logo

Quyết định 902/QĐ-BNV Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 902/QĐ-BNV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Vĩnh Tân
  Ngày ban hành: 09/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ NỘI VỤ

  ------------

  Số: 902/QĐ-BNV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch của Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg
  ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp
  xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

  ------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

   

  Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 (Kế hoạch kèm theo).

  Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:          

  - Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);

  - Như Điều 2;

  - Cổng TTĐT của Bộ Nội vụ (để đăng tải);

  - Lưu: VT, ĐT(05).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Vĩnh Tân

   

   

  BỘ NỘI VỤ

  ------------

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019
  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở
  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan
  trong hệ thống chính trị đến năm 2030

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2019

  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

  -------------------

   

  Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 705/QĐ-TTg), Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

  I. MỤC TIÊU

  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 nhằm sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

  II. YÊU CẦU

  1. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy định của Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được tiến hành thường xuyên, hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí.

  2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu để Lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bám sát quan điểm, yêu cầu, bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

  3. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 và Quyết định số 831/QĐ-BNV ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  III. NHIỆM VỤ

  1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

  a) Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thường xuyên quán triệt, tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đơn vị;

  b) Các đơn vị làm công tác truyền thông, báo chí thuộc, trực thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ để thực hiện hoàn thành các mục tiêu tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

  2. Xây dựng văn bản, chính sách

  a) Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

  - Tổ chức rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống nhất giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành trong quý IV năm 2020;

  - Tổ chức xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các cơ sở giáo dục, đào tạo, viện nghiên cứu tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành trong quý IV năm 2020.

  b) Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

  - Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành trong quý I năm 2020;

  - Xây dựng khung giá đối với hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành trong quý II năm 2020.

  3. Xây dựng, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

  Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

  - Đánh giá thực trạng về chức năng, nhiệm vụ và đề xuất đổi mới cơ chế quản lý, phân công, phân cấp theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện, hoàn thành trong quý II năm 2020;

  - Đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy bên trong của Học viện, đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động không hiệu quả, hoàn thành trong quý II năm 2020;

  - Rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên của Học viện. Lập phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động dôi dư trên cơ sở tự nguyện và bảo đảm lợi ích tối đa cho người lao động, hoàn thành trong quý IV năm 2020;

  - Xây dựng lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ của Học viện bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra tại Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý IV năm 2020.

  4. Xây dựng đội ngũ giảng viên

  a) Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

  - Tham mưu, xây dựng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh sách đội ngũ người được mời thỉnh giảng từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ và đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nội vụ, hoàn thành trong quý I năm 2020;

  - Tham mưu, xây dựng quy định trách nhiệm tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ, hoàn thành trong quý II năm 2020;

  b) Học viện Hành chính Quốc gia tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ:

  - Xây dựng Kế hoạch hằng năm và thường xuyên tổ chức cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên cơ hữu; xây dựng đội ngũ người được mời thỉnh giảng của Học viện đáp ứng yêu cầu;

  - Tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các giai đoạn tiếp theo.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

  2. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chủ trì giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện:

  a) Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

  b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng đôn đốc, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

  3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động đề xuất, gửi Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

   

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Vĩnh Tân

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 902/QĐ-BNV Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 902/QĐ-BNV
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 09/10/2019
  Hiệu lực: 09/10/2019
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Vĩnh Tân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới