logo

Công văn 8866/VPCP-QHQT KQ thực thi cam kết xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 8866/VPCP-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày ban hành: 28/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 8866/VPCP-QHQT
  V/v: Kết quả đề án “Tình hình thực thi cam kết xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 của Việt Nam và giải pháp”
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

   
   

  Kính gửi:
  - Bộ Công Thương;
  - Bộ Ngoại giao;
  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
  Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 10240/TTr-BCT, ngày 05 tháng 10 năm 2015) về kết quả Đề án “Tình hình thực thi cam kết xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 của Việt Nam và giải pháp”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
  1. Giao các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN.
  2. Giao Bộ Công Thương:
  - Chủ trì, điều phối các hoạt động hội nhập kinh tế nói chung và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) nói riêng, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan đến thực thi AEC vào cuối năm nay.
  - Chủ trì đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đồng thuận xã hội đối với mục tiêu xây dựng AEC; Nghiên cứu đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền để nâng cao hiệu quả hoạt động này với xã hội, đặc biệt các doanh nghiệp; Tăng cường sự tham gia của các cơ quan thông tấn, truyền thông trong việc quảng bá thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế tới mọi đối tượng.
  3. Các Bộ, Ngành liên quan:
  - Trong phạm vi chức năng của mình triển khai các biện pháp thực hiện nghiêm túc các cam kết AEC; phê chuẩn và ban hành các văn bản pháp lý để thực thi các gói cam kết về dịch vụ, đầu tư, dỡ bỏ rào cản thuế và phi thuế... theo đúng tinh thần các cam kết.
  - Tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia cần khẩn trương rà soát quy trình, cơ sở kỹ thuật để vận hành hệ thống thông suốt.
  4. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thường xuyên cập nhật, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo các vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ Cơ chế một cửa quốc gia, đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp về lợi ích và sự chuẩn bị cần thiết để tham gia Cơ chế một cửa ASEAN.
  5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh trong tương quan với các nước ASEAN, đặc biệt khắc phục các bất cập trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang bị đánh giá thấp so với các nước như: minh bạch hóa chính sách, thủ tục thuế, hải quan.
  6. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tổ chức sắp xếp lại các cơ sở đào tạo nghề, xây dựng chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.
  7. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kết quả Đề án nêu trên để đảm bảo việc xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTgCP, các PTTgCP;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, QHQT(3b).
  KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ
  CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Sỹ Hiệp

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới