng Tháp

  47

  20

  52

  Đạt

   

  73

  Quảng Văn

  Diên

  04/04/1973

   

  Sơn La

  41

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  74

  Lê Văn

  Điệp

  01/06/1975

   

  Khánh Hòa

  40

  24

  54

  Đạt

   

  75

  Trần Thị

  Dinh

   

  12/4/1982

  Hà Nam

  37

  16

  54

  Đạt

   

  76

  Nguyễn Thị

  Dinh

   

  21/02/1984

  Nghệ An

  30

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  77

  Tôn Thất Cẩm

  Đính

  22/09/1961

   

  An Giang

  33

  Miễn thi

  53

  Đạt

   

  78

  Nguyễn

  Định

  02/7/1970

   

  Thừa Thiên Huế

  39

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  79

  Lê Công

  Doanh

  23/01/1983

   

  Hải Phòng

  46

  20

  54

  Đạt

   

  80

  Hồ Văn

  Dớn

  10/05/1976

   

  Sóc Trăng

  36

  15

  52

  Đạt

   

  81

  Nguyễn Xuân

  Đông

  04/04/1978

   

  Bắc Giang

  41

  22

  53

  Đạt

   

  82

  Đinh Trọng

  Đông

  19/8/1984

   

  Ban Quản lý Thu - sổ, Thẻ

  35

  22

  51

  Đạt

   

  83

  Trần Trung

  Đông

  15/3/1983

   

  Cao Bằng

  50

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  84

  Bế

  Đông

  26/5/1983

   

  Lạng Sơn

  33

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  85

  Nguyễn Văn

  Đợt

  03/03/1975

   

  Cà Mau

  47

  23

  50

  Đạt

   

  86

  Nguyễn Văn

  Đức

  21/09/1982

   

  Bắc Ninh

  44

  17

  53

  Đạt

   

  87

  Huỳnh Tấn

  Đức

  10/10/1979

   

  Báo Bảo hiểm xã hội

  30

  18

  50

  Đạt

   

  88

  Trần Huy

  Đức

  04/06/1983

   

  Lạng Sơn

  35

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  89

  Trần Ngọc

  Đức

  20/03/1964

   

  Nam Định

  40

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  90

  Nguyễn Kim

  Đức

  12/11/1979

   

  Trung tâm Truyền thông

  44

  25

  51

  Đạt

   

  91

  Ngô Thiện Mỹ

  Dung

   

  03/09/1971

  An Giang

  40

  25

  56

  Đạt

   

  92

  Hoàng Thị Kim

  Dung

   

  18/12/1981

  Hà Nam

  47

  24

  52

  Đạt

   

  93

  Huỳnh Trung

  Dũng

  16/8/1977

   

  Bạc Liêu

  45

  18

  50

  Đạt

   

  94

  Nguyễn Tiến

  Dũng

  03/04/1982

   

  Bắc Ninh

  39

  25

  50

  Đạt

   

  95

  Nguyễn Đức

  Dũng

  25/12/1977

   

  Bắc Ninh

  47

  20

  50

  Đạt

   

  96

  Ngô Tiến

  Dũng

  20/7/1976

   

  Đồng Nai

  48

  27

  50

  Đạt

   

  97

  Chu Quang

  Dũng

  01/11/1980

   

  Hà Nội

  39

  22

  51

  Đạt

   

  98

  Phạm Tiến

  Dũng

  17/6/1983

   

  Lạng Sơn

  32

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  99

  Ngô Xuân

  Dũng

  25/10/1973

   

  Nghệ An

  32

  21

  53

  Đạt

   

  100

  Nguyễn Thanh

  Dũng

  12/29/1975

   

  Quảng Nam

  34

  22

  52

  Đạt

   

  101

  Đặng Tiến

  Dũng

  20/10/1977

   

  Quảng Ninh

  45

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  102

  Nguyễn Văn

  Dũng

  03/10/1977

   

  Thái Bình

  37

  23

  50

  Đạt

   

  103

  Lê Trọng

  Dũng

  23/5/1980

   

  Thanh Hóa

  36

  26

  51

  Đạt

   

  104

  Lương Tuấn

  Dũng

  07/11/1981

   

  Văn phòng BHXH Việt Nam

  41

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  105

  Nguyễn Tiến

  Dũng

  12/11/1974

   

  Hồ Chí Minh

  47

  26

  50

  Đạt

   

  106

  Đinh Quang

  Dũng

  28/04/1982

   

  Hải Dương

  41

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  107

  Hồ Thị Thùy

  Dương

   

  11/05/1979

  Bình Định

  49

  23

  50

  Đạt

   

  108

  Nguyễn Thị Thùy

  Dương

   

  14/05/1983

  Bình Định

  42

  27

  55

  Đạt

   

  109

  Vũ Văn

  Dương

  09/08/1982

   

  Hải Dương

  43

  25

  58

  Đạt

   

  110

  Trịnh Thị Thùy

  Dương

   

  04/05/1983

  Hải Dương

  52

  22

  54

  Đạt

   

  111

  Nguyễn Văn

  Dương

  20/09/1976

   

  Lâm Đồng

  39

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  112

  Phạm Thùy

  Dương

   

  10/11/1983

  Thái Bình

  44

  28

  50

  Đạt

   

  113

  Nguyễn Bảo

  Duy

  08/09/1981

   

  Tây Ninh

  45

  21

  50

  Đạt

   

  114

  Huỳnh Lê

  Duy

  31/3/1983

   

  Thừa Thiên Huế

  48

  20

  51

  Đạt

   

  115

  Ngô Thị

  Duyên

   

  25/12/1983

  Hải Phòng

  42

  24

  50

  Đạt

   

  116

  Trần Thị

  Duyên

   

  30/06/1973

  Sơn La

  41

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  117

  Ngô Văn

  Em

  16/03/1967

   

  Sóc Trăng

  47

  25

  50

  Đạt

   

  118

  Lê Thị Hà

  Giang

   

  10/01/1983

  An Giang

  48

  21

  52

  Đạt

   

  119

  Nguyễn Đức

  Giang

  03/05/1975

   

  Bắc Giang

  28

   

   

  Không đạt

   

  120

  Huỳnh Minh

  Giang

  15/07/1979

   

  Cà Mau

  36

  19

  45

  Không đạt

   

  121

  Trần Thị Thu

  Giang

   

  12/12/1969

  Hậu Giang

  44

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  122

  Đậu Thị

  Giang

   

  20/5/1978

  Hòa Bình

  42

  Miễn thi

  56

  Đạt

   

  123

  Đặng Thị Hồng

  Giang

   

  23/01/1976

  Sơn La

  43

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  124

  Nguyễn Thị Ninh

  Giang

   

  07/12/1976

  Tây Ninh

  44

  19

  53

  Đạt

   

  125

  Nguyễn Lê

  Giang

  29/12/1985

   

  Vụ Kế hoạch và Đầu tư

  42

  25

  50

  Đạt

   

  126

  Nguyễn Hoàng

  Giang

   

  16/11/1983

  Ninh Bình

  40

  16

  57

  Đạt

   

  127

  Hoàng Việt

   

  14/04/1979

  Bà Rịa-Vũng Tàu

  35

  24

  51

  Đạt

   

  128

  Dương Thúy

   

  21/8/1978

  Cần Thơ

  36

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  129

  Trần Thị Thu

   

  22/09/1972

  Hải Dương

  37

  16

  55

  Đạt

   

  130

  Trần Văn

  20/7/1986

   

  Nghệ An

  47

  26

  51

  Đạt

   

  131

  Đinh Mạnh

  14/6/1983

   

  Ninh Bình

  46

  19

  50

  Đạt

   

  132

  Trần Thị Thanh

   

  08/6/1972

  Quảng Bình

  38

  18

  56

  Đạt

   

  133

  Lưu Văn

  29/11/1979

   

  Quảng Ninh

  35

  26

  50

  Đạt

   

  134

  Nguyễn Thị Thu

   

  27/01/1972

  Sơn La

  36

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  135

  Trịnh Văn

  18/10/1980

   

  Thanh Hóa

  42

  19

  50

  Đạt

   

  136

  Đỗ Thị Việt

   

  20/4/1983

  Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

  45

  22

  56

  Đạt

   

  137

  Vũ Thị Thúy

   

  09/12/1979

  Văn phòng BHXH Việt Nam

  41

  26

  50

  Đạt

   

  138

  Hoàng Minh

  Hải

  28/4/1984

   

  Đắk Lắk

  48

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  139

  Vũ Thị Minh

  Hải

   

  05/03/1978

  Hà Giang

  37

  Miẽn thi

  50

  Đạt

   

  140

  Vũ Minh

  Hải

  04/04/1981

   

  Hải Dương

  44

  25

  54

  Đạt

   

  141

  Nguyễn Văn

  Hải

  09/09/1978

   

  Hải Phòng

  41

  21

  56

  Đạt

   

  142

  Phạm Xuân

  Hải

  18/11/1972

   

  Khánh Hòa

  43

  17

  50

  Đạt

   

  143

  Đỗ Mạnh

  Hải

  10/9/1980

   

  Thanh Hóa

  46

  18

  56

  Đạt

   

  144

  Trần Mạnh

  Hải

  23/9/1979

   

  TT Giám định BHYT và TT đa tuyến

  44

  24

  50

  Đạt

   

  145

  Nguyễn Thị Huỳnh

  Hân

   

  24/4/1980

  Hậu Giang

  42

  18

  52

  Đạt

   

  146

  Nguyễn Đồng

  Hận

  30/10/1983

   

  Bạc Liêu

  45

  20

  54

  Đạt

   

  147

  Đinh Thị Thúy

  Hằng

   

  14/9/1982

  Bạc Liêu

  32

  25

  50

  Đạt

   

  148

  Nguyễn Thị

  Hằng

   

  20/8/1970

  Kon Tum

  43

  Miễn thi

  53

  Đạt

   

  149

  Trần Thị Cẩm

  Hằng

   

  03/03/1982

  Sóc Trăng

  34

  19

  51

  Đạt

   

  150

  Đặng Thị Nguyệt

  Hằng

   

  19/05/1979

  Tiền Giang

  43

  25

  50

  Đạt

   

  151

  Nguyễn Thị

  Hằng

   

  30/12/1985

  TT Giám định BHYT và TT đa tuyến

  40

  26

  56

  Đạt

   

  152

  Doãn Thị

  Hằng

   

  05/7/1970

  Hà Nội

  45

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  153

  Phạm Văn

  Hạnh

  01/11/1976

   

  Bà Rịa-Vũng Tàu

  42

  20

  52

  Đạt

   

  154

  Đỗ Thị Minh

  Hạnh

   

  24/08/1978

  Hải Phòng

  34

  18

  56

  Đạt

   

  155

  Nguyễn Thị Bích

  Hạnh

   

  15/11/1978

  Tây Ninh

  40

  21

  50

  Đạt

   

  156

  Nguyễn Tiến

  Hảo

  19/11/1980

   

  Hà Giang

  42

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  157

  Nguyễn Sinh

  Hậu

   

  06/04/1984

  Quảng Ninh

  43

  17

  52

  Đạt

   

  158

  Đỗ Minh

  Hậu

  30/08/1973

   

  Thanh Hóa

  41

  24

  50

  Đạt

   

  159

  Vũ Quốc

  Hiến

  20/4/1973

   

  Hưng Yên

  42

  20

  54

  Đạt

   

  160

  Hà Thị

  Hiền

   

  25/5/1982

  Ban Thực hiện chính sách BHXH

  51

  27

  51

  Đạt

   

  161

  Nguyễn Thị Thu

  Hiền

   

  07/3/1986

  Nghệ An

  41

  18

  54

  Đạt

   

  162

  Nguyễn Thị

  Hiền

   

  06/05/1981

  Quảng Trị

  41

  18

  52

  Đạt

   

  163

  Đinh Thị

  Hiền

   

  21/10/1981

  Tạp chí BHXH

  40

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  164

  Mai Thị

  Hiền

   

  01/01/1974

  Thanh Hóa

  47

  20

  50

  Đạt

   

  165

  Bùi Khánh

  Hiền

   

  14/9/1986

  Vụ TCCB

  49

  19

  55

  Đạt

   

  166

  Nguyễn Văn

  Hiệp

  25/10/1981

   

  An Giang

  38

  24

  53

  Đạt

   

  167

  Lê Trung

  Hiếu

  31/10/1985

   

  Bạc Liêu

  43

  23

  50

  Đạt

   

  168

  Nguyễn Thị Minh

  Hiếu

   

  13/6/1967

  Bến Tre

  32

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  169

  Nguyễn Thị

  Hiếu

   

  16/3/1978

  Quảng Bình

  33

  22

  51

  Đạt

   

  170

  Lê Quang

  Hiếu

  7/2/1979

   

  Quảng Nam

  40

  23

  50

  Đạt

   

  171

  Phạm Thị Ngọc

  Hiếu

   

  02/01/1976

  Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

  40

  22

  51

  Đạt

   

  172

  Trình Xuân

  Hiệu

  27/4/1983

   

  Thái Bình

  42

  16

  50

  Đạt

   

  173

  Nguyễn Ngọc

  Hổ

  12/7/1986

   

  Bình Phước

  35

  23

  52

  Đạt

   

  174

  Thái Phương

  Hoa

   

  22/04/1978

  An Giang

  47

  19

  52

  Đạt

   

  175

  Võ Mai

  Hoa

   

  15/12/1969

  Bạc Liêu

  44

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  176

  Nguyễn Thị Thanh

  Hoa

   

  15/01/1983

  Ban Thu

  34

  26

  52

  Đạt

   

  177

  Lê Thị Huỳnh

  Hoa

   

  19/12/1977

  Long An

  39

  22

  54

  Đạt

   

  178

  Vũ Thị

  Hoa

   

  06/12/1980

  Thái Bình

  38

  19

  53

  Đạt

   

  179

  Lê Xuân

  Hòa

  16/6/1974

   

  Bạc Liêu

  34

  28

  50

  Đạt

   

  180

  Phan Thị Thúy

  Hòa

   

  9/9/1976

  Gia Lai

  40

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  181

  Nguyễn Thị

  Hòa

   

  18/6/1977

  Kon Tum

  46

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  182

  Phạm Huy

  Hòa

  03/03/1979

   

  Lâm Đồng

  39

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  183

  Vương Đình

  Hòa

  22/4/1977

   

  Nghệ An

  43

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  184

  Ngô Đức

  Hòa

  22/07/1975

   

  Quảng Ngãi

  36

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  185

  Lê Minh

  Hòa

  20/8/1981

   

  Thanh Hóa

  37

  Miễn thi

  58

  Đạt

   

  186

  Trần Thị Thúy

  Hòa

   

  28/02/1973

  Vụ KTNB

  36

  25

  54

  Đạt

   

  187

  Tô Thanh

  Hoài

  04/07/1978

   

  Cà Mau

  38

  19

  51

  Đạt

   

  188

  Nguyễn Thị Thu

  Hoài

   

  29/6/1986

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  42

  21

  56

  Đạt

   

  189

  Đặng Đình

  Hoan

  22/9/1975

   

  Lai Châu

  45

  Miễn thi

  56

  Đạt

   

  190

  Phan

  Hoàn

  24/10/1975

   

  Hà Tĩnh

  40

  25

  53

  Đạt

   

  191

  Hoàng Thị

  Hoàn

   

  10/04/1983

  Quảng Ninh

  45

  17

  56

  Đạt

   

  192

  Nguyễn Khải

  Hoàn

  21/9/1976

   

  Vĩnh Phúc

  41

  19

  55

  Đạt

   

  193

  Bế Đình

  Hoàng

  02/7/1984

   

  Bắc Kạn

  45

  Miễn thi

  56

  Đạt

   

  194

  Nguyễn Huy

  Hoàng

  31/03/1978

   

  Lâm Đồng

  40

  Miễn thi

  54

  Đạt

   

  195

  Lương Lê

  Hoàng

  10/9/1985

   

  Phú Thọ

  42

  23

  54

  Đạt

   

  196

  Nguyễn Tuấn

  Hoàng

  27/9/1985

   

  Phú Thọ

  47

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  197

  Nguyễn Minh

  Hoạt

  13/11/1976

   

  Đắk Lắk

  41

  Miễn thi

  46

  Không đạt

   

  198

  Trần Công

  Hoạt

  16/6/1976

   

  Gia Lai

  48

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  199

  Nông Văn

  Hội

  08/03/1971

   

  Lạng Sơn

  34

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  200

  Phạm Văn

  Hồng

  31/08/1962

   

  An Giang

  46

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  201

  Vũ Thị

  Hồng

   

  19/01/1970

  Bình Thuận

  46

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  202

  Nguyễn Thị

  Hồng

   

  18/8/1987

  Đắk Nông

  46

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  203

  Trần Thị Mỹ

  Hồng

   

  20/11/1979

  Hậu Giang

  44

  23

  55

  Đạt

   

  204

  Trần Thị

  Hồng

   

  14/3/1978

  Kon Tum

  46

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  205

  Nguyễn Thị Bích

  Hồng

   

  12/08/1979

  Quảng Ninh

  35

  Miễn thi

  52

  Đạt

   

  206

  Trịnh Sơn

  Hồng

  23/4/1985

   

  Vụ KTNB

  47

  24

  50

  Đạt

   

  207

  Ngô Tiến

  Huân

  10/8/1971

   

  Vụ Kế hoạch và đầu tư

  41

  22

  50

  Đạt

   

  208

  Đinh Tuyên

  Huấn

  14/08/1985

   

  Bình Định

  49

  23

  52

  Đạt

   

  209

  Phạm Thị

  Huấn

   

  18/04/1984

  Sơn La

  45

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  210

  Đồng Thị

  Huệ

   

  06/7/1968

  Bến Tre

  41

  Miễn thi

  54

  Đạt

   

  211

  Nguyễn Thị

  Huệ

   

  20/01/1976

  Lạng Sơn

  30

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  212

  Nguyễn Văn

  Hùng

  09/12/1963

   

  An Giang

  33

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  213

  Kim Mạnh

  Hùng

  14/6/1968

   

  Điện Biên

  31

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  214

  Huỳnh Thiên

  Hùng

  28/12/1976

   

  Khánh Hòa

  36

  20

  56

  Đạt

   

  215

  Nguyễn Văn

  Hùng

  30/12/1975

   

  Khánh Hòa

  35

  24

  50

  Đạt

   

  216

  Lê Thiết

  Hùng

  17/7/1971

   

  Nghệ An

  50

  22

  53

  Đạt

   

  217

  Nguyễn Phi

  Hùng

  01/01/1977

   

  Quảng Ninh

  50

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  218

  Nguyễn Văn

  Hùng

  22/10/1982

   

  Thanh Hóa

  47

  19

  53

  Đạt

   

  219

  Nguyễn Hữu

  Hưng

  6/11/1976

   

  Gia Lai

  52

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  220

  Lưu Quang

  Hưng

  11/11/1973

   

  Hà Nội

  37

  21

  50

  Đạt

   

  221

  Nguyễn Đức

  Hưng

  09/3/1979

   

  Nghệ An

  38

  20

  51

  Đạt

   

  222

  Đỗ Thế

  Hưng

  29/11/1981

   

  Thanh Hóa

  31

  23

  52

  Đạt

   

  223

  Thiều Hữu

  Hưng

  15/10/1978

   

  Thanh Hóa

  31

  24

  54

  Đạt

   

  224

  Đồng Công

  Hưng

  21/6/1980

   

  Trà Vinh

  41

  20

  51

  Đạt

   

  225

  Nguyễn Lan

  Hương

   

  29/08/1977

  Bắc Giang

  40

  24

  55

  Đạt

   

  226

  Nguyễn Thị Thư

  Hương

   

  02/09/1980

  Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH

  31

  26

  53

  Đạt

   

  227

  Dương Thị Thanh

  Hương

   

  07/5/1974

  Ban Thực hiện chính sách BHYT

  42

  28

  50

  Đạt

   

  228

  Trần Thị

  Hương

   

  01/11/1975

  Hà Nam

  52

  20

  52

  Đạt

   

  229

  Nguyễn Thị Mai

  Hương

   

  20/12/1983

  Lạng Sơn

  41

  Miễn thi

  54

  Đạt

   

  230

  Trịnh Thị

  Hương

   

  20/8/1985

  Nghệ An

  41

  Miễn thi

  55

  Đạt

   

  231

  Trần Thị Thu

  Hương

   

  27/9/1983

  Ninh Bình

  47

  19

  52

  Đạt

   

  232

  Trần Thị Thanh

  Hương

   

  10/01/1973

  Phú Thọ

  42

  21

  50

  Đạt

   

  233

  Vũ Mai

  Hương

   

  12/12/1973

  Phú Thọ

  37

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  234

  Phạm Thị Lệ

  Hương

   

  12/28/1982

  Quảng Nam

  43

  25

  52

  Đạt

   

  235

  Lê Thị Hoàng

  Hương

   

  27/8/1971

  Tây Ninh

  44

  16

  50

  Đạt

   

  236

  Nguyễn Thu

  Hương

   

  16/02/1984

  Thái Nguyên

  49

  22

  50

  Đạt

   

  237

  Huỳnh Văn Thị Thùy

  Hương

   

  06/12/1982

  Hồ Chí Minh

  45

  26

  53

  Đạt

   

  238

  Cáp Thị Lan

  Hương

   

  05/10/1982

  Hải Phòng

  49

  27

  50

  Đạt

   

  239

  Đỗ Thanh

  Hương

   

  07/02/1986

  Trung tâm Truyền thông

  43

  24

  55

  Đạt

   

  240

  Phạm Thị

  Hường

   

  10/01/1976

  Bắc Ninh

  37

  23

  53

  Đạt

   

  241

  Trần Thị

  Hường

   

  29/03/1976

  Lạng Sơn

  39

  Miễn thi

  54

  Đạt

   

  242

  Bùi Thị

  Hường

   

  02/12/1982

  Lào Cai

  53

  25

  54

  Đạt

   

  243

  Nguyễn Thị

  Hường

   

  28/02/1985

  Thái Nguyên

  47

  21

  57

  Đạt

   

  244

  Đỗ Thị

  Hường

   

  26/8/1970

  Hà Nội

  44

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  245

  Chu Quang

  Huy

  14/9/1968

   

  Bắc Kạn

  44

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  246

  Nguyễn Ngọc

  Huy

  20/11/1984

   

  Bắc Ninh

  40

  17

  51

  Đạt

   

  247

  Bế Quốc

  Huy

  05/3/1981

   

  Cao Bằng

  50

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  248

  Nguyễn Văn

  Huy

  01/9/1979

   

  Hà Nội

  39

  24

  50

  Đạt

   

  249

  Phạm Thị

  Huy

   

  21/9/1986

  Hòa bình

  41

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  250

  Đào Ngọc

  Huy

  20/06/1982

   

  Quảng Ngãi

  42

  Miễn thi

  53

  Đạt

   

  251

  Lê Quốc

  Huy

  12/06/1978

   

  Quảng Ninh

  41

  26

  54

  Đạt

   

  252

  Nguyễn Thị

  Huyền

   

  10/10/1967

  Cao Bằng

  44

  Miễn thi

  45

  Không đạt

   

  253

  Đàm Thị

  Huyền

   

  11/10/1977

  Hà Nội

  41

  24

  60

  Đạt

   

  254

  Y Vân

  Huyền

   

  23/10/1980

  Kon Tum

  48

  Miễn thi

  54

  Đạt

   

  255

  Hoàng Thị

  Huyền

   

  21/7/1984

  Lạng Sơn

  45

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  256

  Lê Thị Minh

  Huyền

   

  19/11/1982

  Lào Cai

  45

  Miễn thi

  53

  Đạt

   

  257

  Hoàng Thị Thanh

  Huyền

   

  17/9/1980

  Phú Thọ

  33

  Miễn thi

  50

  Đạt

   

  258

  Hoàng Thị

  Huyền

   

  20/04/1978

  Quảng Ninh

  33

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  259

  Hà Mỹ

  Huyền

   

  20/10/1975

  Thái Nguyên

  43

  Miễn thi

  51

  Đạt

   

  260

  Vũ Lương

  Huyền