logo

Quyết định 1830/QĐ-BKHĐT Kế hoạch của Bộ KHĐT thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1830/QĐ-BKHĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Chí Dũng
  Ngày ban hành: 10/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  -------

  Số: 1830/QĐ-BKHĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  V VIC BAN HÀNH K HOCH CA B K HOCH VÀ ĐU TƯ THC HIN NGH QUYT S 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CA CHÍNH PH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐNG CA CHÍNH PH THC HIN NGH QUYT S26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 CA HI NGH LN TH BY BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐNG KHÓA XII V TP TRUNG XÂY DNG ĐI NGŨ CÁN B CÁC CP, NHT LÀ CP CHIN LƯỢC, Đ PHM CHT, NĂNG LC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH SỐ 10-KH/TW NGÀY 06/6/2018 CA BCHÍNH TR THC HIN NGH QUYT S 26-NQ/TW

  ---------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

   

  Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch s10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  - Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
  - Lưu: VT, Vụ TCCB (3b).

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Chí Dũng

   

   

  KẾ HOẠCH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  THC HIN NGH QUYT S 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CA CHÍNH PH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐNG CA CHÍNH PH THC HIN NGH QUYT S 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 CA HI NGH LN TH BY BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐNG KHÓA XII V TP TRUNG XÂY DNG ĐI NGŨ CÁN B CÁC CP, NHT LÀ CP CHIN LƯỢC, Đ PHM CHT, NĂNG LC VÀ UY TÍN, NGANG TM NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH SỐ 10-KH/TW NGÀY 06/6/2018 CA B CHÍNH TR THC HIN NGH QUYT S 26-NQ/TW
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1830/QĐ-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018)

   

  Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (sau đây gọi là Nghị quyết số 132/NQ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch với những nội dung như sau:

  I. MỤC TIÊU

  1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của của toàn thcán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết số 132/NQ-CP, bảo đảm đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết và phù hợp vi đặc điểm, điều kiện cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  3. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP để có cơ sở kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

  4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của toàn thcán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

  II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

  1. Về công tác thông tin, tuyên truyền

  - Giao Đảng ủy cơ quan phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 132/NQ-CP nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu về đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với toàn thcán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  - Giao Tổng cục Thống kê tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 132/NQ-CP nhm thực hiện thng lợi mục tiêu về đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với toàn thể công chức, viên chức thuộc Tổng cục Thống kê.

  2. Hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  Thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo hướng tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, cụ thể:

  - Hoàn thiện quy chế phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ theo hướng: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân nhất là người đứng đầu đơn vị trong công tác tổ chức cán bộ và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng cán bộ theo quy định của pháp luật của cấp có thẩm quyền. Người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ theo phân cấp. Bản thân cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế, nội quy của cơ quan và cam kết của mình.

  - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của Bộ về: Tuyn dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương trước thời hạn... nhằm tạo cơ sở pháp lý, thống nhất, đồng bộ trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trong sạch, vững mạnh.

  - Xây dựng quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng: đẩy mạnh thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài.

  3. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu về tổ chức cán bộ

  - Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng, củng ccơ quan tham mưu và đội ngũ làm công tác cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp; đặc biệt coi trọng lựa chọn, bố trí đúng người đứng đu cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ.

  - Đẩy mạnh cải cách hành chính; tin học hóa, tự động hóa trong quản lý và điều hành công việc; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ;

  - Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đnâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộ "trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông" đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

  - Coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ở các cấp; công khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình công tác cán bộ.

  - Kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và những chủ trương thí điểm, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác tổ chức, cán bộ.

  4. Đối với quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức

  Tiếp tục đổi mới quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chấp hành nghiêm quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, số lượng, độ tuổi... phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng người, tng cấp, tng cơ quan; nêu rõ điều kiện thẩm định hồ sơ cán bộ là phải có sự thống nhất và sự phối hợp, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy dân chủ trong công tác cán bộ; thực hiện đúng nguyên tắc, minh bạch và công khai, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Trên cơ sở đó, sai cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm, khắc phục tình trạng sau khi bổ nhiệm cán bộ không đúng chun, không đúng yêu cầu thì không có ai chịu trách nhiệm.

  - Đối với công tác quy hoạch: Công tác quy hoạch cán bộ của cấp ủy các cấp phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức, từ thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng, đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa liên tục và vững chắc; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự các cấp đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

  - Đối với công tác bổ nhiệm:

  + Hoàn thiện các quy định, quy chế để kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc, thay thế kịp thời nhng người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bnhiệm, đến tui nghỉ hưu.

  + Mở rộng việc thi tuyn để bổ nhiệm công chức, viên chức gichức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, phòng.

  + Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, không có "vùng cấm".

  5. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Xây dựng Chương trình, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung hạn, hằng năm của Bộ theo hướng;

  - Bổ sung kiến thức; nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; định kỳ cập nhật kiến thc mới theo từng nhóm đối tượng.

  - Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy mạnh thực hiện luân chuyn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau

  - Tăng cường học tập, bi dưỡng ngoại ngữ.

  - Cử cán bộ tham gia các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho các chức danh cấp chiến lược.

  6. Đối với đánh giá công chức, viên chức

  - Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

  - Đánh giá, nhận xét cán bộ là vấn đề quan trọng, đánh giá đúng sẽ sử dụng đúng cán bộ. Nhận xét, đánh giá cán bộ đòi hỏi phải công tâm, khách quan, tạo đoàn kết nhất trí cao trong tổ chức. Nhận xét, đánh giá cán bộ cần phải được làm tốt để nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhận xét, đánh giá cán bộ phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chính để đánh giá phm chất, năng lực của cán bộ một cách cụ thể, khoa học, chính xác; việc đánh giá phải toàn diện cả đức và tài, chú trọng về phẩm chất chính trị và năng lực trí tuệ.

  Coi trọng việc dựa vào tập thể và quần chúng nhân dân, đồng thời đặt cán bộ trong môi trường, điều kiện hoàn cảnh cụ thể, trong mối quan hệ giữa tổ chức, cơ chế chính sách và cá nhân cán bộ để đánh giá. Khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ một cách chung chung, cảm tính, chủ quan, lẫn lộn giữa điều kiện với tiêu chuẩn, coi bằng cấp, học vị cao hơn phẩm chất, năng lực.

  III. TCHỨC THỰC HIỆN

  1. Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết s132/NQ-CP và Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị và nghiêm túc trin khai thực hiện; chủ trì hoặc phối hợp triển khai Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo và kiến nghị Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

  3. Các đơn vị thuộc Bộ định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định.

  4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, các đơn vị thuộc Bộ chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ, đồng thời gửi Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tng hợp./.

   

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC KHOẠCH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1830/QĐ-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   

  STT

  Tên nhiệm vụ

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian thực hiện và hoàn thành

  I

  Thông tin, tuyên truyền

   

   

   

  1

  Tổ chức phbiến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 132/NQ-CP đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ

  Đảng ủy cơ quan

  Các đơn vị thuộc Bộ

  Cả nhiệm kỳ

  2

  Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 132/NQ-CP đối với toàn thcán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ

  Tổng cục Thống kê

  Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê

  Cả nhiệm kỳ

  II

  Hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

   

   

   

  1

  Hoàn thiện quy chế phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, theo hướng: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân nhất là người đứng đu đơn vị trong công tác tổ chức cán bộ và kiểm soát chặt chẽ quyền lực

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị có liên quan

  Theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì

  2

  Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của Bộ về: tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức, viên chức gichức vụ lãnh đạo, quản lý; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương trước thời hạn...

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị có liên quan

  Theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì

  3

  Xây dựng quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị có liên quan

  Theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì

  IV

  Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức

   

   

   

  1

  Hoàn thiện các quy định, quy chế để kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc, thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đsức khoẻ, có sai phạm, không chhết nhiệm kỳ, hết thời hn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị có liên quan

  Theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì

  2

  Tham mưu Lãnh đạo Bộ mở rộng việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, phòng.

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị có liên quan

  Theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì

  V

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

   

   

   

  1

  Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Trung tâm bồi dưỡng cán bộ KT-KH

  Theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì

  2

  Gắn quy hoạch vi đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản trong hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn các lĩnh vực, địa bàn khác nhau

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Trung tâm bồi dưỡng cán bộ KT-KH

  Theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì

  VI

  Các nhiệm vụ khác triển khai theo quy định, hướng dẫn và lộ trình của Chính phủ

  Đơn vị liên quan

  Các đơn vị có liên quan

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1830/QĐ-BKHĐT Kế hoạch của Bộ KHĐT thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Số hiệu: 1830/QĐ-BKHĐT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/12/2018
  Hiệu lực: 10/12/2018
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Chí Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới