logo

Quyết định 919/QĐ-BGDĐT công nhận kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Bộ GDĐT năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 919/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phùng Xuân Nhạ
  Ngày ban hành: 31/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  __________

  Số: 919/QĐ-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v công nhận kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019

  _________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

  Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kết quả thi vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (danh sách kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, Thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 2;

  - Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT (để b/c)

  - Các thí sinh;

  - Lưu: VT, HĐT.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Phùng Xuân Nhạ

   
   

  BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO

         ___________________

   

   

  Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ GDĐT năm 2019
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  TT

  Số báo danh

  Họ và tên

  Ngày sinh

  Trình độ chuyên môn cao nhất

  Đơn vị đăng ký dự tuyển

  Vị trí dự tuyển

  Điểm thi

  Điểm

  ưu tiên

  Tổng điểm

  Vị trí

  Ngạch công chức

  1

  CC002

  Đỗ Hoàng Anh

  26.8.1992

  Đại học

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

  23

   

  23

  2

  CC004

  Tống Liên Anh

  29.4.1986

  Thạc sỹ

  Vụ GDTX

  Đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên

  Chuyên viên

  73,2

   

  73,2

  3

  CC005

  Phạm Thị Thục Anh

  12.10.1997

  Đại học

  Vụ PC

  Xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

  Chuyên viên

  25,2

   

  25,2

  4

  CC010

  Trần Việt An

  22.4.1995

  Thạc sỹ

  Cục HTQT

  Quan hệ quốc tế

  Chuyên viên

  -

  -

   

  5

  CC012

  Nguyễn Văn Bính

  20.9.1996

  Cao đẳng

  VP Bộ GDĐT

  Văn thư

  Cán sự

  33,6

   

  33.6

  6

  CC014

  Bùi Đình Chung

  2.7.1991

  Thạc sỹ

  Cục CNTT

  Hành chính - Tổng hợp

  Chuyên viên

  24,4

   

  24,4

  7

  CC021

  Nguyễn Tuấn Dũng

  8.4.1989

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Đầu tư

  Chuyên viên

  -

  -

  -

  8

  CC022

  Bùi Thiên Dương

  6.8.1983

  Thạc sỹ

  Vụ GDTX

  Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

  Chuyên viên

  46,8

   

  46,8

  9

  CC023

  Nguyễn Thùy Dương

  23.9.1987

  Thạc sỹ

  VP

  HĐQGGD

  Hành chính - văn thư (kiêm Thủ quỹ)

  Chuyên viên

  14

   

  14

  10

  CC024

  Vũ Đăng Dương

  16.10.1997

  Đại học

  Cục CNTT

  Hành chính - Tổng hợp

  Chuyên viên

  21

   

  21

  11

  CC025

  Phạm Ngọc Duy

  22.7.1990

  Đại học

  Vụ KHTC

  Đầu tư

  Chuyên viên

  45,8

   

  45,8

  12

  CC026

  Phạm Văn Độ

  30.5.1990

  Đại học

  VPĐĐT

  Theo dõi, phụ trách công tác Đảng

  Chuyên viên

  20

   

  20

  13

  CC030

  Phạm Thị Thu Hà

  31.8.1988

  Đại học

  VP Bộ GDĐT

  Kiểm soát thủ tục hành chính

  Chuyên viên

  82,6

  5

  87.6

  14

  CC031

  Lê Thúy Hà

  15.12.1993

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

  Chuyên viên

  65,6

   

  65,6

  15

  CC034

  Nguyễn Thị Hanh

  16.7.1991

  Thạc sỹ

  Vụ GDTX

  Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

  Chuyên viên

  45,4

   

  45,4

  16

  CC036

  Phạm Thị Minh Hiếu

  12.11.1980

  Thạc sỹ

  Vụ GDTH

  Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  85

   

  85

  17

  CC041

  Mai Việt Hùng

  20.3.1989

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

  77

   

  77

  18

  CC042

  Phạm Quang Huy

  23.10.1991

  Đại học

  Cục CNTT

  Hành chính - Tổng hợp

  Chuyên viên

  68,4

   

  68,4

  19

  CC045

  Chu Việt Hưng

  21.8.1986

  Đại học

  VP ĐĐT

  Theo dõi, phụ trách công tác Đảng

  Chuyên viên

  66

   

  66

  20

  CC047

  Nguyễn Thị Thu Hương

  1.11.1991

  Thạc sỹ

  Vụ GDTX

  Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

  Chuyên viên

  49

   

  49

  21

  CC050

  Nguyễn Đăng Khoa

  10.4.1975

  Thạc sỹ

  Vụ PC

  Pháp chế ngành giáo dục

  Chuyên viên

  31,4

   

  31,4

  22

  CC051

  Vũ Thị Khương

  30.12.1996

  Đại học

  Vụ PC

  Pháp chế ngành giáo dục

  Chuyên viên

  34,6

   

  34,6

  . 23

  CC053

  Nguyễn Văn Kỳ

  20.10.1979

  Đại học

  VP Bộ GDĐT

  Văn thư

  Cán sự

  70,8

   

  70,8

  24

  CC054

  Đỗ Thị Lam

  24.8.1995

  Đại học

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

  22

   

  22

  25

  CC061

  Hoàng Thị Loan

  27.5.1986

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

  26,4

  5

  31,4

  26

  CC063

  Nguyễn Quản Lương

  10.9.1982

  Đại học

  Vụ PC

  Xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

  Chuyên viên

  11,8

   

  11,8

  27

  CC066

  Phạm Nguyễn Bạch

  Mai

  11.11.1998

  Đại học

  Vụ PC

  Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  Chuyên viên

  -

   

  -

  28

  CC067

  Phan Xuân Mạnh

  5.4.1991

  Đại học

  VP Bộ GDĐT

  Kiểm soát thủ tục hành chính

  Chuyên viên

  19,4

   

  19,4

  29

  CC069

  Nguyễn Hà My

  22.3.1995

  Đại học

  VP Bộ GDĐT

  Hành chính - Tổng hợp

  Chuyên viên

  73,8

   

  73,8

  30

  CC071

  Nguyễn Khắc Nam

  16.2.1989

  Thạc sỹ

  Cục QLCL

  Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục

  Chuyên viên

  84

   

  84

  31

  CC073

  Nguyễn Quỳnh Nga

  19.11.1987

  Đại học

  Cục HTQT

  Quan hệ quốc tế

  Chuyên viên

  77,4

   

  77,4

  32

  CC075

  Nguyễn Trọng Nghĩa

  2.7.1992

  Thạc sỹ

  VP ĐĐT

  Theo dõi, phụ trách công tác Đảng

  Chuyên viên

  35

   

  35

  33

  CC076

  Nguyễn Kim Ngọc

  17.6.1991

  Đại học

  Vụ GDTH

  Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  53,8

   

  53,8

  34

  CC077

  Lê Bình Minh Ngọc

  29.7.1992

  Đại học

  Cục HTQT

  Giáo dục quốc tế

  Chuyên viên

  60,4

   

  60,4

  35

  CC078

  Vũ Thị Minh Ngọc

  28.11.1984

  Thạc sỹ

  Vụ GDTX

  Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

  Chuyên viên

  53,8

   

  53,8

  36

  CC080

  Nguyễn Thị Ngọc

  1.6.1991

  Đại học

  VP ĐĐT

  Theo dõi, phụ trách công tác Đảng

  Chuyên viên

  50

   

  50

  37

  CC081

  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

  9.8.1982

  Thạc sỹ

  Vụ GDMN

  Tổ chức, hoạt động nhà trường

  Chuyên viên

  79,4

   

  79,4

  38

  CC082

  Lê Thị Linh Nhâm

  18.10.1992

  Đại học

  Vụ PC

  Xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

  Chuyên viên

  70,4

   

  70,4

  39

  CC084

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  16.6.1991

  Đại học

  Vụ TĐKT

  Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  77,4

   

  77,4

  40

  CC087

  Vũ Quỳnh Phương

  19.10.1992

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

   

  -

  -

  41

  CC088

  Vũ Thị Minh Phương

  5.9.1982

  Thạc sỹ

  Vụ GDTC

  Thể thao trường học

  Chuyên viên

  47,4

   

  47,4

  42

  CC092

  Phạm Xuân Quý

  7.12.1988

  Đại học

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

  20

  5

  25

  43

  CC095

  Đỗ Thanh Tâm

  29.10.1994

  Đại học

  Vụ PC

  Pháp chế ngành giáo dục

  Chuyên viên

  24

   

  24

  44

  CC097

  Nguyễn Công Thành

  12.1.1994

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

  24,2

   

  24,2

  45

  CC098

  Nguyễn Đức Thành

  20.9.1989

  Đại học

  Vụ GDTX

  Tố chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

  Chuyên viên

  71,8

   

  71,8

  46

  CC102

  Chử Phương Thảo

  10.5.1994

  Đại học

  VP ĐĐT

  Theo dõi, phụ trách công tác Đảng

  Chuyên viên

  30

   

  30

  47

  CC104

  Đinh Thị Thu

  19.12.1980

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

  67

   

  67

  48

  CC111

  Lê Hương Trà

  30.7.1995

  Đại học

  Vụ PC

  Xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

  Chuyên viên

  19,6

  5

  24,6

  49

  CC112

  Đỗ Thị Huyện Trang

  9.9.1990

  Đại học

  Cục HTQT

  Văn thư

  Cán sự

  68,6

   

  68,6

  50

  CC117

  Đặng Thị Thu Trang

  24.9.1988

  Đại học

  VP Bộ

  GDĐT

  Văn thư

  Cán sự

  75,2

  5

  80,2

  51

  CC119

  Trần Thu Trang

  8.11.1991

  Đại học

  VP Bộ

  GDĐT

  Văn thư

  Cán sự

  51,4

   

  51,4

  52

  CC121

  Lư Kế Trường

  31.8.1993

  Đại học

  VP ĐĐT

  Theo dõi, phụ trách công tác Đảng

  Chuyên viên

  25

   

  25

  53

  CC122

  Nguyễn Xuân Trường

  12.8.1989

  Đại học

  Vụ TĐKT

  Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  42,4

   

  42,4

  54

  CC123

  Phạm Văn Trượng

  1.2.1983

  Đại học

  Vụ KHTC

  Đầu tư

  Chuyên viên

  47,6

   

  47,6

  55

  CC127

  Trần Minh Tuấn

  29.9.1995

  Đại học

  Vụ PC

  Pháp chế ngành giáo dục

  Chuyên viên

  79,2

   

  79,2

  56

  CC128

  Nguyễn Lâm Tùng

  29.6.1994

  Đại học

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

  -

  -

  -

  57

  CC133

  Nguyễn Xuân Yêm

  14.5.1983

  Thạc sỹ

  VP Bộ GDĐT

  Tổng hợp, Thư ký lãnh đạo Bộ

  Chuyên viên

  41,6

   

  41,6

  58

  CC134

  Bùi Hoàng Yến

  11.11.1984

  Thạc sỹ

  VP

  HĐQGGD

  Truyền thông - Đối ngoại

  Chuyên viên

  58,2

   

  58,2

                         
   

   

  Danh sách này có 58 người.

  BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO

         _______________________

   

   

  Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ GDĐT năm 2019
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  TT

  Số báo danh

  Họ và tên

  Ngày sinh

  Trình độ chuyên môn cao nhất

  Đơn vị đăng ký dự tuyển

  Vị trí dự tuyển

  Điểm thi

  Điểm ưu tiên

  Tổng điểm

  Vị trí

  Ngạch công chức

  1

  CC004

  Tống Liên Anh

  29.4.1986

  Thạc sỹ

  Vụ GDTX

  Đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên

  Chuyên viên

  73,2

   

  73,2

  2

  CC030

  Phạm Thị Thu Hà

  31.8.1988

  Đại học

  VP Bộ GDĐT

  Kiểm soát thủ tục hành chính

  Chuyên viên

  82,6

  5

  87,6

  3

  CC031

  Lê Thúy Hà

  15.12.1993

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

  Chuyên viên

  65,6

   

  65,6

  4

  CC036

  Phạm Thị Minh Hiếu

  12.11.1980

  Thạc sỹ

  Vụ GDTH

  Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  85

   

  85

  5

  CC041

  Mai Việt Hùng

  20.3.1989

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sàn

  Chuyên viên

  77

   

  77

  6

  CC042

  Phạm Quang Huy

  23.10.1991

  Đại học

  Cục CNTT

  Hành chính - Tổng hợp

  Chuyên viên

  68,4

   

  68,4

  7

  CC045

  Chu Việt Hưng

  21.8.1986

  Đại học

  VP ĐĐT

  Theo dõi, phụ trách công tác Đảng

  Chuyên viên

  66

   

  66

  8

  CC053

  Nguyễn Văn Kỳ

  20.10.1979

  Đại học

  VP Bộ GDĐT

  Văn thư

  Cán sự

  70,8

   

  70,8

  9

  CC069

  Nguyễn Hà My

  22.3.1995

  Đại học

  VP Bộ GDĐT

  Hành chính - Tổng hợp

  Chuyên viên

  73,8

   

  73,8

  10

  CC071

  Nguyễn Khắc Nam

  16.2.1989

  Thạc sỹ

  Cục QLCL

  Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục

  Chuyên viên

  84

   

  84

  11

  CC073

  Nguyễn Quỳnh Nga

  19.11.1987

  Đại học

  Cục HTQT

  Quan hệ quốc tế

  Chuyên viên

  77,4

   

  77,4

  12

  CC077

  Lê Bình Minh Ngọc

  29.7.1992

  Đại học

  Cục HTQT

  Giáo dục quốc tế

  Chuyên viên

  60,4

   

  60,4

  13

  CC081

  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

  9.8.1982

  Thạc sỹ

  Vụ GDMN

  Tổ chức, hoạt động nhà trường

  Chuyên viên

  79,4

   

  79,4

  14

  CC082

  Lê Thị Linh Nhâm

  18.10.1992

  Đại học

  Vụ PC

  Xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

  Chuyên viên

  70,4

   

  70,4

  15

  CC084

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  16.6.1991

  Đại học

  Vụ TĐKT

  Hành chính - Văn thư

  Cán sự

  77,4

   

  77.4

  16

  CC098

  Nguyễn Đức Thành

  20.9.1989

  Đại học

  Vụ GDTX

  Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

  Chuyên viên

  71,8

   

  71,8

  17

  CC104

  Đinh Thị Thu

  19.12.1980

  Thạc sỹ

  Vụ KHTC

  Tài chính, tài sản

  Chuyên viên

  67

   

  67

  18

  CC112

  Đỗ Thị Huyện Trang

  9.9.1990

  Đại học

  Cục HTQT

  Văn thư

  Cán sự

  68,6

   

  68,6

  19

  CC117

  Đặng Thị Thu Trang

  24.9.1988

  Đại học

  VP Bộ

  GDĐT

  Văn thư

  Cán sự

  75,2

  5

  80,2

  20

  CC119

  Trần Thu Trang

  8.11.1991

  Đại học

  VP Bộ GDĐT

  Văn thư

  Cán sự

  51,4

   

  51,4

  21

  CC127

  Trần Minh Tuấn

  29.9.1995

  Đại học

  Vụ PC

  Pháp chế ngành giáo dục

  Chuyên viên

  79,2

   

  79,2

  22

  CC134

  Bùi Hoàng Yến

  11.11.1984

  Thạc sỹ

  VP

  HĐQGGD

  Truyền thông - Đối ngoại

  Chuyên viên

  58,2

   

  58,2

   

   

  Danh sách này có 22 người.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 919/QĐ-BGDĐT công nhận kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Bộ GDĐT năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 919/QĐ-BGDĐT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/03/2020
  Hiệu lực: 31/03/2020
  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phùng Xuân Nhạ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới