logo

Quyết định 2655/QĐ-BTP bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2655/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thành Long
  Ngày ban hành: 28/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ TƯ PHÁP

  -----------

  Số: 2655/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

   

                                                                  

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều chỉnh, bỗ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
  Bộ Tư pháp năm 2019

  --------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

  Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019;

  Căn cứ tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019 kèm thèo Quyết định này gồm Phụ lục I, II, III, IV.

  Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019.

  Điều 3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý và theo dõi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định.

  Điều 4. Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng quy định pháp luật và của Bộ Tư pháp.

  Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 5;

  - Các Thử trưởng (để biết);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

  - Lưu : VT, TCCB.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

  Lê Thành Long

   

   

  BỘ TƯ PHÁP

  -----------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

   

   

  Phụ lục I

  B SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC NĂM 2019

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

   

  TT

  TÊN LỚP ĐÀO TẠO,

  BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH

  KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ

   CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp Đào tạo nghề luật khoá 20

  Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

  2.035/khóa

  12 tháng/khóa

  Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh và địa phương liên kết

  0,00

  Học viện Tư pháp

   

  2

  Lớp Đào tạo nghề công chứng khoá 21

  Viên chức và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

  1.274/khóa

  12 tháng/khóa

  Tại Hà Nội

  0,00

  Học viện Tư pháp

   

  3

  Lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khoá 19

  Cán bộ trong diện bố nhiệm chấp hành viên

  191/khóa

  06 tháng/khóa

  Tại Hà Nội và

  Tp. Hồ Chí Minh

  0,00

  Học viện Tư pháp

   

  4

  Lớp Đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa 11

  Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân Kinh tế

  90/khóa

  06 tháng/khóa

  Tại Hà Nội

  0,00

  Học viện Tư pháp

   

  5

  Lớp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 2

  Thí sinh dự nguồn cho việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên và hành nghề luật sư

  88/khóa

  18 tháng/khóa

  Tại Hà Nội

  0,00

  Học viện Tư pháp

   

  6

  Lớp Đào tạo nghề thừa phát lại khóa 3

  Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

  90/khóa

  06 tháng/khóa

  Tại Hà Nội và

  Tp. Hồ Chí Minh

  0,00

  Học viện Tư pháp

   

  7

  Lớp Đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 3

  Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

  40/khóa

  12 tháng/khóa

  Tại Hà Nội

  0,00

  Học viện Tư pháp

   

  8

  Lớp Đào tạo nghề luật sư chất lượng cao khóa 1

  Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

  40/khóa

  11 tháng/khóa

  Tại Hà Nội

  0,00

  Học viện Tư pháp

   

  9

  Lớp Bồi dưỡng ngạch Trợ giúp viên pháp lý hạng 2

  Viên chức của các Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước các tỉnh, thành phố

  28/khóa

  02 tháng/khóa

  Tại Hồ Chí Minh

  0,00

  Học viện Tư pháp

   

  10

  Lớp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư cho giảng viên, cán bộ của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Hà Nội

  Giảng viên, cán bộ các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  30/khóa

  06 tháng/khóa

  Tại Hà Nội và

  Tp. Hồ Chí Minh

  0,00

  Học viện Tư pháp

  Kinh phí Dự án, nhiệm vụ bổ sung.

  Tổng cộng Phụ lục I:

  0,00

  Kinh phí đào tạo do Bộ Tài chính cấp riêng

  và thu phí theo quy định

   
   

   

  BỘ TƯ PHÁP

  -----------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

   

   

  Phụ lục II

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2019

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

   

  I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐẢP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH

  KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương

  Công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đã bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

  53/01 lớp

  27 buổi/lớp

  Tháng 4-6

  Tại Học viện Tư pháp

  421.00

  457,00

  Học viện Tư pháp phối hợp với Học viện Hành chính

  Quốc gia

   

  2

  Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương

  Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

  63/01 lớp

  33 buổi/lớp

  Tháng 7

  Tại Học viện Tư pháp (Hà Nội, và Tp. HCM)

  228,00

  175,00

  Học viện Tư pháp

   

  3

  Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 3)

  Công chức, viên chức cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3

  90/02 lớp

  12 ngày/lớp Tháng 3-4,8

  Tại Học viện Tư pháp

  153,00

  148,00

  Học viện pháp

   

  4

   

  Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 4)

  Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4

  49/01 lớp

  04 ngày/lớp Tháng 3

  Tại Học viện Tư pháp

  89,00

  47,00

  Học viện Tư pháp

   

  Tổng cộng I:

  891,00

  827,00

   

   

   

   

  II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LẢM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH

  KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật kinh tế và chính sách cạnh tranh

  Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 20 14-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  50/01 lớp

  03 ngày/lớp Quý II

  Tại Học viện Tư pháp

  81,00

  45,00

  Học viện Tư pháp

  Không thực hiện.

  2

  Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật hành chính, tổ chức bộ máy

  Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  20/01 lớp

  03 ngày/lớp Tháng 7

  Tại Học viện Tư pháp

  82,00

  74,00

  Học viên Tư pháp

   

  3

  Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê tư pháp

  Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sáu cùa Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viễn chức các đơn vị thuộc Bộ

  50/01 lớp

  02 ngày/lớp Quý II

  Tại Học viện Tư pháp

  72,00

  45,00

  Học viện Tư pháp

  Không thực hiện.

  4

  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân

  Lãnh đạo phụ trách và công chức đầu mối cung cấp thông tin lại các đơn vị thuộc Bộ

  70/01 lớp

  01 ngày/lớp Quý IV

  Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

  30,00

  30,00

  Văn phòng Bộ

   

  5

  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ

  Cán bộ phụ trách bảo vệ, nhân viên bảo vệ tại cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở bên ngoài địa bàn Tp.  Hà Nội

  25/01 lớp

  02 buổi/lớp

  Quý III

  Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

  10,00

  0,00

  Văn phòng Bộ

  Không thực hiện.

  6

  Lớp bôi dường vê công tác phòng cháy và chừa cháy

  Ban Chỉ huy, Đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy, cán bộ nòng cốt của một số đơn vị thuộc Bộ

  100/01 lớp

  01 ngày/lớp Tháng 7

  Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

  16,50

  16,40

  Văn phòng Bộ

   

  7

  Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng Kế hoạch theo Quy chế xây dựng kế hoạch mới của Bộ Tư pháp

  Đại diện lãnh đạo cấp Vụ, Lãnh đạo cấp phòng phụ trách công tác tổng hợp, văn phòng tại đơn vị thuộc Bộ, chuyên viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác tại đơn vị thuộc Bộ

  80/01 lớp

  01 ngày/lớp Tháng 10

  Tại Hà Nội

  70,00

  70,00

  Cục Kế hoạch - Tài chính

   

  8

  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp

  Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ

  60/01 lớp

  01 ngày/lớp Quý II

  Tại Lào Cai

  45,00

  41,00

  Ban chấp hành Đoàn BTP

   

  9

  Lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền đạt ý tưởng và tổ chức thực hiện công việc

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có thời gian công tác từ 5 năm trở lên

  24/01 lớp

  02 ngày/lớp Tháng 7

  Tại Hà Nội

  55,00

  55,00

  Vụ Tố chức cán bộ

   

  10

  Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân công công việc hiệu quả và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên

  Công chức, viên chức lành đạo cấp Phòng hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ

  24/01 lớp

  02 ngày/lớp Tháng 6

  Tại Hà Nội

  55,00

  55,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  11

  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

  80/01 lớp

  01 ngày/lớp Quý I

  Tại Hà Nội

  45,00

  ớ.ớớ

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Không thực hiện.

  12

  Lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức mới tuyển dụng

  Công chức, viên chức mới tuyển dụng chưa tham gia bồi dưỡng

  60/01 lớp

  05 ngày/lớp Quý I

  Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

  70,00

  0,00

  Vụ Tổ chức cản bộ

  Không thực hiện.

  13

  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy chương trình cao đẳng và một số môn học mới, đặc thù

  Lãnh đạo Nhà trường và các giáo viên các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ

  70/01 lớp

  03 ngày/lớp Tháng 7

  Tại Quảng Bình

  142,00

  125,60

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  14

  Tổ chức Đoàn đi học tập, nghiên cứu chuyên sâu về bổ trợ tư pháp, trọng tài thương mại

  Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Phòng trở lên; một số công chức, viên chức trẻ được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng

  12/01 Đoàn

  10 ngày/Đoàn Tháng 7

  Tại Vương Quốc Anh

  1.500,00

  1.746,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  Tổng cộng II:

  2.273,50

  2.303,00

   

   

   
   

   

  III. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TIN HỌC, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

   

  TT

  NỘI DUNC BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  ĐÃ THỰC HIỆN 9 THÁNG

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KÍNH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có thâm niêm công tác từ 5 năm trở lên

  103/01 lớp

  15 ngày Tháng 4-5

  Tại Hà Nội

  137,00

  164,00

  Học viện Tư pháp

   

  2

  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế

  Công chức, viên chức làm công tác liên quan đên pháp luật, pháp chê của các bộ, ngành và địa phương; 01 số công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp

  210/03 lớp

  02 ngày/lớp Tháng 7,8

  Tại Tp. Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  181,00

  176,10

  Vụ Pháp luật quốc tế

  Triển khai Đề án

  2007/QĐ-TTg, Đề án 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  3

  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

  Công chức, viên chức làm công tác liên quan đen pháp luật, pháp chế các bộ, ngành, sờ, Ban QL khu CN

  147/03 lớp

  05 ngày/lớp Tháng 6, 8

  Tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

  452,00

  408,00

  Học viện Tư pháp

  -nt-

  Tổng cộng III:

  770,00

  748,10

   

   

   

   

   

  IV. CHỌN, CŨ' DI DÀO TẠO, BÔI DƯỠNG

   

  TT

  NỘI DUNC BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  ĐÃ THỰC HIỆN 9 THÁNG

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KÍNH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Chọn, cử di học kién thức quốc phòng - an ninh (đối tượng 1,2)

  Công chức Lãnh đạo Bộ, lãnh dạo cấp Vụ

  26 người

  01 tháng

  Theo quy định chung

  0,00

   

  0,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Do Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tư lệnh Thủ đô phân bổ chỉ tiêu

  2

  Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Công chức, viên chức là lành đạo cấp Vụ và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương dương

  43 người

  Theo quy định chung

  Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

  620,00

  645,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 05 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

  3

  Chọn, cử đi học trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

  52 người

  Theo quy định chung

  Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

  300,00

  411,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  Công chức, viên chức là lẫnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

  105 người/02 lớp

  Theo quy định chung (đã tổ chức từ năm 2018 đến năm 2019)

  Tại Học viện Tư pháp

  475,25

  475,00

  Học viện Tư pháp

   

  4

  Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

  130 lượt

  Theo quy định chung

  Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

  300.00

  472,50

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  5

  Chọn, cử đi học sau đại học phù hợp với vị trí việc làm

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  13 người

  Pheo quy định chung

  Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

  300.00

  158,70

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  6

  Chọn, cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyến ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, cổng vụ dược giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan ở trong nước hoặc nước ngoài

  Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

  83 lượt người

  Theo quy định chung

  Tại trong nước hoặc nước ngoài (nếu có kinh phí)

  175,00

  117,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  Tổng cộng IV:

  2.170,25

  2.279,20

   

   

   

   

  V. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

   

  TT

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ -BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Biên soạn, in ấn Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện

   

   

  135,00

  150,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  2

  Cập nhật, chỉnh sửa tài liệu tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương

   

   

  55,00

  48,00

  Vụ Pháp luật quốc tế

   

  Tổng cộng V:

  190,00

  198,00

   

   

  Tổng cộng Phụ lục II:

  6.294,75

  6.355,30

   

   

   
   

   

  BỘ TƯ PHÁP

  -----------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

   

   

  Phụ lục III

  BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019

  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

   

  I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH

  KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên cao cấp/Chấp hành viên cao cấp

  Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên cao cấp/chấp hành viên cao cấp

  28/01 lớp

  06 tuần/lớp

  Tháng 4-5

  Tại Hà Nội

  351,00

  411,00

  Học viện Tư pháp

   

  2

  Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp

  hành viên trung cấp

  Công chức là nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp

  243/03 lớp

  06 tuần/lớp Tháng 4-7

  Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

  840,00

  860,00

  Học viện Tư pháp

   

  3

  Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm

  tra viên chính

  Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên chính

  115/02 lớp

  06 tuần/lớp Tháng 1-3

  Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

  544,00

  497,00

  Học viện Tư pháp

   

  4

  Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm

  tra viên

  Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên

  117/02 lớp

  08 tuần/Iớp Tháng 4-6

  Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

  538,00

  534,00

  Học viện Tư pháp

   

  5

  Lóp bồi dưỡng ngạch Thư ký THA

  Công chức là nguồn bổ nhiệm Thư ký THA

  138/02 lớp

  08 tuần/lớp Quý 11

  Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

  621,00

  574,00

  Học viện Tư pháp

   

  Tổng cộng I:

  2.894,00

  2.876,00

   

   

   
   

   

  II. BÒĨ DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BÓI DUÕNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH

  KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Lớp bồi dưỡng, tập huấn các quy định sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư công và Luật xây dựng đối với các chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  Thủ trưởng, Kế toán trưởng, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đầu tư của các Cục THADS, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư

  200/01 lớp

  02 ngày/lớp Tháng 8

  Tại Tp. Hà Nội

  150,00

  150,00

  Cục Kế hoạch - Tài chính

   

  2

  Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bồi thường nhà nước, thi hành án hành chính

  Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS

  900/03 lớp

  02 ngày/lởp Quý IV

  Tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh

  648,00

  648,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  3

  Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ Thi hành án dân sự: tập trung vào kỹ năng tác nghiệp liên quan đến án kinh doanh thương mại, dân sự..về thi hành quyết định của tòa án giải quyết vụ việc phá sản cho

  Chấp hành viên thuộc Cục

  THADS và Chi cục THADS

  1100/03 lớp

  02 ngày/01 lớp

  Quý IV

  Tại Hà Nội (400 học viên), Tp. Đà

  Nẵng (300 học viên), Tp.Hồ Chí Minh (400 học viên)

  780,00

  780,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  Tổng cộng II:

  1.578,00

  1.578,00

   

   

   
   

   

  III. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  ĐỐI TƯỢNG HỌC

  SỐ NGƯỜI

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH

  KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục

  121 người

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  420,00

  420,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  2

  Chọn, cử đi học trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

  Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục và Phòng chuyên môn thuộc Cục

  424 người

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  900,00

  1.253,40

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  3

  Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương

  Công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đã bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; công chức quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

  50 người

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  300,00

  300,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  4

  Chọn, cử đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

  Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

  100 người

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  400,00

  400,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  5

  Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

  Công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

  36 người (chuyên viên cao cấp: 5, chuyên viên

  chính: 10,

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  130,00

  130,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

   

  6

  Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

  Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

  185 người (đối tượng 2: 25, đối lượng 3: 241)

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  200,00

  200,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  7

  Chọn, cử đi bồi dưỡng theo vị trí việc làm: Kế toán, thủ kho, thủ quỹ, văn thư...

  Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

  2.000 người

  Theo quy định Chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  1.378,00

  1.378,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  8

  Chọn, cử đi đào tạo đại học, sau đại học theo vị trí việc làm

  Công chức thi hành án dân sự đang giữ chức vụ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục và công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo nêu trên. Công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách tại Tổng cục

  28 người

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  200,00

  200,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  9

  Đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

  Công chức Hệ thống thi hành

  án dân sự

  Tin học: 192; Ngoại ngữ: 216

  Theo quy định chung

  Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

  600,00

  600,00

  Tổng cục Thi hành án dân sự

   

  Tổng cộng III:

  4.528,00

  4.881,40

   

  Tổng cộng Phụ lục III:

  9.000,00

  9.335,40

   

   

                           
   
   

   

   

  BỘ TƯ PHÁP

  -----------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

   

   

  Phụ lục IV

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC NĂM 2019

  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 2655/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

   

  TT

  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

  THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

  KẾ HOẠCH

  KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3168/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

  KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

  GHI CHÚ

  1

  Kinh phí hỗ trợ Cục Công tác phía Nam cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

  Quý I, II, III. IV

  Tại các cơ sở đào tạo trong nước

  100,00

  100,00

  Cục Công tác phía Nam

   

  2

  Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019 (theo dõi, đôn đốc, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết; xây dựng các báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu)

  Quý I, IL Ill, IV

   

  60,00

  45,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  3

  Kinh phí tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020

  Quý IV

  Tại Hà Nội

  45,00

  45,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  4

  Kinh phí tổ chức 02 hội thảo về những vấn đề chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp nghiên cứu, học tập cho công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp

  Quý I. II. III. IV

  Tại Hà Nội

  96,00

  96,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  5

  Kinh phí tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành tổ chức liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; họp xét đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

  Quý I, II, III, IV

  Theo yêu cầu

  50,00

  23,30

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  6

  Kinh phí dự phòng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

  Quý 1,11, III, IV

   

  354,25

  0,00

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Đã điều chỉnh cho các nhiệm vụ phát sinh.

  Tổng cộng Phụ lục IV:

  705,25

  309,30

   

   

  Tổng cộng Phụ lục I, II, III, IV:

  16.000,00

  16.000,00

   

   

  Tổng cộng: 16.000 triệu dồng.

  Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng chẵn./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2655/QĐ-BTP bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 2655/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/10/2019
  Hiệu lực: 28/10/2019
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Thành Long
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới