logo

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND HCM về Chính sách hỗ trợ cán bộ trình độ ĐH, CĐ công tác tại HTX nông nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 02/2017/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
  Ngày ban hành: 06/07/2017 Hết hiệu lực: 31/12/2020
  Áp dụng: 01/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  THÀNH PH HÀ NỘI
  -------

  Số: 02/2017/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

  ---------------

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 4

  (Từ ngày 03/7 đến ngày 05/7/2017)

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

  Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/ 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật phí, lệ phí;

  Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

  Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

  Xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 19/6/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lphí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố; báo cáo tiếp thu của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biu quyết của đại biểu HĐND Thành phố.

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội ( danh mục kèm theo).

  Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố

  1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

  2. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện thu phí, lệ phí. Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

  3. Tiếp tục xây dựng đủ các loại phí, lệ phí theo quy định. Rà soát những loại phí, lệ phí đang thực hiện bất hợp lý và những loại phí, lệ phí thay đổi do chính sách của các Bộ, ngành Trung ương, kịp thời trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền.

  Điều 3.

  1. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

  2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2017./.

   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Chính phủ;
  - Ban công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
  - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
  - TT HĐND UBND,
  UBMTTQ Thành phố;
  - Các Ban Đảng TU, VP T
  U;
  - VP HĐND TP, VP UBND TP;
  - Các Sở, ban, ngành Thành phố;
  - Đại biểu HĐND Thành phố;
  - TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
  - Cổng Giao tiếp điện tử TP;
  - Trung tâm Tin học - Công báo TP;
  - Lưu: VT
  .

  CHỦ TỊCH
   

   

  Nguyễn Thị Bích Ngọc

   

  DANH MỤC

  CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ
  (Kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

   

  1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sn:

  a. Đối tượng nộp phí:

  Các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  b. Mức thu phí:

  Biểu mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội:

  STT

  Loại khoáng sản

  Đơn vị tính

  Mức thu phí

  1

  Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

  Đồng/m3

  5.000

  2

  Các loại đá khác (Đá vôi, đá sét làm xi măng, Puzolan)

  Đồng/tấn

  3.000

  3

  Cát san lấp, cát xây dựng

  Đồng/m3

  4.000

  4

  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

  Đồng/m3

  2.000

  5

  Đất sét, đất làm gạch, ngói

  Đồng/m3

  2.000

  6

  Cao lanh

  Đồng/m3

  7.000

  7

  Nước khoáng thiên nhiên

  Đồng/m3

  3.000

  8

  Than bùn

  Đồng/tấn

  10.000

  Đối với trường hợp khoáng sản không có trong danh mục nêu trên thì áp dụng mức thu tối đa theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ.

  c. Quản lý, sử dụng:

  Đơn vị thu phí nộp Ngân sách Nhà nước 100% tổng số phí thu được.

  2. Lệ phí đăng ký kinh doanh (đối với hộ kinh doanh):

  a. Đối tượng nộp lệ phí:

  Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khi được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh.

  b. Mức thu lệ phí:

  TT

  Nội dung

  Đơn vị tính

  Mức thu lệ phí

  1

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  Đồng/1 lần cấp

  100.000

  2

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

  Đồng/1 lần cấp

  100.000

  3

  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  Đồng/1 lần cấp

  100.000

  c. Đơn vị thu lệ phí:

  Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  d. Quản lý sử dụng:

  Đơn vị thu phí nộp ngân sách nhà nước 100% tổng số lệ phí thu được.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Hợp tác xã của Quốc hội, số 23/2012/QH13
  Ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND HCM về Chính sách hỗ trợ cán bộ trình độ ĐH, CĐ công tác tại HTX nông nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
  Số hiệu: 02/2017/NQ-HĐND
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 06/07/2017
  Hiệu lực: 01/08/2017
  Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
  Ngày hết hiệu lực: 31/12/2020
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới