logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6285/VPCP-KGVX về việc triển khai Quyết định 442/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Văn bản liên quan

Văn bản mới